" /> υγεία OPTIMUM - Ο πολυτιμότερος σύμμαχος της Υγεία σας από την Interlife - Insurance Innovation

Η βέλτιστη φροντίδα της Υγείας σας με προνομιακές καλύψεις και πρόσβαση σε σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες.Ένας σύγχρονος μηχανισμός υγείας, σύμμαχός σας για να νιώθετε απόλυτα ασφαλής σε κάθε περίπτωση.

Το Υγεία OPTIMUM είναι ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας που σας εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε κορυφαία Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα. Κάλυψη Δαπανών Νοσηλείας, Επείγοντα Περιστατικά, Έξοδα πριν και μετά τη νοσηλεία, Υγειονομική Μεταφορά, επιπλέον Επιδόματα και πλήθος παροχών βρίσκονται στη διάθεσή σας για να νιώθετε απόλυτα ασφαλής.

Το Υγεία OPTIMUM προσφέρει υψηλής ποιότητας Νοσοκομειακή Περίθαλψη εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθένειας, στον ασφαλισμένο και στην οικογένειά του για ολοκληρωμένη κάλυψη και ποιοτική φροντίδα 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο.

Νοσοκομειακές Δαπάνες στην Ελλάδα: Η Εταιρία θα καλύψει τα αναγνωρισμένα έξοδα, έως 500.000€ ανά ασφαλιζόμενο άτομο, σε ποσοστό:
– 100% για νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα (απευθείας πληρωμή)
– 100% για νοσηλεία σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα (απολογιστικά)
– 80% για νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα (απολογιστικά)
Νοσοκομειακές Δαπάνες στο εξωτερικό: Η Εταιρία θα καλύψει απολογιστικά τα αναγνωρισμένα έξοδα για τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη του ασφαλισμένου, σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα επιθυμεί ο ίδιος, έως 500.000€ ανά ασφαλιζόμενο άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία και έως 300.000€ στις Υπόλοιπες Χώρες, τις Η.Π.Α και τον Καναδά, σε ποσοστό:
– 100% για νοσηλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση & την Ελβετία
– 80% για νοσηλεία στις Υπόλοιπες Χώρες, εκτός Η.Π.Α. & Καναδά
– 70% για νοσηλεία στις Η.Π.Α. & τον Καναδά
Εκπιπτόμενο ποσό: 700€ ή 1.500€ ανά ασφαλιστικό έτος και ανά άτομο. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο δεν παρακρατείται εκπιπτόμενο ποσό.
Θέση Νοσηλείας: Δίκλινο (Β΄ θέση).
Σε περίπτωση νοσηλείας σε ανώτερη θέση, ο ασφαλισμένος θα συμμετέχει στα έξοδα νοσηλείας:
– μόνο με τη διαφορά μεταξύ της θέσης που επέλεξε και της Β΄ θέσης, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα εντός Ελλάδας.
– με ποσοστό συμμετοχής 15% στα έξοδα νοσηλείας για κάθε ανώτερη θέση, εφόσον η νοσηλεία πραγματοποιηθεί σε μη συμβεβλημένο νοσηλευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
Αμοιβές Ιατρών: Καταβάλλονται οι αμοιβές χειρουργού, αναισθησιολόγου & θεράποντα ιατρού βάσει πίνακα ανώτατων ορίων αμοιβών και ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.
Νοσηλεία σε ΜΕΘ & ΜΑΦ: Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής του ασφαλισμένου σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συμβεβλημένου ή μη συμβεβλημένου νοσηλευτικού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς επιμέρους όριο.
Αποκλειστική Νοσοκόμα: Καλύπτονται τα έξοδα για αποκλειστική νοσοκόμα εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο, έως του ποσού των 100€ ανά ημέρα με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.

Καλύπτεται το σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης για χειρουργική επέμβαση του ασφαλισμένου, εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, χωρίς να απαιτείται διανυκτέρευση (ODS) σε αυτό, αφού πρώτα αφαιρεθεί το 50% του εκπιπτόμενου ποσού (350€ ή 750€).

Καλύπτεται το σύνολο των εξόδων για Χημειοθεραπείες, Ακτινοβολίες και Ραδιοθεραπείες, εφόσον πραγματοποιηθούν εντός νοσοκομείου, σε διάστημα 48 μηνών από την ημερομηνία εξόδου του ασφαλισμένου από το νοσοκομείο και μετά την παρακράτηση του εκπιπτόμενου ποσού. Το εκπιπτόμενο ποσό παρακρατείται μόνο μία φορά κατά την διάρκεια των 48 μηνών. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα φάρμακα των χημειοθεραπειών απαιτείται χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης αυτού, ο ασφαλισμένος συμμετέχει στο κόστος φαρμάκων, κατά ποσοστό 30%. Κάλυψη 100%, χωρίς παρακράτηση εκπιπτόμενου ποσού, σε περίπτωση διενέργειας χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και ραδιοθεραπείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος θα κάνει χρήση του Κοινωνικού Φορέα, εφόσον διαθέτει.

Καλύπτονται απευθείας τα έξοδα θεραπείας Επείγοντος ή Έκτακτου Περιστατικού εντός της Ελληνικής Επικράτειας στα Εξωτερικά Ιατρεία αποκλειστικά εντός των Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή σε Δημόσιο νοσοκομείο με απολογιστική αποζημίωση, έως το ανώτατο ετήσιο όριο των 500€.

Καλύπτονται έξοδα έως 1.000€ ανά περίπτωση, αποκλειστικά για Διαγνωστικές Εξετάσεις και Ιατρικές Επισκέψεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν έναν μήνα πριν και δύο μήνες μετά τη νοσηλεία και θα είναι άμεσα σχετιζόμενες με αυτήν, και με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση στο νοσοκομείο.

Νοσοκομειακό Επίδομα: Σε περίπτωση νοσηλείας, στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα 100€ με ανώτατο όριο τις 15 ημέρες.
Χειρουργικό Επίδομα: Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, καταβάλλεται στον ασφαλισμένο εφάπαξ Χειρουργικό Επίδομα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της επέμβασης, βάσει πίνακα κατάταξης χειρουργικών επεμβάσεων και ποσοστού (%) και έως το ανώτατο όριο των 2.000€.

Καλύπτεται η Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά του ασφαλισμένου αποκλειστικά εντός Ελληνικής Επικράτειας, εξαιτίας Ατυχήματος ή Ασθενείας, με ασθενοφόρο, ελικόπτερο ή αεροπλάνο, συνοδεία γιατρού, εφόσον κριθεί ιατρικώς αναγκαίο. Για τον συντονισμό της μεταφοράς απαιτείται κλήση στο αρμόδιο Συντονιστικό Κέντρο.

Καλύπτεται αποκλειστικά στις εξής επεμβάσεις: Ουρολογικές, γενικές λαπαροσκοπικές, γενικές μη καρδιαγγειακές θωρακοσκοπικές και θωρακοσκοπικά υποβοηθούμενες καρδιοτομές.

Καλύπτονται οι δαπάνες για την αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή και για την προληπτική μαστεκτομή, έως το ανώτατο όριο των 3.000€ και μόνο μία φορά σε όλη την διάρκεια ισχύος της ασφάλισης.

Το πρόγραμμα διαθέτει 24ωρο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 365 ημέρες τον χρόνο, για τον προγραμματισμό και την καθοδήγηση της νοσηλείας, για ιατρικές πληροφορίες και για την Επείγουσα Υγειονομική Μεταφορά. Το τηλέφωνο του Συντονιστικού Κέντρου αναγράφεται στην κάρτα MyHealthCard που συνοδεύει το συμβόλαιο και σε αυτό το τηλέφωνο θα πρέπει να απευθύνεται κάθε ασφαλισμένος πριν τη χρήση οποιασδήποτε κάλυψης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Υγεία Optimum της Interlife επισκεφτείτε τον ιστότοπο interlife-programs.gr

Print Friendly, PDF & Email