Σήραγγες Τεμπών-Πλαταμώνα: Πέντε εταιρείς συμμετέχουν στην ασφάλιση

Νέα δεδομένα οδηγικής ασφάλειας στον ΠΑΘΕ

HDIGlobal, Generali, Εθνική, Mapfre και ΑΧΑ & Generali έχουν ασφαλίσει τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Νέα δεδομένα στις ελληνικές οδικές μεταφορές ατόμων, αλλά και αγαθών, δημιουργεί στη χώρα μας η παράκαμψη Τεμπών – Πλαταμώνα στον άξονα του ΠΑΘΕ, που παραδόθηκε προ ολίγων ημερών στην κυκλοφορία.  Όχι μόνο λόγω της μείωσης του χρόνου της οδικής σύνδεσης με την Αθήνα, αλλά και από άποψη οδικής ασφάλειας.

Με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο σημειωτέον περιλαμβάνει και τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μήκους 6 χιλιομέτρων, παρακάμπτεται το πιο επικίνδυνο τμήμα της οδικής σύνδεσης Αθήνας – Θεσσαλονίκης,  το περίφημο πέρασμα των Τεμπών. Με την παράδοση αυτού του τμήματος, ολοκληρώθηκε πια πλήρως ο οδικός άξονας Αθήνας-Θεσσαλονίκης, του οποίου οι εργασίες πρωτοξεκίνησαν πριν από …70 χρόνια! 

Είναι εντυπωσιακός ο νέος υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος: τρεις δίδυμες σήραγγες, 2, 6 και 3 χλμ. αντίστοιχα, τρεις μεγάλες γέφυρες,  700, 500 και 200 μέτρων και 5 ανισόπεδοι κόμβοι, φέρνουν πιο κοντά μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας (Αθήνα, Λαμία, Λάρισα και Θεσσαλονίκη), αναβαθμίζοντας παράλληλα το επίπεδο οδικής ασφάλειας αλλά και την εμπειρία του ταξιδιού, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο της διαδρομής στις τέσσερις ώρες. 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις μας, ως προς την ασφάλιση του έργου, η Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (παραχωρησιούχος εταιρεία) κα. Ειρήνη Ζαβρίδου,  μας γνωστοποίησε ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει την υποχρέωση να συνάπτει και να διατηρεί ασφαλίσεις, αποκλειστικά με δική της δαπάνη, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Οι ασφαλίσεις αφορούν τόσο τη μελέτη και κατασκευή του Έργου όσο και τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση αυτού και καλύπτουν το σύνολο του αυτοκινητόδρομου.  

Προς εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων, η εταιρεία, από την έναρξη της κατασκευαστικής περιόδου, ήτοι 05.03.2008, διατηρεί αδιαλείπτως σε ισχύ τα ακόλουθα συμβόλαια:

  1. Κατά Παντός Κινδύνου ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάτω από το οποίο καλύπτονται υλικές απώλειες ή ζημίες στο Έργο από κινδύνους σεισμού, και λοιπών φυσικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών, φωτιάς, κεραυνού, κατολίσθησης κλπ μέχρι της πλήρους αξίας ανακατασκευής αυτού. Υπό το συγκεκριμένο συμβόλαιο, παρέχεται και κάλυψη απώλειας εσόδων από αναστολή ή επηρεασμό της λειτουργίας είσπραξης διοδίων ως αποτέλεσμα αναφερόμενου ασφαλισμένου κινδύνου. Στο εν λόγω συμβόλαιο μετέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες HDIGlobal, Generali, Εθνική, Mapfre και ΑΧΑ.
  2. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης, η οποία ανακύπτει ή είναι αποτέλεσμα ή οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη της εταιρείας κατά την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων και έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής βλάβης ή υλικής ζημίας σε οποιονδήποτε τρίτο και την υποχρέωση αποκατάστασης αυτής. Η κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρεία Generali.

Οι πιθανοί κίνδυνοι, με τους οποίους μπορεί να έρθει αντιμέτωπη η Εταιρεία, όπως σημειώνει η κα.Ζαβρίδου,  αφορούν σε απρόβλεπτα γεγονότα, που δύναται να συμβούν στο Έργο και να διαταράξουν την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου ή  του προσωπικού της εταιρείας ή την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων αυτής. Για παράδειγμα, τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα θεωρούνται τα οδικά ατυχήματα με ή χωρίς υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, η ακινητοποίηση οχημάτων για οποιοδήποτε λόγο η οποία παρεμποδίζει την κυκλοφορία ή/και θέτει ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου (και των μη χρηστών), πυρκαγιές σε σημεία, στοιχεία του Έργου από οποιαδήποτε αιτία, βλάβες εγκαταστάσεων ή στοιχείων του Έργου, αντικείμενα, υλικά ή ουσίες στο οδόστρωμα τα οποία μπορούν να θέσουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών, κ.λ.π.

Ο τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων γεγονότων ορίζεται λεπτομερώς στα Σχέδια Δράσης, που έχουν συνταχθεί από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και έχουν εγκριθεί από το Δημόσιο και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση εκδήλωσης τέτοιου γεγονότος. Η διαδικασία ανάθεσης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ορίζεται ρητά από τη  Σύμβαση Παραχώρησης. Συγκεκριμένα, όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια τοποθετούνται μέσω μεσιτών ή άλλων διαμεσολαβητών και με αναγνωρισμένους ασφαλιστές ή αντασφαλιστές οι οποίοι γνωστοποιούνται και εγκρίνονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το συνολικό έργο της παραχώρησης (Ράχες Μαλιακού-Κλειδί Ημαθίας) περιλαμβάνει περίπου 230 χλμ. του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων, μήκους 205 χλμ. περίπου ήταν ήδη κατασκευασμένο ως δημόσιο έργο, όμως απέμενε ανολοκλήρωτο το δυσκολότερο κατασκευαστικά τμήμα,δηλαδή  οι σήραγγες των Τεμπών και Πλαταμώνα, καθώς και οι μεγάλες γέφυρες στο τμήμα αυτί. Ο παραχωρησιούχος, πέραν της υποχρέωσης της κατασκευής των νέων σηραγγών και γεφυρών, είχε και αυξημένες υποχρεώσεις αναφορικά με τα υφιστάμενα από πριν τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, προκειμένου να προσφέρει στους οδηγούς εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου σε αναβαθμισμένο αυτοκινητόδρομο. Από το 2008 έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εκτεταμένα έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης του αυτοκινητόδρομου*

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Η μεγάλη σήραγγα (6χλμ) διαθέτει δύο κλάδους, με 14,8 μέτρα διάμετρο, ενώ ανά 300 μέτρα υπάρχει έξοδος διαφυγής/διασυνδετήρια σήραγγα με τον διπλανό κλάδο για ανθρώπους και κάθε 900 μέτρα για οχήματα! Οι σήραγγες είναι όλες εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συστήματα πυρόσβεσης, εξαερισμού-φωτισμού, ραδιοεπικοινωνίας, κάμερες, τηλέφωνα ανάγκης, ανίχνευση καυσαερίων κλπ

Η παλιά διαδρομή στο εν λόγω τμήμα, θα εξακολουθήσει να υπάρχει για όσους την προτιμούν, ωστόσο θα είναι πλέον πιο ασφαλής, αφού με την παράδοση του νέου τμήματος στα Τέμπη όπως ανακοινώθηκε η διέλευση των φορτηγών και άλλων βαρέων οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό, θα απαγορευτεί δια νόμου.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. (παραχωρησιούχος) ανέλαβε τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, συντήρηση και χρηματοδότηση του έργου στις 5 Μαρτίου του 2008. Η χρηματοδότηση έγινε με κονδύλια του Δημοσίου και της Ε.Ε. (ΕΣΠΑ), ιδιωτικά κεφάλαια και δάνεια από ελληνικές και ξένες εμπορικές τράπεζες.

Το έργο, όπως μας επισημαίνει η κα. Ειρήνη Ζαβρίδου, αντιστοιχεί περίπου στο 0,8% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας. Ο ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος Αιγαίου παρέχει στους οδηγούς ασφάλεια και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης κατατάσσοντας τον σε έναν από τους πιο υπεύθυνους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης.

Σύμφωνα με στοιχεία, η μέση ημερήσια κυκλοφορία και για τις δυο κατευθύνσεις στην περιοχή των Τεμπών υπολογίζεται σε περίπου 10.000 οχήματα.

*Αυτά περιλαμβάνουν:

διάστρωση ασφαλτοτάπητα επιφανείας περίπου 4 εκατ. τ.μ. και ετήσιες μεγάλες ανακατασκευές, ώστε να διατηρείται εντός των προδιαγραφών/αντικατάσταση-επιδιόρθωση στηθαίων ασφαλείας και ανακλαστήρων συνολικού μήκους περίπου 700 χλμ./επαναδιαγράμμιση οδοστρώματος σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου και των υφιστάμενων κόμβων, επιφανείας περίπου 30.000 τ.μ./αποκατάσταση-αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού/καθαρισμός και αποκατάσταση φθορών σε 500 υφιστάμενους οχετούς απορροής ομβρίων/καθαρισμός, επιδιόρθωση και ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων του συστήματος αποχέτευσης-αποστράγγισης στο σύνολο του μήκους/ σε όσες από τις 250 υφιστάμενες γέφυρες ήταη απαιτητό, εκτελέστηκαν εργασίες επιδιόρθωσης-αντικατάστασης αρμών και εργασίες συνήθους συντήρησης/αναβάθμιση 27 χώρων στάθμευσης στο υφιστάμενο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, με κατασκευή τουαλετών και νησίδων προστασίας/ λειτουργία των εγκαταστάσεων στο ΣΕΑ Κορινού Πιερίας.

της Βάσως Βεγίρη

Πηγή: underwriter.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]