Τα Πιστοποιητικά Ασφάλισης από τους Μεσίτες Ασφαλίσεων τέθηκαν από τον ΣΕΜΑ στο συνέδριο της Bipar

Στο συνέδριο της Bipar, της πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών συμμετείχε ο ΣΕΜΑ.

Η πανευρωπαϊκή ομοσπονδία έχει μόνιμη δομή και προσωπικό ενώ αποτελείται από 51 Εθνικά σωματεία και 30 χώρες μέλη.

Η Bipar είναι αναγνωρισμένη από όλους τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς και εποπτικές αρχές ως το μοναδικό αντιπροσωπευτικό όργανο για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές εντός ΕΕ.

Εκπροσωπεί τα συμφέροντα Πρακτόρων, Μεσιτών και χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται συχνά την Bipar για θέματα του ασφαλιστικού κλάδου.

Η Bipar παρακολουθεί ενεργά όλες τις δραστηριότητες των σωματείων και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται με σκοπό την προώθηση και υπεράσπιση των νόμιμων συμφερόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αποτελεί μια αποτελεσματική πλατφόρμα για συντονισμένες ενέργειες προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής κοινότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Η συνδρομή της Bipar σε εθνικά θέματα μελών κρατών έχει σημαντικά αυξητική τάση καθώς όλο και περισσότερο ζητείται η βοήθεια της στην εφαρμογή των οδηγιών/ κανονισμών της Ε.Ε. σε εθνική νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

  • Η εφαρμογή της οδηγίας της IDD και του GDPR σε εθνικό επίπεδο και οι επιπτώσεις στους διαμεσολαβητές. Ο Paul Carty (Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής νομοθεσιών της Ε.Ε. της Bipar) επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της IDD στις χώρες μέλη της ΕΕ με καταληκτική ημερομηνία τη 1η Οκτωβρίου 2018. Μέχρι στιγμής μόνο η Ισπανία, Κύπρος, Λετονία και Δανία δεν έχουν εφαρμόσει την οδηγία.
  • BREXIT – καταληκτική ημερομηνία 29/03/19. Έγινε αναφορά στους μεσίτες του Ην. Βασιλείου που έχουν ήδη στήσει υποκαταστήματα εντός της Ε.Ε. για να μπορούν να συνεργάζονται με Μεσίτες της Ε.Ε. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των Lloyd’s (Coverholders) μεταφέρουν ή έχουν ήδη μεταφέρει τις συμβάσεις τους μέσω του νέου ασφαλιστικού Κόμβου των Lloyd’s στις Βρυξέλες (Lloyd’s Hub) αντί του Λονδίνου. Επίσης, μετά το BREXIT η εταιρεία των Lloyd’s στις Βρυξέλες, υπό την εποπτεία και της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου και του FSMA του Ην. Βασιλείου, θα αποτελέσει το όχημα για την συνέχιση ασφάλισης Ευρωπαϊκών συμφερόντων στην αγορά των Lloyd’s του Λονδίνου.
  • Τάσεις: Outsourcing opportunity trend: με αφορμή την μείωση κόστους (μετά το αυξημένο κόστος της συμμόρφωσης τους με το Solvency II) κάποιες ασφαλιστικές αναθέτουν εξ ολοκλήρου το διαχειριστικό έξοδο των διαχειρίσεων ζημιών και απαιτήσεων σε τρίτους.
  • Ο Καθ. Karel Van Hulle (Καθηγητής στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου KU Leuven επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης – ήταν υπεύθυνος της σύνταξης της Οδηγίας Solvency II στην 10ετής θητεία του ως Υπεύθυνος του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Ευρωπαϊκή Κομισιόν) συνιστά προσοχή και ιδιαίτερη παρακολούθηση των μετρήσεων/ δεικτών φερεγγυότητας ασφαλιστικών εταιρειών κάτω από το Solvency II (Solvency Capital Requirement – SCR) και κατανόηση των διαμεσολαβητών της Έκθεσης Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (ΕΦΧΚ). Η καλύτερη διαχείριση κινδύνων και σχεδίαση προϊόντων μπορεί να συμβάλλει στην μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
  • Ο David Cowan μέλος της ομάδας εργασίας της EIOPA για την προστασία του καταναλωτή, ενημέρωσε ότι θα εκδοθεί η έκθεση εκτίμησης της IDD to Έδωσε έμφαση στην καλή πρακτική και γενικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς, όπως και στις θεματικές εκθέσεις της EIOPA, π.χ. Ταξιδιωτική ασφάλεια, cross-selling.
  • Η Bipar ανέθεσε στην δικηγορική εταιρεία Steptoe & Johnson να εκδώσει εγχειρίδιο με επίκαιρες και χρήσιμες οδηγίες και πρακτικές προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές για διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών, με έμφαση στις διαφορές μεταξύ: Freedom of Services (FOS) και Freedom of Establishment (FΟΕ). Το εγχειρίδιο θα είναι άμεσα διαθέσιμο.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δόθηκε η ευκαιρία σε δυο χώρες, την Φινλανδία και την Ελλάδα, να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα θέματα που προέκυψαν στην εφαρμογή της οδηγίας IDD στην Εθνική νομοθεσία εκάστου.

Αναφορικά με την Ελλάδα, ο ΣΕΜΑ ανέφερε στην BIPAR τον προβληματισμό μας σχετικά με τον περιορισμό στην έκδοση Πιστοποιητικών Ασφάλισης από τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, ως κάτι τέτοιο έχει προκύψει από την πρόσφατη ενσωμάτωση της IDD στην Ελληνική Νομοθεσία.  Συγκεκριμένα, ενώ παλαιότερα δεν υπήρχε κανένας περιορισμός, πλέον προβλέπεται ότι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων επιτρέπεται να εκδίδουν Πιστοποιητικά Ασφάλισης μόνο στις περιπτώσεις «Μεγάλων Κινδύνων».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρ. 4. του ν. 4514/2018:

Στην ασφάλιση «μεγάλων κινδύνων», όταν πρόκειται για επαγγελματία πελάτη της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και στη συνασφάλιση της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2496/1997 (Α΄ 87), ο μεσίτης ασφαλίσεων μπορεί, αν δεν είναι δυνατή η άμεση έκδοση από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ασφαλιστηρίου του άρθρου 2 του ν. 2496/1997, να υποβάλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις «συμφωνητικό ασφαλιστικής κάλυψης», στο οποίο αναγράφονται οι προϋποθέσεις και οι όροι αποδοχής της ασφάλισης από τις ενδιαφερόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαιώνουν την αποδοχή της κάλυψης του κινδύνου. Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκδίδει «πιστοποιητικό ασφάλισης» με βάση τα στοιχεία που συμφώνησε με την ασφαλιστική επιχείρηση, το οποίο παραδίδει στον πελάτη. Ο μεσίτης αντικαθιστά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με τη σύμβαση ασφάλισης.

Επειδή, ως κάτωθι σχετικό, ο ορισμός των «Μεγάλων Κινδύνων» είναι εξαιρετικά περιοριστικός, ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις που ο Μεσίτης Ασφαλίσεων δύναται να εκδώσει Πιστοποιητικό Ασφάλισης.  Συγκεκριμένα:

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4364 (εφαρμογή Οδηγίας 2009/138/ΕΚ solvency II)

  1. «Μεγάλοι κίνδυνοι» θεωρούνται:

α) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 4 «Σιδηροδρομικά οχήματα», 5 «Αεροσκάφη», 6 «Πλοία» (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη)», 7 «Μεταφερόμενα εμπορεύματα», 11 «Αστική ευθύνη από αεροσκάφη» και 12 «Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος,

 

β) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 14 «Πιστώσεις» και 15 «Εγγυήσεις» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, όταν ο αντισυμβαλλόμενος ασκεί κατ’ επάγγελμα βιομηχανική ή εμπορική δραστηριότητα ή ελεύθερο επάγγελμα και ο κίνδυνος σχετίζεται με τη δραστηριότητα αυτή,

 

γ) οι κίνδυνοι που κατατάσσονται στους κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών 3 «Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών)», 8 «Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως», 9 «Λοιπές ζημίες αγαθών», 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα», 13 «Γενική αστική ευθύνη», 16 «Διάφορες χρηματικές απώλειες» της ταξινόμησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος πληροί δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία αριθμητικά κριτήρια:

 

γα) διαθέτει σύνολο ισολογισμού άνω των έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (6.200.000) ευρώ,

γβ) διαθέτει καθαρό ποσό κύκλου εργασιών, κατά την έννοια της Οδηγίας78/660/ΕΟΚ ή του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) άνω των δώδεκα εκατομμυρίων οχτακοσίων χιλιάδων (12.800.000) ευρώ,

γγ) απασχολεί, κατά μέσο όρο, πάνω από 250 άτομα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

 

Εάν ο αντισυμβαλλόμενος μετέχει σε σύνολο επιχειρήσεων που καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς σύμφωνα με την Οδηγία 83/349/ΕΟΚ ή του παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), η συνδρομή των κριτηρίων που παρατίθενται στην ανωτέρω περίπτωση γ΄ ελέγχεται βάσει των ενοποιημένων αυτών λογαριασμών.

Η BIPAR άκουσε με πολύ ενδιαφέρον τις θέσεις του ΣΕΜΑ και προθυμοποιήθηκε να συμβάλει τα μέγιστα για την προστασία των συμφερόντων των Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται το πλάνο δράσης προς τον σκοπό αυτό και παράλληλα η BIPAR έχει ζητήσει από όλες τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων να προσφέρουν πληροφόρηση σε ποιους κινδύνους ανά χώρα δύνανται να εκδώσουν τέτοια έγγραφα και σε ποιους όχι.

Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι η BIPAR εξέφρασε τον προβληματισμό της ότι τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες ενδεχομένως εκπορεύονται από μία έντονη επιθυμία που υπάρχει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από όλους τους Επόπτες να μην κυκλοφορούν έγγραφα ασφάλισης με νομική ισχύ που να μην έχουν εκδοθεί από την ίδια την ασφαλιστική εταιρεία.  Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ίσως το όλο θέμα επηρεάζεται από τη διαφοροποίηση μεταξύ της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Κάλυψης (που σε κάποιες χώρες έτσι νοείται το ‘cover note’) και του Πιστοποιητικού Ασφάλισης.

σεμα bipar 2.jpeg σεμα bipar 3.jpeg σεμα bipar 1

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]