Η Πράξη της ΤτΕ για την Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/08/01.2019 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων:

“Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 4, 6, 20, 24, 48, 49 και το Παράρτημα ΧΙΙΙ αυτού,

γ) τον ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 3 στοιχείο 10 και 19 παρ. 1 αυτού,

δ) την ΠΕΕ 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) «Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»,

ε) την ΠΕΕ 46/4.12.2014 (ΦΕΚ Β 3510) «Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»,

στ) την Κοινή Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθμ. συνεδρ. 17/818/15.5.2018 (ΦΕΚ Β 1925) «Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018»,

ζ) το από 4.1.2019 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη οι ορισμοί των αντίστοιχων εννοιών ως αυτοί διατυπώνονται στα άρθρα 2 έως 50 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα Πράξη εφαρμόζεται στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 3
Πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί στα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου κατά περίπτωση, τα εξής πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων:

α) «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα», για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα και συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, συντονιστή των ασφαλιστικών πρακτόρων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

β) «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων», για την παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και συναφών κατηγοριών διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς επίσης για τα μέλη του οργάνου διοίκησης και για τους υπαλλήλους που αντιστοίχως φέρουν την ευθύνη ή συμμετέχουν άμεσα στη δραστηριότητα διανομής αντασφαλιστικών προϊόντων από αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

γ) «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση», για τη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση από ασφαλιστικούς πράκτορες, συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

2. Τα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) αποτελούν το κατά περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4583/2018 απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή στην αντίστοιχη κατηγορία του Ειδικού Μητρώου των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 19 του ιδίου νόμου, καθώς και το προβλεπόμενο στην περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 24 του v. 4583/2018 δικαιολογητικό που είναι απαραίτητο για την άσκηση της δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων από τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

3. Το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων της ανωτέρω περίπτωσης (γ) αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου ο ήδη εγγεγραμμένος στο Ειδικό Μητρώο και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα διανομής επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4583/2018.

Άρθρο 4
Χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων

1. Τα πιστοποιητικά του προηγούμενου άρθρου χορηγούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος στους υποψήφιους που έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.

2. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από τριμελή διαρκή Επιτροπή Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων (εφεξής «Επιτροπή Εξετάσεων»), η οποία συγκροτείται, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, από δύο μέλη από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την ιδιωτική ασφάλιση.

Άρθρο 5
Εξεταστέα ύλη

Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

α) Για το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα», τις απαιτήσεις των παραγράφων Ι και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του ν. 4583/2018, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων διανομέων εκ του ν. 4583/2018, ιδίως των άρθρων 3, 4 και 27 έως 35 αυτού.

β) Για το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων», τις απαιτήσεις των παραγράφων Ι και ΙΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του Ν. 4583/2018, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τις υποχρεώσεις των συγκεκριμένων διανομέων εκ του ν. 4583/2018, ιδίως των άρθρων 3, 4 και 27 έως 35 αυτού.

γ) Για το «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση», τις απαιτήσεις της παραγράφου ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙΙ του ν. 4583/2018, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις δεοντολογίας και ενημέρωσης των καταναλωτών εκ των άρθρων 27 έως 40 του ν. 4583/2018.

Άρθρο 6
Σύστημα εξετάσεων

1. Oι εξετάσεις είναι γραπτές, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

2. Η Επιτροπή Εξετάσεων δύναται να αποφασίσει εναλλακτική μέθοδο εξέτασης ατόμων με δυσχέρειες που πιστοποιούνται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα επί πρόσφατου εγγράφου του, κατόπιν αιτήματός τους.

3. Η βάση ερωτήσεων της εξεταστέας ύλης είναι διαρκώς αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, μαζί με τις σωστές απαντήσεις και μαθηματικές λύσεις όπου χρειάζεται.

4. Οι ερωτήσεις για τις εξετάσεις επιλέγονται από την ως άνω βάση και δεν μπορούν να είναι λιγότερες από εξήντα (60) ανά εξέταση.

5. Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι αρμόδια για τη δέουσα επικαιροποίηση της βάσης των ερωτήσεων.

Άρθρο 7
Διαδικασία εξετάσεων

1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος και να καταθέσουν το προβλεπόμενο τέλος εξετάσεων εγκαίρως, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες οδηγίες.

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται το υποχρεωτικά προκαταβλητέο τέλος εξετάσεων. Το τέλος εξετάσεων που καταβλήθηκε από υποψήφιο ο οποίος τελικά δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις μπορεί να εκληφθεί, μετά από αίτημά του, ως καταβληθέν για συμμετοχή του σε επόμενες εξετάσεις.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος δημοσιοποιείται στον ιστότοπό της δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων.

4. Ο χρόνος, ο τόπος και κάθε αναγκαία οδηγία για την υποβολή αιτήσεων και τη διενέργεια των εξετάσεων ανακοινώνονται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

5. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% των εξεταζόμενων ερωτήσεων.

6. Ο κατάλογος των επιτυχόντων υποψηφίων δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν εκδίδονται βαθμολογικά αποτελέσματα.

7. Το αρχείο των πιστοποιητικών επαγγελματικών γνώσεων τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 8

1. Η χορήγηση επαγγελματικού δικαιώματος όσον αφορά στην άσκηση δραστηριότητας διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων δυνάμει ειδικής διάταξης νόμου για τους αποφοίτους συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρείται ως ισοδύναμη της κατοχής πιστοποιητικού των στοιχείων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Η κατοχή του πιστοποιητικού τύπου (β) της Κοινής Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 17/818/15.5.2018 θεωρείται ως ισοδύναμη της κατοχής πιστοποιητικού του στοιχείου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο, κατ’ άτομο, των μελών του οργάνου διοίκησης και των υπαλλήλων που κατέχουν τα πιστοποιητικά επαγγελματικών γνώσεων της παρούσας. Ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού και αποδεικτικά για τον χρόνο έναρξης και διακοπής της συμμετοχής των απασχολούμενων υπαλλήλων στη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων. Το αρχείο τηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία που το πιστοποιημένο πρόσωπο έπαψε να εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4583/2018.

2. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, το παραπάνω αρχείο μπορεί να τηρείται και ανά υποκατάστημα.

Άρθρο 10

1. Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν δύνανται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμασίας υποψηφίων για τις εξετάσεις στις οποίες αφορά η παρούσα.

2. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται οι ΠΕΕ 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) και ΠΕΕ 46/4.12.2014 (ΦΕΚ Β 3510).

Άρθρο 12
Δημοσίευση και έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

2. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υποδιοικητής
Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής
Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής
Ιωάννης Στουρνάρας”

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]