Ευρωπαϊκή Πίστη: Eγγύηση υπέρ της Alter Ego για αύξηση του δανεισμού από την Πειραιώς

ια την αύξηση του ήδη υπάρχοντος ορίου ανοιχτής γραμμής δανεισμού της εταιρεία media Alter Ego, συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, εγγυάται η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» (εφεξής η Εταιρία) και αριθμό ΓΕΜΗ 322801000 ανακοινώνει στους μετόχους της Εταιρίας, βάσει παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, ότι στην συνεδρίασή του κατά την 26.01.2021, λαμβάνοντας υπόψη του,
την από 25.01.2021 έκθεση της κας. Δέσποινας Μαρίνου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 17681) του ελεγκτικού οίκου «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία», από την οποία προκύπτει ότι η ακόλουθη συναλλαγή:

Έκδοση εταιρικής εγγύησης

“Σύμβαση έκδοσης εταιρικής εγγύησης από την «Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.» προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε υπέρ της, «Alter Ego Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών» για την αύξηση του ήδη υπάρχοντος ορίου ανοιχτής γραμμής δανεισμού της Alter Ego Α.Ε, η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης από την τελευταία” είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 100 και 101 του Ν.4548/18,
αποφάσισε, την χορήγηση ειδικής άδειας, με ισχύ έξι (6) μηνών, για την κατάρτιση και υπογραφή της παραπάνω συναλλαγής της Εταιρίας με την εταιρία με την επωνυμία «Alter Ego Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών», η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρία.

Έκθεση Αξιολόγησης

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 3 του N. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, βάσει της οποίας δύναται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου να ζητήσουν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει το ζήτημα της παροχής της άδειας, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.
Ολόκληρη η Έκθεση Αξιολόγησης του δικαίου και του εύλογου συναλλαγής με βάση το Άρθρο 101 του Ν.4548/2018, βρίσκεται αναρτημένη στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας στο παρακάτω σύνδεσμο. https://ir.europaikipisti.gr/el

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]