Σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων του Ομίλου Talanx από 448 εκ. ευρώ σε 742 εκ. ευρώ

Ο Όμιλος Talanx ανταποκρίνεται στους στόχους του, σημειώνοντας διψήφια αύξηση των ασφαλίστρων και των καθαρών εσόδων το πρώτο εννεάμηνο του οικονομικού έτους. Τα έσοδα από ασφάλιστρα στο σύνολο του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 11,9% σε 30,3 δις. ευρώ (27,1) ή κατά 10,6% μετά την προσαρμογή των όποιων συναλλαγματικών επιδράσεων. Η αύξηση σημειώθηκε σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων. Ο δείκτης λειτουργικών κερδών (EBIT) εννιαμήνου σημείωσε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης στο 26,7% και ανήλθε στα 1,9 δισ. ευρώ (από 1,5) σε σχέση με τα μεγέθη του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 52% σε 742 εκ. ευρώ (από 488).  Η απόδοση αυτή προέρχεται από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων βελτιώθηκε κατά 10,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 101 % – και το τρίτο τρίμηνο υποχώρησε ξανά κάτω από το 100 %, στο 99,8 %. Αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης “20/20/20” επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη άνω των 900 εκ. ευρώ για το 2019 παραμένει αμετάβλητη ενώ για το οικονομικό έτος 2020,  η πρόβλεψη για καθαρά κέρδη του Ομίλου θα κυμανθεί μεταξύ των 900 – 950 εκ. ευρώ .

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το καθαρά έσοδα του πρώτου εννεαμήνου τα οποία ανήλθαν σε 742 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 52%  σε σχέση με τα μεγέθη του προηγούμενου έτους. Ενθαρρυντική είναι και η σαφής βελτίωση των καθαρών εσόδων του τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων ο οποίος συνέβαλε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη πετύχει αναλογικά τους στόχους του προγράμματος αναδιάρθρωσης “20/20/20” σε αυτόν τον τομέα. Τα λειτουργικά μας κέρδη και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκαν σημαντικά. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε για το 2019 την πρόβλεψη για καθαρά έσοδα του Ομίλου άνω των 900 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας να αυξήσουμε τα κέρδη ανά μετοχή κατά μέσο όρο τουλάχιστον 5% ετησίως, και με βάση τις αρχικές προβλέψεις κερδοφορίας ύψους 850 εκ. ευρώ για το 2018, στοχεύουμε τα καθαρά έσοδα του Ομίλου το 2020 να κυμανθούν μεταξύ των 900 – 950 εκ. ευρώ» δήλωσε ο Torsten Leue, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟμίλουTalanx AG.

Τα κόστη αποζημιώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών καταστροφών), αναλογικά εντός του συνολικού προϋπολογισμού των προβλέψεων ζημιών ύψους 900 εκ. ευρώ,  ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 782 εκ. ευρώ (από 648) τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Οι ζημίες που αναφέρονται στην πρωτασφάλιση ανήλθαν σε 236 εκ. ευρώ (από 283) και έχουν προϋπολογιστεί στα επίπεδα αυτά. Οι ζημιές που προήλθαν από τις αντασφαλιστικές δραστηριότητες ανήλθαν στα 546 εκ. ευρώ (από 365), και είναι μικρότερες των προβλέψεων. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) σε επίπεδο Ομίλου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 98,5% (από 98,6). Το τεχνικό αποτέλεσμα για τους κλάδους ασφάλισης Περιουσίας / Αστικής Ευθύνης ανήλθε στα 196 εκ. ευρώ (από 162).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν κατά 3,2 δις. ευρώ (από 2,9) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως εξαιτίας ενός συγκεκριμένου παράγοντα, της παραγωγής κερδών που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση της μετοχικής συμμετοχής της Hannover Re στη Viridium κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Η καθαρή απόδοση  επενδύσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, στο 3,4 % (από 3,3) ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκε σημαντικά κατά 10,4 % (από 7,5). Ο κατά Solvency II δείκτης του Ομίλου ήταν στο 196% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (το δεύτερο τρίμηνο ήταν στο 203).

Τρίτο τρίμηνο: Σημαντική αύξηση των λειτουργικών και των καθαρών κερδών του Ομίλου 

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 13,6%, το τρίτο τρίμηνο, σε 9,5 δις. ευρώ (από 8,3).  Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση τους ήταν διψήφια, ύψους 11,6%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στο 100,4 % (από 102,1). Το τεχνικό αποτέλεσμα των κλάδων ασφάλισης Περιουσίας / Αστικής Ευθύνης ανήλθε στα -30 εκ. ευρώ (από -110). Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις βελτιώθηκαν σε 1,2 δισ. ευρώ (από 0,9), ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 619 εκ. ευρώ (από 259). Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν στα 265 εκ. ευρώ (από 52).

Βιομηχανικές Ασφαλίσεις: Επιτυχής αναδιάρθρωση του κλάδου Πυρός

Ο τομέας βιομηχανικών ασφαλίσεων παρουσίασε αύξηση εσόδων στα ασφάλιστρα κατά 30% σε 4,9 (από 3,8) δις ευρώ. Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 28,1% (από 8,9) ενώ η ιδία κράτηση μειώθηκε στο 50,8 % (από 57,8). Η βασική αιτία αύξησης των ασφαλίστρων και μείωσης της ιδίας κράτησης ήταν η απόκτηση των μετοχών της HDI Global Specialty.

To τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε σημαντικά συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους στα -30 εκ. ευρώ (από -224). Ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 επηρεάστηκε από συσσώρευση μεγάλων ζημιών, το τρέχον τρίμηνο του 2019, οι απώλειες από μεγάλες ζημιές ήταν εντός προϋπολογισμού. Επιπλέον, το πρόγραμμα “20/20/20” επιφέρει ήδη θετικά αποτελέσματα. Ο στόχος βελτίωσης της όρων ασφάλισης κατά τουλάχιστον 20% έχει ήδη ξεπεραστεί. Με ημερομηνία επικαιρότητας την 1η Οκτωβρίου 2019 έχουν ήδη εδραιωθεί με τους πελάτες βελτιώσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις ασφάλισης κατά 24%. Τόσο ο δείκτης συνολικών δαπανών όσο και η συχνότητας ζημιών για τον κλάδο Πυρός βελτιώθηκαν, χάρη στα μέτρα αναδιάρθρωσης.

Ο δείκτης συνολικών δαπανών συνολικά στον κλάδο Πυρός ανήλθε στο 81,0% (από 90,6%) για τους πρώτους εννέα μήνες, ενώ ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) για τον τομέα βιομηχανικών ασφαλίσεων ανήλθε στο 101,4% (από 111,7).

Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 17,8% σε 215 εκ. ευρώ (από 183) ως αποτέλεσμα θετικών αποτελεσμάτων εφάπαξ συνεισφοράς. Τα λειτουργικά κέρδη του τομέα ανήλθαν στα 133 εκ. ευρώ (από -32) λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την βελτίωση των όρων ασφάλισης αλλά και της μείωσης των μεγάλων ζημιών. Ο κλάδος συνεισέφερε στα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά 84 εκ. ευρώ (από -36).

Τρίτο τρίμηνο: Μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) χαμηλότερος από 100%

Η ένταξη για πρώτη φορά της HDI Global Specialty στα αποτελέσματα του Ομίλου στο τρίτο τρίμηνο, αύξησε τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 63,2% σε 1.401 εκ. ευρώ (από 858). Προσαρμοσμένη για συναλλαγματικές επιδράσεις, η αύξηση ανήλθε στο 60,1%. Ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) μειώθηκε στο 99,8 % (από 128,9). Το τεχνικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε στα 2 εκ. ευρώ (από -196), ενώ τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις σημείωσαν αύξηση και κυμάνθηκαν στα 82 εκ. ευρώ (από 59). Τα λειτουργικά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 65 εκ. ευρώ (από -110) ενώ η συμβολή στα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθε στα 43 εκ. ευρώ (από -89). Αναμένουμε ότι ο μικτός λειτουργικός δείκτης (combined ratio) θα κυμανθεί στο 101% για το σύνολο του 2019. Η πρόβλεψη αυτή, αφενός, τοποθετείται πολύ κοντά στον αρχικό μας στόχο, ενώ αφετέρου, υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]