Interlife: Το Υπεύθυνο Επιχειρείν η παράμετρος που καθορίζει την πορεία μας!

Άρθρο της Έλενας Τοπάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στην Interlife στο insuranceworld.gr

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι άλλη μια καινούρια ιδέα… Συνδέεται σε βάθος χρόνου με την ανάπτυξη και την εξέλιξη των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων από το 16ο αιώνα. Στην αρχαία αλλά και στη νεώτερη Ελλάδα συναντώνται οι έννοιες «χορηγία» και «φιλανθρωπία» ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα συνδέονται με την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Έκτοτε, έγιναν σημαντικά βήματα για αυτό που σήμερα αποκαλούμε Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο θεσμός της Ε.Κ.Ε. υποστηρίζεται πλέον από πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών, όπως το Global Compact και τους Στόχους της Χιλιετίας, όπου έχουν οριστεί οι στόχοι και οι αρχές για την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας, του περιβάλλοντος, της υγείας, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της οικονομικής ευθύνης.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η Ε.Κ.Ε. ορίζεται ως: «Οι δράσεις των επιχειρήσεων, πέραν της συμμόρφωσής τους έναντι των κανονιστικών απαιτήσεων, που αποσκοπούν στην οικονομική και κοινωνική μακροημέρευση, την αειφορική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια και οι οποίες, ταυτόχρονα, δημιουργούν ένα υγιές πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας υπεύθυνο απέναντι στο ίδιο της το περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία, το εξωτερικό περιβάλλον και το σύνολο της οικονομίας».

Για όλους εμάς στην INTERLIFE Ασφαλιστική, η Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί θεμελιώδη εταιρική αξία, καθώς το Υπεύθυνο Επιχειρείν είναι η σημαντικότερη παράμετρος που καθορίζει την πορεία μας. Στόχος και επιδίωξή μας είναι να “προσφέρουμε … αλλιώς” στους πελάτες που μας εμπιστεύονται, στους συνεργάτες μας, στους εργαζόμενους, στους μετόχους και στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα, με στόχο τη δημιουργία και την απόδοση αξίας. Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί ένα Σύστημα Αρχών βάσει του οποίου οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η INTERLIFE. Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και στις Πολιτικές της εταιρίας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της με αποτέλεσμα να συμβάλουν στη μακρόχρονη και ισόρροπη ανάπτυξη χωρίς να παύουν να αποτελούν οικειοθελείς δεσμεύσεις που συνεισφέρουν στη διατήρηση και βελτίωση της αξιοπιστίας της Εταιρίας. Αναπόφευκτα οι κανόνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενσωματώνονται στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς συνδέονται στο επίπεδο της αμιγώς επιχειρηματικής διάστασης της κοινωνικής ευθύνης.

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «προσφέρω …αλλιώς» που υλοποιούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία είναι ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της εταιρίας μας και περιλαμβάνει τέσσερεις πυλώνες δράσεων και ενεργειών προς την Κοινωνία, το Ανθρώπινο Δυναμικό, την Αγορά και το Περιβάλλον.

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητά της INTERLIFE προς την Κοινωνία δεν υλοποιείται αποσπασματικά, αλλά, σύμφωνα με προγραμματισμένη στρατηγική σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως νοσοκομεία, φορείς της τοπικής κοινότητας και δημόσιες αρχές. Οι χορηγίες σε συνδυασμό με τις εθελοντικές δράσεις των εργαζομένων, συμβάλλουν στην υλοποίηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, αθλητικών και κοινωνικών γεγονότων. Εκδηλώνονται με τη μορφή οικονομικής στήριξης, ενίσχυσης σε είδος ή παροχής υπηρεσιών. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, την ΕΛΕΠΑΠ, τους Γιατρούς του Κόσμου, το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού «Live Without Bullying»), το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, και άλλους φορείς.

Ιδιαίτερα περήφανοι είμαστε, όμως, για την ενίσχυση Κοινωνικών Παντοπωλείων και Συσσιτίων αφού η προσφορά της INTERLIFE, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, έφθασε τους 19 τόνους τροφίμων που παραδόθηκαν για την ανακούφιση όσων πλήττονται.

Το Ανθρώπινο Δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο, ίσως, περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας. Αξιολογούμε και επιβραβεύουμε, επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων μας φροντίζοντας για τη δια βίου μάθηση με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων, την απόδοση και την αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, παρέχεται σε όλους τους εργαζόμενους Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Δημιουργούμε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας, παρά την γενικευμένη ύφεση και την αύξηση του Δείκτη Ανεργίας στη χώρα, ενώ η μισθοδοσία διέπεται από μια δίκαιη πολιτική που βασίζεται στην παραγωγικότητα και την εμπειρία. Προωθούμε τη Διαφάνεια, την Αξιοκρατία αλλά και την Ισότητα Ευκαιριών, καθώς 55% των εργαζομένων είναι γυναίκες.

Προσφέρουμε …αλλιώς στην Αγορά με τη διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών, τη δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών, την Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων και το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες της Εταιρίας. Εφαρμόζουμε τους κανόνες Δεοντολογίας στο marketing και τη διαφήμιση, διαθέτουμε Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των εργασιών μας, ενώ δημιουργούμε και προωθούμε συνεχώς στην Αγορά καινοτόμα Ασφαλιστικά Προγράμματα. Επιπλέον, η διατήρηση της οικονομικής μας ευρωστίας, η διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε συνδυασμό με τη συνέχιση ανόδου του Δείκτη Φερεγγυότητας αλλά και η αύξηση του κύκλου εργασιών συμβάλλουν στη διατήρηση και επαύξηση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών μας.

Στο πλαίσιο των δράσεων για το Περιβάλλον η INTERLIFE Ασφαλιστική είναι σταθερός χορηγός της περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ». Οι χορηγίες μας αφορούν στην ασφάλιση των οχημάτων της Οργάνωσης που χρησιμοποιούνται στα εθελοντικά προγράμματα και των εθελοντών για τη δασοπροστασία, το monitoring των άγριων ζώων κ.α. Στόχος μας, αυτή η χορηγία να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής των αποτελεσμάτων των δράσεών της οργάνωσης. Σε όλες τις εγκαταστάσεις μας κάνουμε χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για μείωση στο ελάχιστο της κατανάλωσης χαρτιού, υλοποιούμε πρόγραμμα οργανωμένης ανακύκλωσης, χρησιμοποιούμε στις εγκαταστάσεις μας λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχουμε την κατανάλωση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, εγκαταστήσαμε κάδους συλλογής για ανακύκλωση μπαταριών και, σε καθημερινή βάση, συγκεντρώνουμε σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης υλικά όπως χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο.

Τέλος, για να παρέχουμε μια συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δράσεις της Ε.Κ.Ε. της INTERLIFE, σχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα http://www.prosferoallios.gr/ με στόχο να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα μιας πολυεπίπεδης γνωριμίας με το κοινωνικό μας έργο.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]