Μάθετε για την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων

Η ΕΑΑΕΣ αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας.  Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι κάνει

Η ΕΑΑΕΣ είναι αρμόδια για:

 • τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος
 • τη διασφάλιση της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • την προστασία των ασφαλισμένων, των μελών και των δικαιούχων των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας περιλαμβάνει:

 • ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές
 • εθνικές εποπτικές αρχές

Συντονίζει τη χρηματοπιστωτική εποπτεία σε συστημικό και επιχειρησιακό επίπεδο, αφήνοντας την καθημερινή εποπτεία στις εθνικές αρχές.

Δομή

Η διοικητική δομή της ΕΑΑΕΣ περιλαμβάνει:

 • το συμβούλιο εποπτών, που είναι το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΑΑΕΣ και απαρτίζεται από:
  • τον πρόεδρο της ΕΑΑΕΣ, ο οποίος διορίζεται από το συμβούλιο εποπτών και εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • μέλη με δικαίωμα ψήφου (η αρμόδια αρχή κάθε χώρας της ΕΕ)
  • παρατηρητές: αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
 • το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εξασφαλίζει ότι η ΕΑΑΕΣ εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, και απαρτίζεται από:
  • τον πρόεδρο της ΕΑΑΕΣ
  • 6 αντιπροσώπους των εθνικών εποπτικών αρχών
  • αντιπροσώπους της Επιτροπής
 • τον εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος είναι αρμόδιος για την καθημερινή διαχείριση της ΕΑΑΕΣ.

Η μεικτή επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών συντονίζει τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών (ΕΕΑ) και τις πολιτικές τους σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλα διατομεακά θέματα.

Το συμβούλιο προσφυγών της ΕΑΑΕΣ παρέχει στα μέλη το δικαίωμα να ασκούν προσφυγή κατά των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ΕΕΑ. Είναι κοινό όργανο των ΕΕΑ, ανεξάρτητο από τους διοικητικούς και ρυθμιστικούς τους μηχανισμούς. Το συμβούλιο αποτελείται από 6 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη.

Πώς λειτουργεί

Η ΕΑΑΕΣ συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες των αρμόδιων εθνικών αρχών στο πλαίσιο επιτροπών, ομάδων εργασίας και ειδικών ομάδων στους ακόλουθους τομείς:

 • χρηματοοικονομική σταθερότητα
 • επίβλεψη
 • προστασία των καταναλωτών
 • συντάξεις
 • ασφάλιση.

Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών εγκρίνονται από το συμβούλιο εποπτών.

Η ΕΑΑΕΣ συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών μέσω της μεικτής επιτροπής, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνοχή των πρακτικών αυτών των αρχών.

Ποιοι ωφελούνται

 • Οι καταναλωτές:
  • αυξημένη διαφάνεια, απλούστευση, προσβασιμότητα και δικαιοσύνη σε ολόκληρη την εσωτερικά αγορά όσον αφορά τις συντάξεις και τις ασφαλίσεις
  • δυνατότητα των εκπροσώπων των καταναλωτών να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ομάδες εργασίας της ΕΑΑΕΣ.
 • βιομηχανία:
  • υψηλής ποιότητας, αποτελεσματική και συνεπής εποπτεία των ασφαλιστών της ΕΕ, καθώς και των επαγγελματικών συντάξεων
  • συμβολή της ΕΑΑΕΣ στον εντοπισμό, την πρόσβαση, τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων και απειλών για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα των τομέων των ασφαλίσεων και των επαγγελματικών συντάξεων
  • δυνατότητα των εκπροσώπων της βιομηχανίας να εκφράζουν τις απόψεις τους σε ομάδες εργασίας της ΕΑΑΕΣ και σε ομάδες ενδιαφερομένων

Περισσότερες πληροφορίες στο https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eiopa_el

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]