ΕΦΚΑ: Διαγωνισμός ασφάλισης περιουσιακών στοιχείων

Δημοσιεύθηκαν από τον ΕΦΚΑ οι Προδιαγραφές – ειδικοί όροι για την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων (κτήρια, περιεχόμενο αυτών & αστική ευθύνη) των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων (πρώην ΙΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ, πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πρώην ΝΑΤ και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων και εξοπλισμού αυτών) ιδιοκτησίας των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α φορέων (πρώην ΙΚΑ, πρώην ΟΑΕΕ, πρώην ΕΤΑΑ, πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, πρώην ΝΑΤ και πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ). Καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (συν/νη κατάσταση).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ασφαλιστική σύμβαση θα ισχύει για το χρονικό διάστημα διάρκειας ενός (1) έτους με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους του ΕΦΚΑ παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

 1. Πυρκαγιάς από ελαφριά αμέλεια ή τυχαίο γεγονός ή άγνωστη αιτία
 2. Πυρκαγιάς από εμπρησμό που προκλήθηκε με δόλια πρόθεση ή από αμέλεια
 3. Πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα, ανάφλεξη ή έκρηξη μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων.
 4. Πυρκαγιάς που μεταδόθηκε από γειτονικά περιουσιακά στοιχεία τρίτων
 5. Πυρκαγιάς που μεταδόθηκε από γειτονικό δάσος
 6. Ζημιών από καπνούς πυρκαγιάς
 7. Ζημιών κατά την πυρόσβεση, (καλύπτονται οι ζημιές που προκλήθηκαν στα ασφαλισμένα αντικείμενα κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς από την πυροσβεστική)
 8. Έκρηξης μηχανημάτων ή συσκευών.
 9. Διαρροής, υπερχείλισης ή διάρρηξης των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης ή κλιματισμού
 10. Θραύσης υαλοπινάκων
 11. Κακόβουλων ενεργειών βανδαλισμού ή δολιοφθοράς
 12. Κλοπής ή διαρρήξεως
 13. Στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών ή εν γένει πολιτικών ταραχών
 14. Τρομοκρατικών ενεργειών
 15. Πρόσκρουσης οχήματος
 16. Πτώσης αεροσκάφους ή αντικειμένου από αυτό συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης προκληθείσας πυρκαγιάς
 17. Θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, παγετού
 18. Πτώσης κεραυνού με κάλυψη των υλικών ζημιών που θα προκληθούν από την πτώση κεραυνού συμπεριλαμβανομένης και της πυρκαγιάς από κεραυνό.
 19. Σεισμού
 20. Καθίζησης του εδάφους
 21. Αποκομιδής συντριμμάτων
 22. Αστική ευθύνη έναντι τρίτων που θα περιλαμβάνει την κάλυψη σωματικών και υλικών ζημιών που θα προκληθούν συνεπεία των καλυπτομένων κινδύνων.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα φθάνει:

Για σωματικές βλάβες, έως και θανάτου, μέχρι του ποσού των 150.000€ κατ’ άτομο και μέχρι του ποσού των 300.000€ για περισσότερα του ενός άτομα ανά ασφαλιζόμενο κτίριο.

Για υλικές ζημιές έως 150.000€ ανά ασφαλιζόμενο κτίριο. Εις τους τρίτους περιλαμβάνεται και το προσωπικό των Υπηρεσιών που εργάζεται στα κτίρια.

Δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του διαγωνισμού εδώ

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]