Τα στοιχεία που υποβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με νέα πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ καθορίζονται οι πληροφορίες που θα υποβάλλουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Εποπτική Αρχή καθώς και τα υποδείγματα αυτών.

 

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

“Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13) ιδίως τις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 24, τα άρθρα 31, 37, 43 καθώς και την παράγραφο 4 του άρθρου 102 του εν λόγω νόμου,

γ) τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (ΕΕ L 12 της 17.1.2015),

δ) τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2450 της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα υποδείγματα για την υποβολή πληροφοριών στις εποπτικές αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 31.12.2015), όπως ισχύει,

ε) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016 «Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με το σύστημα διακυβέρνησης (EIOPA-BoS-14-253/28.1.2015)» (ΦΕΚ Β΄ 405),ιδίως το άρθρο 16 αυτής,

στ) τον ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 7), ιδίως το άρθρο 44 αυτού,

ζ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 93/16.5.2016 «Καθορισμός υποβαλλόμενων πληροφοριών από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 1572),

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Καταργείται η ΠΕΕ 93/16.5.2016 (ΦΕΚ Β΄ 1572) και η υποβολή πληροφοριών από τις εποπτευόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος ρυθμίζεται ως ακολούθως:

Μέρος Πρώτο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Κεφάλαιο I
Ειδικές εθνικές αναφορές για συγκεκριμένους κλάδους ασφάλισης

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

α) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός:

αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,
αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,

β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.

2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο προϋποθέσεις εφαρμογής, αφορούν τις επιχειρήσεις των υποπαραγράφου α’ και β’ της παραγράφου 1 οι οποίες:

α) ασκούν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους κλάδους ασφάλισης:

αα) Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» του άρθρου 4 του ν. 4364/2016,
αβ) Κλάδο Ι «Ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016,
αγ) Κλάδο ΙΙΙ «Ασφαλίσεις ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016,
αδ) Κλάδο VII «Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ή οργανισμών» του άρθρου 5 του ν. 4364/2016, ή

β) ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4364/2016.

Άρθρο 2
Υποχρέωση υποβολής ειδικών εθνικών αναφορών

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 οφείλουν να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τα εξής:

α) ανά μήνα, πληροφορίες αναφορικά με την εξέλιξη των ασφαλιστικών τους χαρτοφυλακίων, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας, και

β) ανά τρίμηνο και ανά έτος, πληροφορίες αναφορικά με τα βασικά ίδια κεφάλαια, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 3
Αναφορά για τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα»

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν τον Κλάδο 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα» υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία σχετικά με τη μηνιαία εξέλιξη του χαρτοφυλακίου των ασφαλίσεων του κλάδου αυτού. Τα στοιχεία υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται (μήνας αναφοράς).

Άρθρο 4
Αναφορές για τους Κλάδους Ζωής

1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν ορισμένο ή ορισμένους από τους Κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής Ι, ΙΙΙ και VII, υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία σχετικά με τις αναγγελίες εξαγορών ασφαλιστηρίων συμβολαίων που υπάγονται στους κλάδους αυτούς, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

2. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν τον Κλάδο III υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία αναλυτικά για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που υπάγονται στον κλάδο αυτόν, ιδίως δε για τις επενδύσεις (στοιχεία ενεργητικού) με τις οποίες συνδέονται οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των συμβολαίων αυτών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Τα στοιχεία των προηγουμένων παραγράφων υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται (μήνας αναφοράς).

Άρθρο 5
Αναφορές επιχειρήσεων που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και κατά ζημιών

1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 1 που ασκούν ταυτοχρόνως δραστηριότητες ασφάλισης ζωής και ασφαλίσεις κατά ζημιών υποβάλλουν, κατά το άρθρο 2, στην Τράπεζα της Ελλάδος την κατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 49 του ν. 4364/2016, ήτοι στοιχεία σχετικά με τα επιλέξιμα βασικά ίδια κεφάλαια που καλύπτουν κάθε θεωρητικό ποσό Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV.

2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλονται:

α) εντός της προθεσμίας της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, για κάθε ετήσια υποβολή,

β) εντός της προθεσμίας της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 312 του ίδιου Κανονισμού, για κάθε τριμηνιαία υποβολή.

Κεφάλαιο II
Ειδικές εθνικές αναφορές για τους μετόχους, τα μέλη της διοίκησης και την επιτροπή ελέγχου

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός:

α) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,

β) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 7
Υποχρέωση υποβολής αναφορών

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 6 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, τα εξής σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος V της παρούσας:

α) πληροφορίες, ανά έτος, μέχρι την ημερομηνία της περίπτωσης α’ της παραγράφου 14 του άρθρου 43 του ν. 4364/2016, για το σύνολο των μετόχων τους και ειδικά, σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 14 του άρθρου 43 του ίδιου νόμου, εντός 10 εργασίμων ημερών,

β) πληροφορίες αμελλητί μετά από κάθε μεταβολή στοιχείων σχετικά με το σύνολο των μελών της διοίκησης, καθώς και της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016, υποχρεώσεις κοινοποίησης.

Κεφάλαιο III
Ειδικές εθνικές αναφορές για τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης

Άρθρο 8
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

α) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός :

αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,
αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,

β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 9
Υποχρέωση υποβολής αναφορών

Οι επιχειρήσεις του άρθρου 8 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πέραν των προβλεπομένων στα άρθρο 304 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/35, αμελλητί, μετά από κάθε μεταβολή των στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016, πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για εργασίες που περιλαμβάνονται στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016 υποχρεώσεις κοινοποίησης.

Κεφάλαιο ΙV
Ειδικές εθνικές αναφορές για την εξωτερική ανάθεση (εξωπορισμό)

Άρθρο 10
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης (εξωπορισμού) κρίσιμων ή σημαντικών λειτουργιών ή εργασιών, κατά την έννοια της παραγράφου 29 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

α) στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, εκτός:

αα) των αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,
αβ) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν, με απόφαση της ΤτΕ, εξαιρεθεί λόγω μεγέθους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4364/2016,

β) στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 11
Υποχρέωση υποβολής αναφορών

1. Οι επιχειρήσεις του άρθρου 10 οι οποίες έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς παρόχους κρίσιμες ή σημαντικές λειτουργίες ή εργασίες κατά την έννοια της παραγράφου 29 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016 υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες σχετικά με τους εξωτερικούς παρόχους, αμελλητί μετά από κάθε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις λειτουργίες ή εργασίες αυτές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας.

2. Για λειτουργίες ή εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται σε μία βασική λειτουργία και ανατίθενται σε εξωτερικό πάροχο, οι επιχειρήσεις του άρθρου 10 υποβάλλουν αμελλητί, μετά από κάθε σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις λειτουργίες ή τις εργασίες αυτές, στην Τράπεζα της Ελλάδος πληροφορίες σχετικά με τα υπεύθυνα για τις ανατιθέμενες λειτουργίες ή εργασίες πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της παρούσας.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν. 4364/2016 καθώς και στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 και στο άρθρο 16 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 60/12.2.2016 υποχρεώσεις κοινοποίησης.

Μέρος Δεύτερο
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2450

Άρθρο 12
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, με έδρα στην Ελλάδα, καθώς και στα εν Ελλάδι υποκαταστήματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτης χώρας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4364/2016, που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 4364/2016.

Άρθρο 13
Υποχρέωση υποβολής αναφορών από τις εξαιρούμενες επιχειρήσεις

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 4364/2016 και του Πρώτου Μέρους της παρούσας, οι επιχειρήσεις του άρθρου 12 υποβάλλουν τις ακόλουθες πληροφορίες του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2450:

α) ανά τρίμηνο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S.01.01.02, S.01.02.01, S.23.01.01 καθώς και σε ένα εκ των S.28.01.01 και S.28.02.01 αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Εκτελεστικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου Κανονισμού,

β) στο πρώτο εξάμηνο, τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα υποδείγματα S.01.01.02, S.01.02.01, S.02.01.02, S.23.01.01 καθώς και σε ένα εκ των S.28.01.01 και S.28.02.01 αναλόγως των δραστηριοτήτων τους, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του εν λόγω Εκτελεστικού Κανονισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ του ιδίου Κανονισμού.

Μέρος Τρίτο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

2. Κάθε αναφορά στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 93/16.5.2016 νοείται εφεξής ως αναφορά στην παρούσα Πράξη και, ειδικότερα κάθε αναφορά στο άρθρο 7 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 93/16.5.2016 νοείται εφεξής ως αναφορά στο άρθρο 13 της παρούσας.

3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τα στοιχεία που υποβάλλονται με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2018 και εφεξής.

4. Η παρούσα και τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Υποδιοικητής
Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής
Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής
Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο,
Αθήνα, 2.1.2019

Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

H Διευθύντρια
[υπογεγραμμένο]
Ιωάννα Σεληνιωτάκη”

 

Διαβάστε την ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 152/17.12.2018 και τα Παραρτήματα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]