Η κλιματική ουδετερότητα και ο ρόλος των ασφαλιστών

Στις 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού με την οποία κατοχυρώνει την πολιτική της δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού ορίζεται ο στόχος για το 2050 για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και η κατεύθυνση της πολιτικής για την πράσινη ανάπτυξη που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τον Κανονισμό για το κλίμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, μέτρα για την παρακολούθηση της προόδου του στόχου αυτού καθώς και την ανάλογη προσαρμογή των δράσεων της Επιτροπής μέσω υφιστάμενων συστημάτων, όπως είναι η διαδικασία διακυβέρνησης για τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών για το κλίμα, οι τακτικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή. Η πρόοδος, από τον Σεπτέμβριο 2023 και μετά, θα επανεξετάζεται ανά πενταετία.

Επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων προκειμένου για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού για όλη την Ε.Ε. πλαισίου (trajectory) στο οποίο θα εξετάζονται παράγοντες που θα συμβάλουν στον τελικό στόχο των μηδενικών εκπομπών αερίων το 2050, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαθέσιμη για τον σκοπό αυτό τεχνολογία , η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, οι ευκαιρίες για επένδυση, η ανάγκη για διασφάλιση μιας δίκαιης και ασφαλούς μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέτει επίσης την εξουσία για την έκδοση συστάσεων στα κράτη μέλη των οποίων οι δράσεις δεν συνάδουν με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας. Τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν υπόψη δεόντως τις συστάσεις αυτές. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές προσαρμογής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τον περιορισμό της ευπάθειας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Επιτροπή δρομολογεί, τέλος, δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα, διάρκειας 12 εβδομάδων. Με τη διαβούλευση αυτή οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους και να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό νέων δράσεων για το κλίμα.

Οι επισημάνσεις των ασφαλιστών

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις με προφανές το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για το θέμα το παρακολουθούν από κοντά. Σε ενδεχόμενο σχολιασμό της προαναφερόμενης νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επισημάνσεις οι οποίες θα έπρεπε να αναδειχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνοψίζονται στα εξής:

  • Ο ασφαλιστικός κλάδος τόσο με την ιδιότητα του επενδυτή όσο και με αυτή του παρόχου προστασίας θα έχει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, γεγονός που έχει αναγνωριστεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι ήδη καλοί γνώστες των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, διαθέτουν τεχνογνωσία στην ανάπτυξη μέτρων πρόληψης αλλά και μέτρων προσαρμογής στους τομείς της ανθεκτικότητας των κτιρίων, της ετοιμότητας κ.α. Επομένως η ασφάλιση ως εργαλείο προσαρμογής μπορεί να υποστηρίξει τα εθνικά σχέδια και τις σχετικές στρατηγικές που θα βασίζονται στη διαχείριση των κινδύνων και τα οποία τελικά θα ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητα και θα μειώσουν την τρωτότητα έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τρόπος συμμετοχής της ασφαλιστικής αγοράς δεν μπορεί να βασιστεί σε ομοιόμορφες προσεγγίσεις, καθώς εξαρτάται από διαφορετικές εθνικές παραμέτρους, όπως ο βαθμός έκθεσης κάθε χώρας, η έκταση της κρατικής παρέμβασης κ.α.
  • Επίσης, η συγκέντρωση στοιχείων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή αλλά και η στατιστική ανάλυση αυτών, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των κινδύνων και συνεπώς στην καλύτερη αντιμετώπισή τους. Ήδη αρκετές εθνικές ενώσεις ασφαλιστικών εταιρειών συνεργάζονται με τις εθνικές δημόσιες αρχές για τη συστηματοποίηση και ανάλυση τέτοιων στοιχείων. Η ευρύτερη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών από διαφορετικούς κλάδους στη διάθεση, τη χρήση και την ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή θα βοηθήσει στη δημιουργία της ολιστικής εικόνας του κινδύνου και στη λήψη κατ’ επέκταση των κατάλληλων αποφάσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]