Διευκρινίσεις για το εφαρμοστέο δίκαιο σε διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων έδωσε το ΔΕΕ

Διευκρινίσεις σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο επί διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων, έδωσε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), μετά από αίτημα του Sofiyski rayonen sad (πρωτοδικείου περιφέρειας Σόφιας, Βουλγαρία).

Με την σημερινή του απόφαση το ΔΕΕ διευκρινίζει το άρθρο 274 της οδηγίας 2009/138 έχει την έννοια ότι δύναται να συνιστά «απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης», η απόφαση της αρχής με την οποία ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης και διορίζεται προσωρινός εκκαθαριστής, εάν πληρούνται δυο προϋποθέσεις:

– μόνον εφόσον το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής της ασφαλιστικής επιχείρησης προβλέπει είτε ότι ο ως άνω προσωρινός εκκαθαριστής είναι εξουσιοδοτημένος να ρευστοποιήσει τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης και να διανείμει τα έσοδα εκ της ρευστoποίησης στους πιστωτές της,

– είτε όταν η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της έχει ως αποτέλεσμα να κινεί αυτομάτως τη διαδικασία εκκαθάρισης, χωρίς να απαιτείται να έχει εκδοθεί τυπικά απόφαση από διαφορετική αρχή.

Επιπλέον το ΔΕΕ επισημαίνει ότι η οδηγία 2009/138 δεν προβλέπει υποχρέωση των δικαστηρίων των λοιπών κρατών μελών να εφαρμόζουν το δίκαιο του κράτους μέλους καταγωγής ασφαλιστικής επιχείρησης, το οποίο προβλέπει την αναστολή κάθε δικαστικής διαδικασίας που έχει κινηθεί κατά της ως άνω επιχείρησης, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της απόφασης ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και διορισμού προσωρινού εκκαθαριστή ως «απόφασης για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης».

Στη διαφορά της κύριας δίκης, βουλγαρική ασφαλιστική εταιρία Bulstrad Vienna Insurance Group ?D άσκησε αγωγή κατά της κυπριακής Olympic Insurance Company Ltd (Οlympic) ζητώντας να της καταβάλει ποσό ύψους 7 603,63 βουλγαρικών λέβα (περίπου 3 887 ευρώ), για ασφαλιστική αποζημίωση που κατέβαλε για κάλυψη ζημιών από τροχαίο ατύχημα του οδηγού στο Μπάνσκο (Βουλγαρία) τον Ιανουάριο του 2018. Η Bulstrad υποστηρίζει ότι ο AB, ανοίγοντας απότομα την πόρτα του σταθμευμένου αυτοκινήτου του προκάλεσε υπαιτίως ζημίες στο διερχόμενο όχημα.

Ωστόσο, οι αρμόδιες κυπριακές αρχές είχαν ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της Olympic ως ασφαλιστικής επιχείρησης και είχε διοριστεί σε αυτήν προσωρινός εκκαθαριστής, ο οποίος αναλαμβάνει και ελέγχει το σύνολο των περιουσιακών και νομικών δικαιωμάτων τα οποία έχει η ασφαλιστική εταιρία αυτή.

Κατά το Sofiyski rayonen sad, οι εν λόγω ενέργειες των κυπριακών αρχών ισοδυναμούσαν με “απόφαση για την έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης” και ανέστειλε τη διαδικασία κατά της Olympic, εφαρμόζοντας το κυπριακό δίκαιο το οποίο προβλέπει την αναστολή των διαδικασιών έναντι κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης για την οποία οι κυπριακές αρμόδιες αρχές έχουν διορίσει προσωρινό εκκαθαριστή.

Στην συνέχεια, η Bulstrad ζήτησε την επανάληψη της διαδικασίας για τον λόγο ότι κακώς αυτή είχε ανασταλεί και εξ ου και το αίτημα του πρωτοδικίου προς το ΔΕΕ.

πηγή: real.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]