Τα προσωπικά σας δεδομένα πιο ασφαλή από ποτέ

Έτσι… ξαφνικά, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων μπήκε στη ζωή μας και όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο περιβάλλον που στόχο έχει να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.

Αν δεν καταλάβατε ακόμη σε τι αναφέρεται η εισαγωγή του κειμένου είναι γιατί κατά πάσα πιθανότητα έχετε ακούσει τον όρο GDPR που είναι το αρκτικόλεξο του κανονισμού General Data Protection Regulation. Όλο και κάποια εταιρεία σας έχει «ενοχλήσει» για να σας ζητήσει την συγκατάθεσή σας έτσι ώστε να συνεχίσει να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας ή να επεξεργάζεται τα στοιχεία σας.

Από αυτή τη μεγάλη αλλαγή δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός ο ασφαλιστικός κλάδος που είναι ο κατεξοχήν κλάδος που μεριμνεί για την ευρύτερη ασφάλιση των πολιτών σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Με γνώμονα την καθιέρωση και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να ενσωματώσουν τις απαιτήσεις του GDPR για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγουν. Ο Κανονισμός 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά την εφαρμογή κοινών κανόνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την προστασία των δεδομένων.

Ήταν οι ημέρες που έγινε… κατακλυσμός από ηλεκτρονικά μηνύματα εταιρειών που έσπευσαν να μας ενημερώσουν για την αλλαγή του πλαισίου. Στην ουσία, πρόκειται για ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίσει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που βρίσκονται στην Ε.Ε., από άλλα άτομα, εταιρείες και οργανισμούς.

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία που σχετίζονται με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από τις ασφαλιστικές εταιρείες:

Κατηγορίες δεδομένων: Ενδεικτικά, οι ασφαλιστικές επεξεργάζονται δεδομένα όπως:

  • στοιχεία ταυτοποίησης απαραίτητα για την έναρξη και διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης με τους πελάτες  (όνομα, ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, ΑΔΤ, κλπ)
  • στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ)
  • στοιχεία πληρωμής (τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ)
  • στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης

Επεξεργασία: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών γίνεται: (α) για την εκτίμηση του κινδύνου στα πλαίσια της σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης και την τιμολόγηση με το ανάλογο ασφάλιστρο, (β) για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ή και μετά τη λήξη της και (γ) για τη συμμόρφωση της εταιρείας με υποχρεώσεις που υπαγορεύονται και επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την αποφυγή της ασφαλιστικής εξαπάτησης.

Συλλογή: Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία γίνεται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους ασφαλιζόμενους κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης, αίτησης ακύρωσης, αναγγελίας ζημιάς κλπ. Επίσης, μέσω των συνεργαζόμενων με την εταιρεία φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως νοσοκομεία, γιατροί, εταιρείες παροχής οδικής βοήθειας κλπ.

Διαβίβαση: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν οι ασφαλιστικές τυγχάνουν επεξεργασίας από τα αρμόδια τμήματα των εταιρειών που είναι επιφορτισμένα για την εξυπηρέτηση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Περαιτέρω και πάντοτε με την απόλυτα σύννομη, διαφανή και με κάθε δέουσα προσοχή και επιμέλεια διαδικασία αλλά και μόνο όταν αυτό υπαγορεύεται και απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης, τα δεδομένα δύνανται να διαβιβασθούν σε συνεργαζόμενα με την ασφαλιστική φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, κ.ά.

Οι ασφαλιστικές, επίσης, είναι υποχρεωμένες στην περίπτωση που τους ζητηθεί να γνωστοποιήσουν τα δεδομένα των πελατών σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές, υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία, στην Τράπεζα της Ελλάδος – ως εποπτεύουσα αρχή -, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στην ΑΑΔΕ κλπ.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις παραμέτρους του GDPR, για το πώς διασφαλίζει η ασφαλιστική σας εταιρεία τα δεδομένα σας, καθώς και για τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική, για να νιώσετε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πηγή: liberal.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]