Οδηγίες για τις Επιμελητηριακές Εκλογές

Οδηγίες για τις Επιμελητηριακές Εκλογές 2, 3 & 4, Δεκεμβρίου 2017

Καλούνται τα μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες που θα διενεργηθούν σε περίπτερο της Δ.Ε.Θ. την 2η, 3η και 4η Δεκεμβρίου 2017 και κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα από ώρα 08:00 πρωινής μέχρι της 18:00 απογευματινής για την ανάδειξη του νέου 51 μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Θ.

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται νομικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Ε.Ε.Θ. δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι την 01-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τα τέλη τήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ για το έτος 2016 το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2017 Ημέρα Δευτέρα και ώρας 15:00

Επίσης, στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα φυσικά πρόσωπα – μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους στο Ε.Ε.Θ., δηλαδή όσοι έχουν εγγραφεί μέχρι και την 01-12-2106, και που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016 το αργότερο μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και μέχρι ώρα 15:00

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου, και με την μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Κανείς δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες κι αν έχει.

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. στις ΟΕ ψηφίζουν μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι,
 2. στις ΕΕ μέχρι δύο ομόρρυθμοι εταίροι είτε ο ομόρρυθμος και ο ένας ετερόρρυθμος,
 3. στις ΕΠΕ μέχρι δύο από τους διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος,
 4. στις Μονοπρόσωπες ΕΠΕ ο διαχειριστής τους,
 5. στις ΑΕ μέχρι τρία μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη,
 6. στις ΙΚΕ δύο διαχειριστές ή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος,
 7. στις Μονοπρόσωπες ΙΚΕ ο διαχειριστής τους,
 8. στα υποκαταστήματα ψηφίζει ο Διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, στις αλλοδαπές Α.Ε. και ΕΠΕ ο νόμιμος εκπρόσωπος ή πράκτορας ή ο αντίκλητος της,
 9. στους Συνεταιρισμούς ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές του.
  Τα νομικά πρόσωπα μέλη του Ε.Ε.Θ. που πρέπει να υποδείξουν/ορίσουν τους εκπροσώπους τους για να ψηφίσουν, να συμπληρώσουν τα έντυπα ένδειξης, τα οποία (αφού υπογραφούν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους) πρέπει να υποβληθούν στο Ε.Ε.Θ. το αργότερο μέχρι 24/11/2017, ημέρα Παρασκευή και μέχρι ώρα 15:00

Ειδικότερα επισημαίνεται :

 • Στις ΟΕ και ΕΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους πρέπει να επιλέγουν και να υποδειχθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο των εταιριών μέχρι δύο εταίροι (ΠΡΟΣΟΧΗ : στα ΕΕ δεν μπορούν να επιλεγούν μόνο ετερόρρυθμοι εταίροι).
 • Στις ΕΠΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές, πρέπει να επιλέγουν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι δύο εξ αυτών (δηλαδή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος είτε δύο διαχειριστές)
 • Στις ΙΚΕ που έχουν τρεις και άνω εταίρους και διαχειριστές πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν από την εταιρεία μέχρι και δύο εξ αυτών (δηλαδή ένας διαχειριστής και ένας εταίρος είτε δύο διαχειριστές)
 • Στις ΑΕ πρέπει να επιλέγουν και να υποδειχθούν και από το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις εκπρόσωποι που μπορεί να είναι μέλη Δ.Σ. ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας που ορίζονται με ειδική απόφαση του Δ.Σ.
 • Στα Υποκαταστήματα πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας εκπρόσωπος, μεταξύ του Διευθυντή ή του αναπληρωτή του.
 • Στις αλλοδαπές ΑΕ και ΕΠΕ πρέπει να επιλεγεί και να υποδειχθεί ένας μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου ή του πράκτορα του αντίκλητού της.
 • Στους ΣΥΝ πρέπει να επιλεγούν και να υποδειχθούν δύο εκπρόσωποι, δηλαδή ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας ή οι αναπληρωτές του.

Τέλος, όσοι έχουν συμπληρώσει τριετία ως μέλη του Επιμελητηρίου και επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου μπορούν να καταθέσουν, δια του εκπροσώπου του συνδυασμού που επιθυμούν, το αργότερο μέχρι την 2η Νοεμβρίου 2017 και μέχρι ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα επισυνάπτονται:

Α) Γραμμάτιο εισπράξεως εκ του ταμείου του Επιμελητηρίου περί καταθέσεως σε ατυτό του ποσού των πενήντα (50) Ευρώ

Β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη ύπαρξης κωλύματος εξ εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 3γ παρ.3 του Ν.2081/92 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005.

Σημειώνεται ότι το Ψηφοδέλτιο ενός συνδυασμού πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν(1) υποψήφιο από κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]