Σε εκκαθάριση τίθεται η Αιγαίον Ασφαλιστική

Την απόφαση να ανακαλέσει οριστικά την άδεια λειτουργίας της Αιγαίον Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας έλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ασφαλιστική τίθεται σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Όπως αναφέρει η απόφαση της ΤτΕ, η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε, ως όφειλε, με τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου, στις 31.12.2017, ούτε υπέβαλε προς την Τράπεζα της Ελλάδος το κατ’ άρθρο 109 παρ. 2 του ν.4364/2016, σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, αναγνωρίζοντας πλέον ρητά την αδυναμία της να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διάσωσης αυτής και δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι επιβεβλημένη η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και η θέση αυτής σε ασφαλιστική εκκαθάριση.

Η Εταιρεία δεν έχει κινδύνους εν ισχύ, δεδομένου ότι διέκοψε την ανάληψη νέων ασφαλιστικών κινδύνων από το τέλος Νοεμβρίου 2015, οι δε εναπομείναντες εκκρεμείς προς διακανονισμό φάκελοι ζημιών ανέρχονται, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, σε πεντακόσιους πενήντα έξι (556) στις 31.12.2017.

Δεδομένης της παύσης νέων ασφαλιστικών εργασιών τα τελευταία δύο έτη και της απουσίας δικτύου πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη σημαντική συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου εκκρεμών ζημιών καθώς και των υφιστάμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων αυτής, δεν διαφαίνεται προοπτική εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ανάδοχη ασφαλιστική επιχείρηση για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας ούτε εισόδου νέων μετόχων σε αυτήν.

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας και για τη θέση της υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης προς τον σκοπό της προστασίας των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση.

Πηγή: insuranceworld.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]