Τα ασφαλιστικά σεμινάρια που ενέκρινε η ΤτΕ (όλη η απόφαση)

To πράσινο φως για τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης έτους 2021 για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων έδωσε η αρμόδια επιτροπή στην ΤτΕ.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) τα άρθρα 2,28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β) τον ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 212), ιδίως τα άρθρα 20 και 23 και το Παράρτημα ΧΙΙΙ αυτού,

γ) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 169/1/29.4.2020 «Επαγγελματική εκπαίδευση για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων» (ΦΕΚ Β’ 1878),

δ) το από 20.01.2021 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
1. Να εγκρίνει ως Σεμινάρια της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΕΕ 169/1/2020:
α) Τα εμφαινόμενα στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος της παρούσας, τα οποία αξιολογήθηκαν ως κατάλληλα για την επαγγελματική εκπαίδευση έτους 2021 των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν.4583/2018.

β) Τα εμφαινόμενα στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας, τα οποία και ανανεώνονται ως κατάλληλα για την επαγγελματική εκπαίδευση έτους 2021 των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τα έχουν
παρακολουθήσει κατά το παρελθόν.

2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης να πιστοποιήσει την ορθή απόδοση στην ψηφιοποιημένη έκδοση των σεμιναρίων, η διδασκαλία των οποίων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διαδικτυακά (e-learing).

3. Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δείτε εδώ ποια σεμινάρια εγκρίνονται

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]