Μ.Χαμπάκη:Το Solvency II φτιαγμένο να μειώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας σε 1/200 χρόνια (sofokleousin.gr)

Η Οδηγία Solvency II εισάγει την αρχή του “Συνετού Επενδυτή”: Τα περιουσιακά στοιχεία για την κάλυψη των Τεχνικών Προβλέψεων, επενδύονται με τρόπο κατάλληλο προς τη φύση και την διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων

 

Για τις αλλαγές που δρομολόγησε στην ελληνική αγορά τα τέλη του 2015 και δρομολογεί η Οδηγία Solvency II μιλά σε συνέντευξη της, σήμερα στο Sofokleousin.gr η οικονομολόγος Μυρτώ Χαμπάκη. Δεδομένου, διευκρινίζει ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας βασίζονται στο εξής στον συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις αφού συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων σε σχέση με την κεφαλαιακή τους θέση. Αναμένεται λοιπόν  σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας και της όλης εικόνας  των ασφαλιστών  απέναντι στους καταναλωτές αλλά και σε πιθανούς επενδυτές. Σημειώνεται πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο ” Solvency II – Η μεγάλη εικόνα” από τις εκδόσεις Insurance Innovation.

Συνέντευξη: Ελενα Ερμείδου

Την 29η Ιανουαρίου 2016, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε το νόμο που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ , το γνωστό σε όλους Solvency II. Τι σημαίνει η υιοθέτηση του νέου πλαισίου για τον ασφαλιστικό κλάδο; 

Το Solvency II φιλοδοξεί να επιτύχει την εδραίωση ενός σταθερού πλαισίου ολιστικής διαχείρισης κινδύνου στον ασφαλιστικό κλάδο, που πέραν των ενισχυμένων κεφαλαιακών απαιτήσεων, στοχεύει στην ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των πολιτικών αλλά και των διαδικασιών των εταιριών, επιφέροντας έτσι την πλήρη διαφάνεια. Η οδηγία προχώρησε στην αποτύπωση της φερεγγυότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ (αντίστοιχης τραπεζικής οδηγίας), ποσοτικά και ποιοτικά, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα των εταιριών μέσω της ρεαλιστικής παρουσίασης και της ομοιομορφίας των δεδομένων.

Οι πραγματικές επιπτώσεις του νέου πλαισίου στον κλάδο θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές μετά την πάροδο ενός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα ακολουθήσει την πρόσφατη υιοθέτηση του. Πάντως το τελευταίο διάστημα , περί τα τέλη του 2015, η  πολυαναμενώμενη έλευση του Solvency II δρομολόγησε σημαντικές, και κατά πολλούς αναμενόμενες εξελίξεις, με παραδείγματα την πώληση του 80% των μετοχών της Eurolife ERB Insurance Group στην Fairfax Financial Hondings, την διακοπή των εργασιών της Αιγαίον Ασφαλιστικής, τις αναμενόμενες αλλαγές στην μετοχική σύνθεση της Αγροτικής Ασφαλιστικής και της Credit Agricole Life , τις εξελίξεις στην International Life ΑΕΓΑ κλπ. 

Δεδομένου ότι οι κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας βασίζονται στο εξής στον συνολικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μιας εταιρίας, μας οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει πλέον να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις αφού συνυπολογίσουν τις επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων σε σχέση με την κεφαλαιακή τους θέση. Είναι λογικό λοιπόν, οι ασφαλιστικές εταιρίες στο επόμενο διάστημα να στραφούν σε επιχειρηματικούς τομείς χαμηλής εντάσεως κεφαλαίου.

Εν των μέσω αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, η ασφαλιστική αγορά καλείται να υιοθετήσει το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας, το οποίο πέραν των δομικών αλλαγών που προαναφέρθηκαν, απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε χρήμα, ανθρωποώρες και υποδομές. Οι προκλήσεις για τις εταιρίες κατά την εφαρμογή του νέου πλαισίου είναι μεγάλες και ποικίλες.

Επιγραμματικά ποιες είναι;

Επιγραμματικά αναφέρονται οι ακόλουθες: η άντληση κεφαλαίων, η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης των επενδύσεων σε ένα εξαιρετικά ευμετάβλητο περιβάλλον, η επίτευξη επιτυχούς προγραμματισμού για την αποφυγή και την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό σύστημα και, τέλος, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία κλπ.

– Αναφερθήκατε στις επενδύσεις. Τι προβλέπει η νέα Οδηγία αναφορικά με τις επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιριών; 

Η Οδηγία Solvency II  εισάγει την αρχή του “Συνετού Επενδυτή” βάσει την οποίας οι ασφαλιστικές εταιρίες επενδύουν το σύνολο του χαρτοφυλακίου των περιουσιών τους στοιχείων μόνο σε στοιχεία και τίτλους οι κίνδυνοι των οποίων μπορούν να είναι μετρήσιμοι, αναγνωρίσιμοι και μπορούν να τύχουν παρακολούθησης, διαχείρισης, ελέγχου και αναφοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για την κάλυψη των Τεχνικών Προβλέψεων, επενδύονται με τρόπο κατάλληλο προς τη φύση και την διάρκεια των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, με βασικό γνώμονα το συμφέρον των αντισυμβαλλομένων και των δικαιούχων απαιτήσεων.

Τα περιουσιακά στοιχεία διαφοροποιούνται επαρκώς ώστε να αποφευχθεί η υπερβολική εξάρτηση από κάποιο στοιχείο, εκδότη ,όμιλο, ομάδα επιχειρήσεων ή γεωγραφική περιοχή, ενώ διασφαλίζεται εσωτερικά ότι ο αναλαμβανόμενος επενδυτικός κίνδυνος δεν είναι υπερβολικός επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου. Επίσης, οι επενδυτικοί κίνδυνοι ακριβώς επειδή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των συνολικών αναγκών φερεγγυότητας, θα πρέπει να επιλέγονται κατόπιν μελέτης και με ιδιαίτερη προσοχή ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν τα συνολικά κεφάλαια φερεγγυότητας της επιχείρησης.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Οδηγία δεν έχουν περιορισμούς για τα είδη των επενδύσεων που επιλέγουν, αρκεί γίνονται μέσα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αρχής, ενώ παράλληλα οι επενδυτικές τους αποφάσεις δεν υπόκεινται σε προηγούμενη εποπτική έγκριση ή συστηματική κοινοποίηση.

– Τι σημαίνει το Solvency II για  τον καταναλωτή;

Ένας από τους βασικούς στόχους της Οδηγίας είναι η προστασία των καταναλωτών – κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα τα τελευταία χρόνια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ενισχυμένη διαφάνεια που το Solvency II θα επιφέρει, ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι τα προκαθορισμένα πρότυπα υποβολής εκθέσεων θα δώσουν την δυνατότητα ευρείας και άμεσης συγκρισιμότητα των προϊόντων , των υπηρεσιών αλλά και της  ίδιας της εταιρικής κατάστασης , στον καταναλωτή.

Το νέο πλαίσιο θα ενδυναμώσει την αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς, αφού το Solvency II είναι φτιαγμένο για να μειώνει την πιθανότητα χρεοκοπίας σε 1 στα 200 χρόνια. Επιπλέον, εισάγει την  έννοια της προληπτικής εποπτείας. Αυτή η μορφή εποπτείας είναι σχεδιασμένη να προλαμβάνει τη χρεοκοπία, αφού ελέγχει την ασφαλιστική εταιρεία διεξοδικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τρίμηνο), δίνει την δυνατότητα επιβολής μέτρων εξυγίανσης και δεν επιτρέπει στην εταιρία να φτάσει σε οριακά σημεία. Αναμένεται λοιπόν  σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας και της όλης εικόνας  των ασφαλιστών  απέναντι στους καταναλωτές αλλά και σε πιθανούς επενδυτές.

– Στα τέλη του 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο σας με τίτλο“Solvency II  – Η μεγάλη εικόνα”, που αποτελεί και το πρώτο εγχείρημα να δημιουργηθεί ένας οδηγός για το νέο πλαίσιο. Πως καταλήξατε στην ιδέα της υλοποίησης του;

Η ιδέα του βιβλίου στριφογύριζε στο μυαλό μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ωρίμασε μέσω  της επαγγελματικής μου ενασχόλησης και ιδιαίτερα μέσω της προσωπικής αναζήτησης  για την ενίσχυση των γνώσεων μου για το αντικείμενο. Οι έρευνες μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με οδηγούσαν κατ’ επανάληψη, σε ένα περιορισμένο αριθμό ξενόγλωσσων, εξειδικευμένων βιβλίων, που αρκετές φορές στερούνταν επικαιροποίησης. 

Μετά από μια δεκαετία σχεδόν, μελέτης και  ανάλυσης της Οδηγίας, κατάφερα τελικά να συνθέσω αυτό που αναζητούσα και θα με ικανοποιούσε ως ένα αναγνώστη που θα ήθελε να κατανοήσει σύντομα και περιεκτικά«Τι είναι το Solvency II;» , 

Το βιβλίο  βασίστηκε κυρίως στον μεγάλο όγκο των νομικών κειμένων της Οδηγίας αλλά και σε εξειδικευμένα συγγράμματα για την Διαχείριση Κινδύνων , την Εταιρική Διακυβέρνηση κλπ. καθώς στην ύλη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που εδώ και αρκετά χρόνια διδάσκω.

– Ποιο το περιεχόμενο του βιβλίου σας;  

Στόχος του βιβλίου δεν είναι να απαντήσει όλα τα ερωτήματα . Δεν θα μπορούσε ποτέ ένα μόνο βιβλίο να το επιτύχει αυτό, αφού το Solvency II αποτελεί την οδηγία όλων των ειδικοτήτων και η εφαρμογή του απαιτεί την ενεργή συμμετοχή αλλά και τις εξειδικευμένες γνώσεις όλων των στελεχών που εμπλέκονται στη λειτουργία μιας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Η δομή του βιβλίου φτιάχτηκε έτσι ώστε με απλό τρόπο  : 1) Nα δώσει την συνολική εικόνα και να επεξηγήσει την αλληλεπίδραση όλων των κειμένων που συνθέτουν το σύνολο των απαιτήσεων του νέου πλαισίου : Δηλαδή την Οδηγία Πλαίσιο, τα μέτρα Εφαρμογής, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές 2) Να περιγράψει τις βασικές έννοιες της Διαχείρισης Κινδύνων και πως αυτές τελικά αποτυπώνονται στην πράξη μέσω του νέου πλαισίου 3) Να παρουσιάσει τις σημαντικότερες απαιτήσεις σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο δημοσιοποίησης και διαφάνειας 4) Να δώσει έμφαση στην διαμόρφωση της κουλτούρας κινδύνου και στην σημασία του “ατόμου” για την επιτυχή λειτουργία του νέου πλαισίου και τέλος 5) Να σκιαγραφήσει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις σε διάφορους τομείς των ασφαλιστικών εργασιών.

Μυρτώ Χαμπάκη, Οικονομολόγος

xampaki

BIO

Η Μυρτώ Χαμπάκη σπούδασε οικονομικά στο πανεπιστήμιο του Leicester από όπου πήρε και το μεταπτυχιακό της στις Ευρωπαϊκές και Ομοσπονδιακές Σπουδές. Τα τελευταία 20 χρόνια εργάστηκε σε διάφορες θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα : στην Deloitte Ελλάδος , στην Τράπεζα Κύπρου Ελλάδος, και στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος . Διδάσκει εξειδικευμένα σεμινάρια σε στελέχη, αρθρογραφεί συστηματικά στον κλαδικό τύπο ενώ διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την προσαρμογή της Οδηγίας Solvency II στο Ελληνικό δίκαιο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της με τίτλο ” Solvency II – Η μεγάλη εικόνα” από τις εκδόσεις Insurance Innovation  –http://www.solvencybook.gr/index.html

Πηγή: www.sofokleousin.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]