ΟΙ Η.Π.Α. στην κορυφή της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς και το 2018

Υπεροχή στις Ασφαλίσεις Ζωής, κυριαρχία στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

H ασφαλιστική αγορά των Η.Π.Α. παραμένει και το 2018 η μεγαλύτερη στον κόσμο, σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the freat pivot east continues της Swiss Re, καταλαμβάνοντας το 28,29% της παγκόσμιας αγοράς.

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από τρεις ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018,

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται παραγωγικά στοιχεία (top 5s εταιρειών και συνόλου αγοράς) στους κλάδους ασφαλίσεων Ζωής και ασφαλίσεων κατά Ζημιών και

3. στη τρίτη παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι που αφορούν σε θεσμικά και κλαδικά/προïοντικά θέματα της συγκεκριμένης αγοράς .

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής υπερβαίνει το 20% του παγκόσμιου συνόλου, ενώ στους κλάδους ασφαλίσεων κατά Ζημιών είναι κυρίαρχος με ποσοστό που αγγίζει το 40% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (7,14%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 4.481$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Highlights 2018
Παραγωγή ασφαλίστρων (σε εκ. $ Η.Π.Α.)
Συνολικά
% παγκόσμιας αγοράς
Παγκόσμια κατάταξη
  1.469.375
28,29%
#1η θέση#
Ασφαλίσεις Ζωής (καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)
% παγκόσμιας αγοράς
Παγκόσμια κατάταξη
563.391
21,04%
#1η θέση#
Aσφαλίσεις κατά Ζημιών (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα)
% παγκόσμιας αγοράς
Παγκόσμια κατάταξη
875.984
36,91%
#1η θέση#
Ασφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)
Συνολικά
Παγκόσμιος μ.o.
Παγκόσμια κατάταξη
7,14%
6,09%
#17η θέση#
Ζωή
2,88%
Γενικοί Κλάδοι
4,26%
Ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.) 
Συνολικά
Παγκόσμιος μ.ο.
Παγκόσμια κατάταξη
4.481
682
#12η θέση#
Ζωή
1.810
Γενικοί Κλάδοι
2.672

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2019, World Insurance: the freat pivot east continues

2. Παραγωγικά στοιχεία 2018

Κλάδος Ζωής

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνουν

στις ασφαλίσεις Ζωής το Northwestern Mutual Group με μερίδιο αγοράς 6,48%,

στις ασφαλίσεις συντάξεων το American International Group με 6,59%,

ενώ στο σύνολο του κλάδου Ζωής στη πρώτη θέση βρίσκεται το Metropolitan Group με 10,94%.

(αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 2α, 2β και 2γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α: Aσφαλίσεις Ζωής
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
% αγοράς  
1
2
3
4
5
ΝΟRTHWESTERN MUT GRP
NEW YORK LIFE GRP
METROPOLITAN GRP
LINCOLN NATL GRP
PRUDENTIAL OF AMERICA GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
11.279.801.822
11.053.776.227
10.767.180.668
9.651.117.072
9.642.360.389
174.072.717.982
6,48
6,35
6,19
5,54
5,54
100,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β: Ασφαλίσεις Συντάξεων

A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
% αγοράς 
1
2
3
4
5
AMERICAN INTL GRP
JACKSON NATL GRP
LINCOLN NATL GRP
PRUDENTIAL OF AMERICA GRP
NATIONWIDE CORP GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
19.849.362.412
19.823.879.577
18.820.180.813
16.033.502.152
15.601.991.331
300.95.430.300
6,59
6,59
6,25
5,33
5,18
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ: Σύνολο Ασφαλίσεων Ζωής (Ζωή, Συντάξεις, Υγεία,, Ατύχημα, Λοιπές Κατηγορίες)
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
% αγοράς  
1
2
3
4
5
METROPOLITAN GRP
UNNITEDHEALTH GRP
PRUDENTIAL OF AMERICA GRP
EQUITABLE HOLDINGS INC GRP
CVS GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
103.431.622.851
59.506.468.130
57.880.357.372
44.815.416.294
37.116.267.776
945.254.860.419
10,94
6,30
6,12
4,74
3,93
100,00

Πηγή: NAIC, Life/Fraternal Market Share report (PDF)

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

Τη πρώτη θέση καταλαμβάνουν

στις ασφαλίσεις Κατοικιών το State Farm Group με μερίδιο αγοράς 17,97%,

στις ασφαλίσεις Iατρικής Αστικής Ευθύνης το Berkshire Hathaway Group με 17,97%,

στις ασφαλίσεις Παροχών Εργαζομένων το Τravelers Group με 7,50%,

στις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (εκτός ιατρικής) το Chubb Ltd Group με 8,69%,

στις ασφαλίσεις Οχημάτων ΙΧ το State Farm Group με 16,14%,

στις ασφαλίσεις Οχημάτων ΔΧ το Progressive Group με 12,36%,

ενώ στο σύνολο του κλάδων Ασφαλίσεων κατά Ζημιών στη πρώτη θέση βρίσκεται το  State Farm Group με 9,27% (αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η, 2θ και 2ι).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2δ: Ασφαλίσεις κατοικιών
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
% αγοράς  
1
2
3
4
5
STATE FARM GRP
ALLSTATE INS GRP
UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP
LIBERTY MUT GRP
FARMERS INS GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
18.698.346.990
8.723.237.606
6.835.803.795
6.745.863.809
5.943.814.279
104.037.473.266
17,97
8,38
6,57
6,48
5,71
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ε: Ασφαλίσεις Ιατρικής Αστικής Ευθύνης
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
%  αγοράς  
1
2
3
4
5
BERKSHIRE HATHAWAY GRP
DOCTORS CO GRP
CNA INS GRP
PROASSURANCE CORP GRP
COVERYS GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
1.660.141.574
715.890.147
559.454.880
490.242.018
488.000.946
9.668.357.483
17,17
7,47
5,79,
5,07
5,05
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2στ Ασφαλίσεις Παροχών (Επιδομάτων) Εργαζομένων
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
%  αγοράς  
1
2
3
4
5
TRAVELERS GRP
HARTFORD FIRE & GAS CORP
ZURICH INS GRP
LIBERTY MUT GRP
CHUBB LTD GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
4.211.528.800
3.365.297.798
2.640.320.129
2.447.305.755
2.430.117.636
56.145.956.911
7,50
5,99
4,70
4,36
4,33
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ζ: Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης (εκτός ιατρικής)
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
%  αγοράς  
1
2
3
4
5
CHUBB LTD GRP
AMERICAN INTL GRP
ASSURANT INC GRP
TRAVELERS GRP
LIBERTY MUT GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
6.992.401.000
4.096.180.363
4.032.991.194
3.912.180.304
3.501.902.751
80.488.383.641
8,69
5,09
5,01
4,86
4,35
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2η: Ασφαλίσεις Οχημάτων ΙΧ
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις  σε $
%  αγοράς  
1
2
3
4
5
STATE FARM GRP
BERKSHIRE HATHAWAY GRP
PROGRESSIVE GRP
ALLSTATE INS GRP
UNITED SERV AUTOMOBILE ASSN GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
40.878.781.217
34.892.003.836
31.025.771.905
23.626.742.688
15.231.169.153
253.238.099.905
16,14
13,78
12,25
9,33
6,01
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2θ: Ασφαλίσεις Οχημάτων ΔΧ
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
% αγοράς  
1
2
3
4
5
PROGRESSIVE GRP
TRAVELERS GRP
LIBERTY MUT GRP
NATIONWIDE CORP GRP
ΟLD REPUBLIC GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
5.578.099.387
2.798.420.481
1.888.125.510
1.673.431.307
1.613.671.136
45.142.855.499
12,36
6,20
4,18
3,71
3,57
100,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2ι: Σύνολο Ασφαλίσεων κατά Ζημιών
A/A
Εταιρεία
Ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις σε $
%  αγοράς  
1
2
3
4
5
STATE FARM GRP
BERKSHIRE HATHAWAY GRP
PROGRESSIVE GRP
LIBERTY MUT GRP
ALLSTATE INS GRP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ
65.627.585.590
46.106.971.139
39.222.879.284
35.600.051.448
35.025.902.893
708.088.093.300
9,27
6,51
5,54
5,03
4,95
100,00

Πηγή: NAIC, Property/Casualty Market Share report (PDF)

Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]