Διακήρυξη διαγωνισμού για διετή ασφάλιση αυτοκινήτων των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η με αρ. 2/2017, διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την διετή ασφάλιση της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων & μηχανημάτων έργων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που αφορά τις υποχρεωτικές εκ του νόμου καλύψεις, για τα έτη 2017-2018 & 2018-2019.

Ανακοινώνεται, ότι στις 24.4.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον Βόλο και στο Διοικητήριο των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (αίθουσα συνεδριάσεων-3ος όροφος) θα πραγματοποιηθεί συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανάδειξης αναδόχου για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων & μηχανημάτων έργων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, που αφορά τις υποχρεωτικές εκ του νόμου καλύψεις, για τα έτη 2017-2018 & 2018-2019 (διάρκειας δύο ετών).

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, οικονομικού έτους 2017 με ποσό 15.000€ και οικονομικού έτους 2018 με ποσό 15.000€, φορέα 073 ΚΑΕ 0899.
Εγγύηση συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Επίσης θα καταχωρηθεί στη διεύθυνση: http://www.pthes.gov.gr  στην διαδρομή: Εφημερίδα Υπηρεσίας-Διακηρύξεις/Προκηρύξεις.

Η σχετική διακήρυξη διατίθεται-χορηγείται και από τις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (Ελ. Βενιζέλου & Αναλήψεως), Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος, γραφείο 305, τηλ. 2421352563, όλες τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία από την Υπηρεσία και ταχυδρομικά με δική τους χρέωση.

Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει να υποβληθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμ. Προμηθειών, 3ος όροφος, Τ.Κ. 38001, μέχρι στις 24-4-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Πηγή: myvolos.net

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]