Επιδικάστηκε Αστική Ευθύνη Δήμου για έλλειψη σήμανσης κινδύνου σε δρόμο που εκτελούνταν έργα

Επιδικάσθηκε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης χρηματική ικανοποίηση 6.000.000 δρχ.(17.608,21 ευρώ) και αποζημίωση 1.901.865 δρχ., σύνολον 7.901.865 δρχ.(23.189,63 ευρώ). Ακολούθως, επιδικάσθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης χρηματική ικανοποίηση μαζί με αποζημίωση, συνολικά 31.993,70 ευρώ.

Οι ΟΤΑ ευθύνονται μεταξύ άλλων όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και προσδιορίζονται από την κείμενη εν γένει νομοθεσία, τους οικείους κανονισμούς, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως.

Αρκεί η στοιχειοθέτηση της ευθύνης του Δήμου, χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση πταίσματος οργάνου αυτών.

Δεν αποκλείεται η ευθύνη του ΟΤΑ από την ύπαρξη της συνυπαιτιότητας του ζημιωθέντος, εφόσον δεν διακόπτεται η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παρανομίας και ζημίας.

Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει εκτός από αποζημίωση και εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη.

Αν ευθύνονται περισσότεροι για αποζημίωση, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον.

Ο βαθμός του πταίσματος εκάστου δεν ασκεί επιρροή στην έκβαση της δίκης. Ο προσδιορισμός αυτού και του μέτρου της ευθύνης του μπορεί να γίνει στη δίκη επί της αγωγής αυτού που κατέβαλε την αποζημίωση κατά των λοιπών.

Ο κύριος του δημόσιου έργου υπέχει αστική ευθύνη για ζημιές σε τρίτους εξ αιτίας της εκτελέσεως τούτου, το οποίο έχει ανατεθεί δια συμβάσεως σε ιδιώτη ανάδοχο.

Η ευθύνη του Δήμου (και του Δημοσίου) είναι αυτοτελής, μη επηρεαζόμενη από τυχόν ευθύνη του αναδόχου για βλάβες στα έργα ή για τη μη τήρηση των υποχρεώσεών του, που προκύπτουν από το νόμο, τη σύμβαση, τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις αρχές της καλής πίστεως.

Με το υπόμνημα μπορεί να γίνει μόνον ανάπτυξη των λόγων που έχουν προβληθεί παραδεκτώς με το κύριο δικόγραφο ή με δικόγραφο πρόσθετων λόγων.

Συνθήκες ατυχήματος – Συνέπειες αυτού – Αγωγή

Ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος οδηγούσε στις 15/11/1999 δίκυκλη μοτοσικλέτα σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, εισήλθε σε δρόμο στον οποίο εκτελούντο έργα ανακατασκευής του οδοστρώματος, είχε δημιουργηθεί δε σ’ αυτόν υψομετρική διαφορά 20 εκατοστών και ήταν τελείως ακατάλληλος για την κίνηση τροχοφόρων. Στην είσοδο αυτού δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική πινακίδα αναγγελίας κινδύνου ή άλλη σήμανση, ώστε ο οδηγός της μοτοσικλέτας να αντιληφθεί χωρίς καθυστέρηση την εκτέλεση των εργασιών και την υψομετρική διαφορά στο οδόστρωμα. Η εν λόγω παράλειψη είχε ως συνέπεια, μετά από ένα απότομο κραδασμό της μοτοσικλέτας να απολέσει ο οδηγός της τον έλεγχο, να προσκρούσει αυτή σε ένα σιδερένιο καπάκι του αποχετευτικού δικτύου, να τραυματισθεί σοβαρά ο τελευταίος στο κεφάλι, και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε από 15/11 έως 25/11/2011. Ακολούθως, ο αναιρεσίβλητος άσκησε αγωγή κατά του Δήμου Θεσ/νίκης, με την οποία ζήτησε ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη, το ποσό των 20.000.000 δρχ., καθώς και αποζημίωση 90.000 δρχ., προβάλλοντας ότι ο Δήμος δεν μερίμνησε για την τοποθέτηση των αναγκαίων προειδοποιητικών πινακίδων και το σήμα κινδύνου των άρθρων 9 και 10 του Κ.Ο.Κ.

Κρίση Διοικητικού πρωτοδικείου Θεσ/νίκης

Εν μέρει δεκτή η αγωγή

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης έκρινε ότι ο Δήμος έφερε ευθύνη εν προκειμένω, και έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή επιδικάζοντας στον αναιρεσίβλητο το ποσό του 1.901.865 δρχ. ως αποζημίωση και το ποσό των 6.000.000 δρχ. ως χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Συνολικώς δε επιδίκασε το ποσό των 7.901.865 δρχ. (23.189,63 ευρώ), νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής στο Δήμο. Κατά της απόφασης του πρωτοδικείου οι διάδικοι άσκησαν αντίθετες εφέσεις.

Πηγή: esd.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]