ΚΥΠΡΟΣ: Δεν είναι εποχές για μερίσματα από ασφαλιστικές δηλώνει η αναπληρωτής έφορος ασφαλίσεων

Η αναπληρωτής έφορος ασφαλίσεων Τώνια Τσαγγάρη προτρέπει τις ασφαλιστικές εταιρείες να μην παραχωρούν μέρισμα λόγω της αβεβαιότητας που δημιουργεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Σε εγκύκλιο που απέστειλε προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, η κ. Τσαγγάρη σημειώνει ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί στενά τον αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομική κατάσταση, ρευστότητα και φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Σημειώνει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η οποία τους επέτρεψε να συνεχίσουν χωρίς διακοπή σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές πλαίσιο.

«Παρά την σταδιακή ανάκαμψη που παρατηρείται στις χρηματαγορές και τις εξελίξεις στο θέμα των εμβολίων, ο βαθμός αβεβαιότητα παραμένει ψηλός. Είναι ανάγκη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν την κεφαλαιακή τους ευρωστία για να μπορέσουν να διασφαλίσουν την προστασία των ασφαλισμένων και των δικαιούχων», τονίζει.

Υπογραμμίζεται ότι οι πολιτικές διαχείρισης κεφαλαίων που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν να οδηγούνται από αρχές ψηλής σύνεσης.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της εκτίμησης των κεφαλαιακών τους αναγκών, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να υιοθετήσουν μια προοπτική βάσει σεναρίων που να λαμβάνει δεόντως υπόψη το τρέχον επίπεδο αβεβαιότητας σχετικά με το βάθος, το μέγεθος και τη διάρκεια των επιπτώσεων του COVID-19 στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην οικονομία και τις επιπτώσεις αυτής της αβεβαιότητας στα επιχειρησιακά τους μοντέλα, τη φερεγγυότητα, ρευστότητα και οικονομική τους θέση.

Τονίζεται ότι οι πολιτικές διαχείρισης κεφαλαίου θα πρέπει να προβούν στη διατήρηση ή ακόμα και την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών. Σαν αποτέλεσμα, σημειώνεται, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να περιορίσουν την οποιαδήποτε διανομή μερισμάτων, επαναγορά κοινών μετοχών ή καταβολή μεταβλητών αμοιβών σε εργαζόμενους που εκτελούν λειτουργίες με σημαντική επίδραση στο προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής επιχείρησης.

Καταλήγοντας, η κ. Τσαγγάρη σημειώνει ότι οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε διανομή μερισμάτων, επαναγορά κοινών μετοχών η καταβολή μεταβλητών αμοιβών, θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία την πρόθεσή της, δεόντως τεκμηριωμένη και να επεξηγήσει τος λόγους που προτίθεται να το πράξει καθώς και την επίδραση στα ίδια κεφάλαια της.

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]