Ρεπορτάζ από το Insuranceforum.gr – Solvency ΙΙ και Εταιρείες E.Π.Υ

Tα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) πληθαίνουν, διοχετεύοντας τα προϊόντα τους, κυρίως του Κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων, μέσω μεγάλων διαμεσολαβητικών μονάδων. Τι είναι όμως οι ΕΠΥ και  πως διαφέρουν στην λειτουργία τους από τις παραδοσιακές ασφαλιστικές; Πως η έλευση του Solvency II θα επηρεάσει το τοπίο των εταιρειών ΕΠΥ  αλλά και των ασφαλιστικών εταιρειών Τρίτων Χωρών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

 

Oι εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) είναι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αλλά η έδρα τους βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Κάθε εταιρεία με έδρα χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε. και Ελβετία, Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) μπορεί με γραπτή σχετική κοινοποίηση της προς την Ελληνική Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος – ΔΕΙΑ) να δηλώσει την πρόθεσή της να δραστηριοποιηθεί στη χώρα μας υπό καθεστώς Ε.Π.Υ. Η Ελληνική Εποπτική Αρχή, μετά από επικοινωνία με την Εποπτική Αρχή της χώρας εγκατάστασης θα διασταυρώσει και θα επιβεβαιώσει τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της ΕΠΥ στην χώρα της. Μετά, υποχρεούται να την συμπεριλάβει στον σχετικό κατάλογο με τις εταιρίες Ε.Π.Υ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και να κοινοποιήσει την επωνυμία και τα στοιχεία της στην ειδική κατηγορία των εταιρειών που λειτουργούν υπό καθεστώς Ε.Π.Υ.  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/PrivateInsuranceFirmsSearch.aspx

 

Στο σχετικό μητρώο της ΤτΕ οι εγγεγραμμένες εταιρείες Ε.Π.Υ. ξεπερνούν τις 800 αλλά αρκετές από αυτές είτε έχουν δηλώσει παύση εργασιών είτε υπολειτουργούν. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του κλάδου, οι πραγματικά ενεργές εταιρείες Ε.Π.Υ. δεν ξεπερνούν τις 20.

 

Βασικό πλεονέκτημα των Εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών είναι τα χαμηλότερα ασφάλιστρα που προφέρουν σε σχέση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα,  κυρίως στον κλάδο της ασφάλισης οχημάτων. Παράλληλα όμως, κρύβουν και πολλούς κινδύνους αφού μέχρι πρότινος δεν συμμετείχαν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, δεν εποπτεύονται σε τοπικό επίπεδο, δεν είναι γνωστά τα οικονομικά τους στοιχεία και κατ’ επέκταση η οικονομική τους ευρωστία και τέλος, μια νομική διαφορά που θα προέκυπτε από ένα συμβόλαιο με εταιρεία Ε.Π.Υ. θα πρέπει να επιλυθεί στην χώρα εγκατάστασής της στις πλείστες των περιπτώσεων. Πόσο ασφαλής είναι ο πελάτης που έχει στην κατοχή του ένα συμβόλαιο από μια εταιρία Ε.Π.Υ.; Ποιος θα αποζημιώσει τον καταναλωτή σε περίπτωση πτώχευσης ή παύσης της λειτουργίας μιας εταιρίας Ε.Π.Υ.;

 

Με δεδομένο ότι από το 2012, βάσει σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, τα Επικουρικά Κεφάλαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και των 3 κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), έθεσαν αυστηρά όρια για τις περιπτώσεις αποζημιώσεων θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προξένησαν οδηγοί ασφαλισμένοι σε εταιρίες πτωχυμένες ή αφερέγγυες υπό καθεστώς ΕΠΥ, δημιουργούνται αρκετά ερωτήματα για την προστασία του καταναλωτή αφού τα εν λόγω Επικουρικά Κεφάλαια θα είναι εν μέρει οικονομικά εκτεθειμένα σε περίπτωση αφερεγγυότητας μιας ΕΠΥ και κατ’ επέκταση και ο ασφαλισμένος.

 

Το τιμολογιακό χάσμα μεταξύ εταιρειών Ε.Π.Υ. και παραδοσιακών ασφαλιστικών εταιριών,  μετά από τις αλλεπάλληλες μειώσεις ασφαλίστρων στα προηγούμενα έτη από τις δεύτερες, φαίνεται να μειώνεται. To ερώτημα που προκύπτει όμως με την έλευση του Solvency II από την 1.1.2016 είναι εάν οι χαμηλές τιμές των προηγούμενων ετών μπορούν να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα από τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες; Όπως έχει αναφερθεί σε πληθώρα δημοσιευμάτων στο παρελθόν, το Solvency II είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πλαίσιο το οποίο βασίζεται στην αποτύπωση του πραγματικού Kεφαλαίου Kινδύνου που υπερκαλύπτει το σύνολο των κινδύνων που αναλαμβάνει κάθε ασφαλιστική επιχείρηση. Συνεπώς, η μη επαρκής τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, άρα και των αναλαμβανόμενων κινδύνων, θα αποτελέσει λόγο για προσθήκες κεφαλαίων φερεγγυότητας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες στρατηγικά θα αποφασίσουν στο επόμενο διάστημα είτε να “χρηματοδοτούν” κεφαλαιακά το χαμηλό ασφάλιστρο είτε να επανέλθουν σε υψηλότερα τιμολόγια τα οποία θα τους επιτρέπουν την διασφάλιση της βιωσιμότητας τους σύμφωνα με τις νέες εποπτικές απαιτήσεις.

 

Το Solvency IΙ  στηρίζεται επίσης  στη συστηματική, προληπτική και έγκαιρη εποπτεία των εταιρειών του κλάδου. Πως μπορεί ο ασφαλισμένος σε εταιρεία Ε.Π.Υ. να γνωρίζει ότι η εταιρεία στην οποία εμπιστεύεται την ασφάλισή του τελεί υπό αυτές τις εποπτικές προυποθέσεις από την χώρα εγκατάστασης της;  Θα είναι ο καταναλωτής το ίδιο προστατευμένος με ένα συμβόλαιο από εταιρεία Ε.Π.Υ. όσο θα ήταν με ένα συμβόλαιο από μια παραδοσιακή εταιρεία;

 

Πέραν των ερωτημάτων που απασχολούν τον κλάδο αναφορικά με τις εταιρείες ΕΠΥ, τίθεται και το ερώτημα των εταιρειών Τρίτων Χωρών που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Πως αξιολογείται η φερεγγυότητα των εταιρειών οι οποίες αφενός μεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αλλά δεν εμπίπτουν στο καθεστώς Solvency II αφού η έδρα τους βρίσκεται εκτός Ε.Ε;  H οδηγία προβλέπει την έννοια της “ισοδυναμίας” τόσο για τους ασφαλιστές/αντασφαλιστές  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) όσο και για εκείνους των Τρίτων Χωρών. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της ισοδυναμίας βασίζεται σε ειδικά κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν τον υπολογισμό της φερεγγυότητας αλλά και την καταλληλότητα της Εποπτείας. Υπάρχουν τρεις τύποι της ισοδυναμίας εντός του πλαισίου της Οδηγίας: α) η πλήρης Ισοδυναμία για όλες τις απαιτήσεις ισοδυναμίας και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, β) η προσωρινή ισοδυναμία για την αντασφάλιση και τους ομίλους τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται εντός του ΕΟΧ για περιορισμένο χρονικό διάστημα (31.12.2020 με δυνατότητα επέκτασης κατά 1 έτος) και τέλος γ) η ισοδυναμία υπό προϋποθέσεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης  για περιόδους 10 ετών). Σύμφωνα με την Κομισιόν η Ελβετία αναγνωρίζεται με καθεστώς πλήρους ισοδυναμίας, ενώ η Αυστραλία, οι Βερμούδες, η Βραζιλία, ο Καναδάς, το Μεξικό και οι ΗΠΑ αναγνωρίζονται με ισοδυναμία ως προς τον υπολογισμό της φερεγγυότητας για 10ετή περίοδο, αφού υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα του παγκόσμιου προτύπου φερεγγυότητας που ενδέχεται να προσομοιάζει σημαντικά με αυτό του Solvency II.

 

Το επόμενο διάστημα θα σηματοδοτήσει ριζικές αλλαγές στη δομή του κλάδου εντείνοντας τον ανταγωνισμό αλλά και ενισχύοντας τον “πόλεμο των ασφαλίστρων” που μαίνεται εδώ και αρκετό καιρό με στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς. Εκτιμάται, χωρίς επίσημα στοιχεία,  ότι οι εταιρείες Ε.Π.Υ. έχουν αποσπάσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς από τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρίες τα τελευταία χρόνια. Το Solvency II θα ευνοήσει τις παραδοσιακές ασφαλιστικές εταιρείες για την ανάκτηση “χαμένης πίττας” από την παραγωγή ή θα δώσει επιπλέον συγκριτικό πλεονέκτημα στις εταιρείες Ε.Π.Υ. και στις εταιρίες Τρίτων Χωρών; Αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί προσεχώς …

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]