Στην 9η θέση παγκοσμίως το 2018 η ασφαλιστική αγορά του Καναδά

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Eπίκαιρα στοιχεία των Swiss Re, CLHIA & IBC

H ασφαλιστική αγορά του Καναδά το 2018 κατέλαβε – σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the great pivot east continues της Swiss Re – την ένατη θέση παγκοσμίως με μερίδιο αγοράς 2,46%.

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με τις εκθέσεις

 –Canadian Life & Health Insurance Facts/2019 Edition της Canadian Life and Health Insurance Association (CLHIA) και

2019 Facts of the Property and Casualty Insurance Industry in Canada του Insurance Bureau of Canada (IBC).

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανήλθε στο 1,92% του παγκόσμιου συνόλου και στους κλάδους ασφαλίσεων στο 3,11% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση (7,48%) υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (6,09%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 3 457$ ΗΠΑ, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραγωγή ασφαλίστρων

(σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Συνολικά (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις)

127 900

% παγκόσμιας αγοράς

2,46%

Παγκόσμια κατάταξη

#9#

Ασφάλιστρα Ζωής

54 070

% παγκόσμιας αγοράς

1,92%

Παγκόσμια κατάταξη

#13#

Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων

(στη συγκεκριμένη κατηγορία προσμετρώνται

τα ασφάλιστρα υγείας)

73 833

% παγκόσμιας αγοράς

3,11

Παγκόσμια κατάταξη

#8#

Ασφαλιστική διείσδυση

(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Συνολικά

7,48

Παγκόσμιος μ.ο.

6,09

Παγκόσμια κατάταξη

#15#

Ζωή

3,16

Γενικοί Κλάδοι

4,32

Ασφαλιστική πυκνότητα

(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)

Συνολικά

3 457

Παγκόσμιος μ.ο.

682

Παγκόσμια κατάταξη

#18#

Ζωή

1 462

Γενικοί Κλάδοι

1 996

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2019, World Insurance: the great pivot east continues

2. Ακτινογραφία της αγοράς (τα αναγραφόμενα στην ενότητα 2 ποσά αναφέρονται σε δολλάρια Καναδά)

2.1 Ασφαλίσεις Ζωής-Υγείας-Συνταξιοδότησης

α. Σημεία αναφοράς

-Το 2018 ασκούσαν δραστηριότητα στους συγκεκριμένους κλάδους165 εταιρείες.

-Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, οι δε καναδικές εταιρείες είναι παρούσες σε όλο τον κόσμο, με το 45,7% των ασφαλίστρων να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός χώρας (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΟΧH

Καναδάς

Η.Π.Α.

Ασία

Ευρώπη

Άλλο*

54,30%

12,20%

11,10%

9,00%

10,50%

*περιλαμβάνονται Λ. Αμερική & Καραιβική

-Στην ασφαλιστική βιομηχανία (συγκεκριμένοι κλάδοι) απασχολούνται 165.000 εργαζόμενοι.

-Οι καταβληθείσες παροχές ανήλθαν σε 92 δισ. $, καταγράφοντας αύξηση 4,3% έναντι του προηγούμενου έτους (στοιχεία 2017).

-Η ασφαλιστική βιομηχανία (συγκεκριμένοι κλάδοι) κατέβαλε 7,7 δισ. $ σε φόρους και 56 εκ. $ σε δωρεές και δράσεις συναφείς με το αντικείμενο της.

-Η ασφαλιστική βιομηχανία (συγκεκριμένοι κλάδοι) είναι σημαντικός θεσμικός επενδυτής, έχοντας 780 δισ. $ επενδεδυμένα σε μεσο-μακροπρόθεσμες επενδύσεις (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ποσοστό

Ομόλογα

36,0%

Μετοχές

18,0%

Α/Κ

30,0%

Ενυπόθηκα δάνεια

6,0%

Άλλο

7,0%

-Ο δείκτης φερεγγυότητας υπερβαίνει κατά 30% το απαιτούμενο από την εποπτική αρχή όριο.

-Καλύψεις και Παροχές

Ποσοστό 90%+ των καταβληθεισών παροχών αποδόθηκαν σε ζώντες – κατόχους συναφών ασφαλιστηρίων συμβολαίων (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ζωή 22 εκ. πολίτες έχουν ασφάλιση ζωής, της οποίας οι καλύψεις υπερβαίνουν τα 4,8 τρισ. $ 7,7 δισ.$ καταβλήθηκαν αιτία θανάτου5,5 δισ. $ καταβλήθηκαν

σε ζώντες ασφαλισμένους

Υγεία 22. εκ. πολίτες έχουν συμπληρωματική ασφάλιση υγείας 36,1 δισ. $ καταβλήθηκαν για αποζημιώσεις, εκ των οποίων 11,7 δισ. αφορούσαν στην αγορά φαρμάκων
Συνταξιοδότηση 8 εκ. πολίτες κατέχουν αποταμιευτικούς/συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς τους ποιόυς διαχειρίζεται ο ασφαλιστικός κλάδος Στα 48,7 δισ. $ ανήλθαν οι καταβληθείσες παροχές προς του ασφαλισμένους (εργοδοτικά [employer-sponsored] και ατομικά συμβόλαια)

β. Στατιστικά ανά Κλάδο

β1 Κλάδος Ζωής

-Ο μέσος όρος του κεφαλαίου προστασίας ανά νοικοκυριό ανήλθε το 2018 σε 423.000 $ (έναντι 417.000 $ το προηγούμενο έτος) και είναι πενταπλάσιος του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού.

-Το 2018 η παραγωγή ατομικών ασφαλίσεων ανήλθε στο 80% του κλάδου ζωής, έναντι 20% των ομαδικών ασφαλίσεων.

-Το 2018 το χαρτοφυλάκιο σε ισχύ των ατομικών ασφαλίσεων ζωής ανήλθε στο 62% του κλάδου ζωής (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ
Απλές (πρόσκαιρες θανάτου): 38% του συνόλου των ατομικών ασφαλίσεων ζωής Οι απλές (πρόσκαιρες θανάτου) ανέρχονται στο 38% του συνόλου των ομαδικών ασφαλίσεων ζωής
Ισόβιες: 11του συνόλου των ατομικών ασφαλίσεων ζωής
Universal Life: 13% του συνόλου των ατομικών ασφαλίσεων ζωής (oι συγκεκριμένες ασφαλίσεις αποτελούν υποκατηγορία των λεγομένων permanent insurance συμβολαίων: συνδυάζουν προστασία [παροχή κεφαλαίου σε περίπτωση θανάτου] και αποταμίευση [δημιουργία κεφαλαίου μέσω επιμέρους επενδυτικών επιλογών]

β2 Κλάδος Υγείας

-To 70% του πληθυσμού καλύπτεται με συμπληρωματική (=ιδιωτική) ασφάλιση υγείας, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα υγειονομικών υπηρεσιών (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 6).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑ
Κάλυψη για 26 εκ. πολίτες (80% του πληθυσμού) Καλύπτονται 12 εκ. πολίτες Καλύπτονται 20 εκ. πολίτες
Οι καταβληθείσες παροχές ανήλθαν σε 26,9 δισ. $ και κατανέμονται ως εξής:-11,7 δισ. $ φάρμακα

-8,5 δισ. $ οδοντιατρική περίθαλψη

-3,9 δσ. $ οφθαλμολογική περίθαλψη

-1,9 δισ. $ νοσοκομειακή περίθαλψη

-0,9 δισ. $ μεταφορές/διακομιδές

Οι καταβληθείσες παροχές ανήλθαν σε 7,8 δισ. $ Οι καταβληθείσες παροχές ανήλθαν σε 1,4 δισ. $

β3 Κλάδος Συνταξιοδότησης

-Οι καταβληθείσες συνταξιοδοτικές παροχές ανήλθαν το 2018 στα 48,7 δισ. $, καταγράφοντας μέση αύξηση 6% ετησίως από το 2008.

-Το 85% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρέχει employer-based συταξιοδοτική κάλυψη το κάνει σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου.

-To σύνολο των κεφαλαίων των συνταξιοδοτικών ταμείων (pension funds) ανερχόταν σε 3,8 τρισ. $ (στοιχεία 2017), εκ των οποίων τα 321 δισ. τα διαχειρίζονται ασφαλιστικές εταιρείες (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 7).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΔΗΜΟΣΙΕΣ (ΚΡΑΤΙΚΕΣ) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ (EMPLOYER-BASED) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Κεφάλαια

1.912 δισ. $ (ευρύτερος δημόσιος τομέας)

Κεφάλαια

1.233 δισ. $, εκ των οποίων τα 149 δισ. $ τελούν υπό την διαχείριση ασφαλιστικών εταιρειών

Κεφάλαια

694 δισ. $, εκ των οποίων τα 172 δισ. $ τελούν υπό την διαχείριση ασφαλιστικών εταιρειών

Πηγή: Canadian Life & Health Insurance Facts/2019 Edition

2.2 Ασφαλίσεις Γενικών Κλάδων

α. Σημεία αναφοράς

-Το 2018 ασκούσαν δραστηριότητα στους συγκεκριμένους κλάδους197 εταιρείες.

-To 2018 το σύνολο των ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις) ανήλθε σε 59,6 δισ. $.

-Το 2018 οι εταιρείες ασφαλίσεων κατά ζημιών κατέβαλαν 39,1 δισ. $ για αποζημιώσεις.

-Ο αριθμός των απασχολουμένων στις εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων το 2018 ανήλθε σε 128.300 εργαζόμενους.

-Το 42% των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών το 2018 ενεγράφη στον κλάδο αυτοκινήτου.

-Από τα 175,7 δισ. $, συνολικό ενεργητικό των εταιρειών των συγκεκριμένων κλάδων, ποσό ύψους 117,0 δισ. $ έχει επενδυθεί.

-Οι καταβληθέντες φόροι προς την ομοσπονδιακή και τις τοπικές κυβερνήσεις ανήλθαν στα 9,4 δισ. $ (στοιχεία 2017).

-Τα ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και τα καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2018 ανήλθαν σε 59.551 και 54.112 δισ.$ αντίστοιχα (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 8).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

Kλάδος

Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις

2018

Καθαρά εγγεγραμμένα    ασφάλιστρα

2018

   σε χιλ.   

%

σε χιλ.  $ 

%

Αυτοκινήτου

24 999

42

23 886

44,1

Προσωπικής Περιουσίας

15 146

22,2

12 012

22,2

Εμπορικής Περιουσίας

8 770

14,7

7 661

14,259.551 και 54.

Αστικής Ευθύνης

6 644

11,2

6 500

10,2

Ειδικών Κινδύνων

4 365

7,3

3 833

7,1

Προσωπικού Ατυχήματος & Ασθένειας

1 375

2,6

1 218

2,3

Σύνολο

59 551

100

54 112

100

-Ποσοστό 50%+ των εσόδων των εταιρειών των συγκκεκριμένων κλάδων δαπανήθηκε για πληρωμή αποζημιώσεων (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 9).

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

ΔΑΠΑΝΗ

%

Αποζημιώσεις

56,9

Έξοδα (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μισθδοδοσίας)

21,6

Φόροι

13,6

Κέρδος

7,9

-Το 2018 καταβλήθηκαν 39,1 δισ. $ για αποζημιώσεις (το συγκεκριμένο ποσό αφορά στα direct claims, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα net claims [μετά την αφαίρεση του ποσού εκχώρησης στον αντασφαλιστή] ανέρχεται σε 35,1 δισ. $) (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Direct Claims

2018

Net Claims

2018

Kλάδος

   σε χιλ.  

%

  σε χιλ. 

%

Αυτοκινήτου

18 205

46,6

17 382

49,4

Προσωπικής Περιουσίας

7 810

20,2

7 250

20,6

Εμπορικής Περιουσίας

6 466

16,5

5 488

15,6

Αστικής Ευθύνης

3 746

9,6

3 100

8,8

Ειδικών Κινδύνων

1 985

5,1

1 178

3,4

Προσωπικού Ατυχήματος & Ασθένειας

871

2,2

764

2,2

Σύνολο

39 084

100

35 162

100

β. Στατιστικά ανά Κλάδο

β1 Κλάδος Αυτοκινήτου

-111 εταιρείες εκτελούν εργασίες στο συγκεκριμένο κλάδο.

-Mεγάλο εύρος καλύψεων ανά εταιρεία.

-Το 2018 η παραγωγή (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις) του συγκεκριμένου κλάδου ανήλθε σε 24,9 δισ. $, οι δε καταβληθείσες αποζημιώσεις σε 18 205 χιλ. $ (αφορά στα direct claims).

-Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα προβλήματα της κλοπής (το 2018 ανευρέθησαν κλεμμένα οχήματα αξίας 23 εκ. $), της οδικής ασφάλειας και στα θέματα ευθύνης που σχετίζονται με τα αυτόνομα οχήματα.

β2 Κλάδος Ιδιωτικής Περιουσίας

-Mεγάλο εύρος καλύψεων ανά εταιρεία.

-Το 2018 η παραγωγή (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις) του συγκεκριμένου κλάδου ανήλθε σε 13,2 δισ. $, οι δε καταβληθείσες αποζημιώσεις σε 7 810 χιλ.. $ (αφορά στα direct claims).

-Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε θεσμικό επίπεδο (εποπτική αρχή, φορείς, εταιρείες) στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών – πλημμύρες και σεισμοί – που πλήττουν συχνά τη χώρα.

β3 Κλάδος Επιχειρηματικών Ασφαλίσεων

-Mεγάλο εύρος καλύψεων ανά εταιρεία.

-Έμφαση στις αστικές ευθύνες και στην κάλυψη διακοπής εργασιών.

-Το 2018 η παραγωγή (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις) του συγκεκριμένου κλάδου ανήλθε σε 6,6 δισ. $, οι δε καταβληθείσες αποζημιώσεις σε 3 746 χιλ.. $ (αφορά στα direct claims).

-Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα προβλήματα των κυβερνοεπιθέσεων και στο ρόλο της ασφάλισης στην αντιμετώπιση τους (cyber risk insurance), της κλοπής φορτίων και των φυσικών καταστροφών.

Πηγή: 2019 Facts of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]