Ανασφάλιστα οχήματα: Ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν κατά τη διασταύρωση, πως λύθηκαν, τι ισχύει για τη διαγραφή και πότε θα γίνει η νέα διασταύρωση

Το θέμα το ανασφάλιστων οχημάτων μας είχε απασχολήσει αρκετά κατά το πρόσφατο παρελθόν. Στην αρχή παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα, δόθηκε στην πορεία μία παράταση και στη συνέχεια τα περισσότερα εξ αυτών διορθώθηκαν. Ας δούμε εν τάχει τα προβλήματα, τις λύσεις, καθώς και το πως θα γίνουν οι νέες διασταυρώσεις.

I. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων

Το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών μέσω της διεύθυνσης επιβατικών μεταφορών αποστέλλει καθημερινά στην ΑΑΔΕ αρχείο με τις ημερήσιες μεταβολές των οχημάτων προς ενημέρωσή τους.
Κατά την πρώτη διασταύρωση των ανασφάλιστων οχημάτων η Α.Α.Δ.Ε. ενημέρωσε το υπουργείο Μεταφορών & Υποδομών  για τα εξής προβλήματα τα οποία παρατηρήθηκαν:

i. Χαρακτηρίστηκαν ως ανασφάλιστα, οχήματα για τα οποία ο κάτοχός τους είχε δηλώσει κλοπή σε κάποια αστυνομική αρχή, αλλά δεν είχε προσέλθει σε κάποια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών για δήλωσή του, ώστε να εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Μεταφορών και να ενημερωθεί η Α.Α.Δ.Ε.

ii. Χαρακτηρίστηκαν ως ανασφάλιστα, επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας πριν τις 4.3.2004, είχαν δοθεί για καταστροφή έως τις 4.3.2004 και δεν έφεραν πιστοποιητικό καταστροφής.


II. Ακολούθως το υπουργείο Μεταφορών για τη λύση των ως άνω προβλημάτων
προέβη στις εξής τροποποιήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα αδειών κυκλοφορίας

i. Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν.4484/2017( ΦΕΚ Α 110/1-08-2017) και του β’ σχετικού, στην υπάρχουσα διαδικασία 15 «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ/ΑΠΟΧΑΡΑΚΤ.» προστέθηκε ακόμη μια επιλογή «ΔΓ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ν.4484/2017» προκειμένου να διαγράφονται από το μητρώο επιβατικά Ι.Χ. οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας πριν τις 4.3.2004, έχουν δοθεί για καταστροφή έως τις 4.3.2004 και δεν φέρουν πιστοποιητικό καταστροφής.

ii. Ολοκληρώθηκε η αυτόματη καταγραφή στο μηχανογραφικό σύστημα αδειών κυκλοφορίας των κλεμμένων οχημάτων που αποστέλλονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον κωδικό κίνησης «44»-ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ και την αποστολή αυτής της εγγραφής ημερησίως στην Α.Α.Δ.Ε, χωρίς να απαιτείται η προσέλευση του πολίτη στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

iii.. Διαγραφή οχημάτων χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής.

Με το άρθρο 69 του Ν. 4484/2017, προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 8 του π.δ. 116/2004 (Α’ 81), με την οποία παρέχεται η δυνατότητα οριστικής διαγραφής επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής αυτού.

Ειδικότερα, ιδιοκτήτης επιβατικού Ι.Χ. αυτοκινήτου με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, το οποίο έχει δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004 και δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του, δύναται να υποβάλει αίτηση διαγραφής αυτού από το μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποβάλλει τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήματος (ή του κληρονόμου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου 6.2 του άρθρου 8), με την οποία δηλώνει αυτολεξεί ότι «αιτούμαι την οριστική διαγραφή του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας , του οποίου είμαι ιδιοκτήτης, λόγω καταστροφής, διάλυσης, αχρήστευσης αυτού έως τις 04.03.2004».

β)
Αποδεικτικό καταβολής τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ, το οποίο εκδίδεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου.

γ)
Την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του οχήματος, εφόσον βρίσκονται στην κατοχή του. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλώνεται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του οχήματος το γεγονός αυτό ως εξής: «η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες δεν βρίσκονται στην κατοχή μου», μη απαιτούμενης κάποιας άλλης διαδικασίας.

Περαιτέρω σχετικά με την διαγραφή των οχημάτων:

α) Η αίτηση οριστικής διαγραφής υποβάλλεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αίτηση υποβάλλουν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Αυτονόητο είναι ότι δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το μητρώο οχήματα για τα οποία υφίσταται σχετικό κώλυμα κατά τις οικείες διατάξεις. Επί παραδείγματι, οχήματα με παρακράτηση κυριότητας, δέσμευση λόγω δικαστικής απόφασης ή καταχωρημένα ως κλεμμένα, δύνανται να διαγράφουν μόνον εφόσον προηγηθεί άρση του σχετικού κωλύματος, σύμφωνα με τις οικείες, κατά περίπτωση, διατάξεις.

β)  Εφόσον προσκομίζονται τα αναγκαία εκ του νόμου δικαιολογητικά, εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία την 04.03.2004. Βεβαίωση διαγραφής εκδίδεται και για προγενέστερη ημερομηνία, εάν αυτή προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, το οποίο συνυποβάλλεται με την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Ως τέτοιο νοείται αποκλειστικά έγγραφο που έχει εκδοθεί σε προγενέστερη της 04.03.2004 ημερομηνία, από την Ελληνική Αστυνομία ή την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ) Δεν εκδίδεται βεβαίωση διαγραφής και δεν διαγράφονται από το μητρώο επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα για τα οποία έχει καταγραφεί οποιαδήποτε μεταβολή στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της 04.03.2004

ε) Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε.  (βλ. ΠΟΛ.1145/2017), τυχόν ύπαρξη οφειλών από τέλη κυκλοφορίας για τα έτη τα οποία προηγούνται της ημερομηνίας οριστικής διαγραφής δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και δεν απαιτείται η προηγούμενη εξόφλησή τους. Ωστόσο, οι οφειλές αυτές θα διαπιστωθούν και βεβαιωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιο.

στ) Για την καταχώρηση της «οριστικής διαγραφής Ε.Ι.Χ οχήματος χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής» στο «ΟΝ LΙΝΕ» πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου, επιλέγεται από το μενού καταχωρήσεων η διαδικασία 15 και από τον πίνακα κωδικών ο κωδικός Δ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ν.4484/2017).

Πηγή: taxheaven.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]