Ο Παγκόσμιος Δείκτης Υγειονομικής Ασφάλειας 2019

H Ελλάδα στην 37η θέση με σκορ 53,8/100

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Υγειονομικής Ασφάλειας Global Health Security Index 2019), ο οποίος δημοσιεύτηκε πρόσφατα, αποτελεί την πρώτη συνολική και συγκριτική αξιολόγηση της υγειονομικής ασφάλειας και των συναφών με αυτή δυνατοτήτων των 195 χωρών-μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που είναι και τα συμβαλλόμενα κράτη των International Health Regulations (IHR [2005]).

Ο συγκεκριμένος δείκτης σχεδιάστηκε από την Nuclear Threat Initiative (NTI) και το Johns Hopkins Center for Health Security (JHU) σε συνεργασία με το Economist Intelligence Unit (EIU), η δε υλοποίηση του κατέστη δυνατή με τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων Open Philanthropy ProjectBill & Melinda Gates Foundation και Robertson Foundation.

1. Πλαίσιο/Μεθοδολογία

Προκειμένου να σχεδιαστεί ο δείκτης και να προσδιοριστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, συνεργάστηκαν 21 ειδικοί από 13 χώρες, οι οποίοι και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο 140 ερωτημάτων, στη βάση 6 κατηγοριών, 34 δεικτών και 85 υποδεικτών, με στόχο την διερεύνηση της ικανότητας και ετοιμότητας των 195 χωρών να αντιμετωπίσουν επιδημίες και πανδημίες.

Ειδικότερα

  • οι 6 κατηγορίες είναι

 Νο   

Κατηγορία     

1

Πρόληψη (βαθμός αποτρεπτικής ικανότητας του συστήματος υγείας)

2

Ανίχνευση/Εντοπισμός/Αναφορά (έγκαιρη διάγνωση και εκτίμηση)

3

Ταχύτητα ανταπόκρισης (χρόνοι αντίδρασης στην περίπτωση επέλευσης βιολογικού/ων κινδύνου/ων)

4

Αρχιτεκτονική συστήματος υγείας (περίθαλψη παθόντων, προστασία εργαζομένων στον τομέα υγείας)

5

Συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς (βελτίωση δεξιοτήτων, χρηματοδότηση για κάλυψη κενών)

6

Επίπεδο ρίσκου (επίπεδο τρωσιμότητας έναντι βιολογικών κινδύνων)
  • οι βαθμολογίες επιμερίζονται σε 3 επίπεδα

0-33,3 = χαμηλό σκορ

33,4-66,6 = μεσαίο σκορ

66,7-100 = υψηλό σκορ

2. Ευρήματα

1. από τις 195 χώρες

  • 13 ανήκουν στη κατηγορία των άριστα προετοιμασμένων (θέσεις 1-13) (Eυρώπη 8 χώρες, Β./Αμερική 2 χώρες, Ασία 2 χώρες, Ωκεανία 1 χώρα)
  • 108 κατατάχθηκαν στην κατηγορία των επαρκώς προετοιμασμένων (θέσεις 14-122)
  • 73 θεωρούνται ως πλημμελώς προετοιμασμένες (θέσεις 123-195)

2. ο μέσος όρος βαθμολογίας των 195 χωρών ανήλθε (κλίμακα 1-100) σε 40,2

3. ο μέσος όρος των 60 χωρών με υψηλό εισόδημα ανήλθε σε 51,9

ενώ

4. 116 χώρες υψηλού και μεσαίου εισοδήματος κατέγραψαν σκορ <50

5. η επιτροπή ειδικών, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, ταξινόμησε τα ευρήματα της σε 8 κατηγορίες και συμπεριέλαβε στην έκθεσή της συνολικά 33 συστάσεις (κάντε κλικ στο σύνδεσμο Findings and  Recommendations)

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα αναλυτικά στοιχεία για τις πρώτες 13 χώρες του δείκτη, ενώ αναλυτική αναφορά γίνεται στα στοιχεία που αφορούν στην  Ελλάδα.

Νο

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΚΟΡ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΚΟΡ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

(1-100)

Πρόληψη

Ανίχνευση

Ανταπόκριση

Σύστημα Υγείας

Διαδικασίες

Αντιμετώπιση ρίσκου

1

Η.Π.Α.

83,5

83,1

98,2

79,7

73,8

85,3

78,2

2

Η. Βασίλειο

77,9

68,3

87,3

91,9

59,8

81,2

74,7

3

Ολλανδία

75,6

77,3

86

79,1

70,2

61,1

81,7

4

Αυστραλία

75,5

68,9

65,9

63,5

77

79,4

5

Καναδάς

75,3

70

96,4

60,7

67,7

74,7

82,7

6

Ταïλάνδη

75,2

75,7

81

78,6

70,5

70,9

56,4

7

Σουηδία

72,1

81,1

86

62,8

49,3

71,3

84,5

8

Δανία

70,4

72,9

86

58,4

63,8

62,6

80,3

9

Ν. Κορέα

70,2

57,3

92,1

71,5

58,7

64,3

74,1

10

Φινλανδία

68,7

68,5

61,6

69,2

60,8

75,4

81,1

11

Γαλλία

68,2

71,2

75,3

62,9

60,9

58,6

83

12

Σλοβενία

67,2

67

73,7

63,3

54,9

72,1

73,7

13

Ελβετία

67

52,7

59,1

79,3

62,5

65,6

86,2

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

195 ΧΩΡΩΝ

40,2

34,8

41,9

38,4

26,4

48,5

55

ΣΚΟΡ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

21

Ιαπωνία

59,8

49,3

70,1

53,6

46,6

70

71,7

37

Ελλάδα

53,8

54,2

58,4

44

37,6

49,1

58,2

Δείτε το country summary page (profile for greeece) με τα επιμέρους στοιχεία ΕΔΩ

51

Λ. Δ. Κίνας

48,2

45

48,5

48,6

45,7

40,3

64,4

63

Ρωσία

44,3

42,9

34,1

50,1

37,6

52,6

51,4

Πηγή: 2019 Global Health Security Index. Building Collective Action and Accountability

Δείτε την έκθεση με τα αναλυτικά στοιχεία ΕΔΩ

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη, Ασφαλιστικού Πράκτορα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us