Ανακοίνωση του εκκαθαριστή της COMERCIAL VALUE για την έναρξη προσωρινών διανομών

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής της “Commercial Value” εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση-πρόσκληση:

“Με την από 07.10.2016 ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας «COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ανακοινώθηκε η έναρξη διενέργειας προσωρινών διανομών σε ποσοστό επί του δικαιούμενου ποσού των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής (εφεξής ΚΔΑ) καθώς και των δικαιούχων που εντάσσονται στην ΚΔΑ με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό από τον Δεκέμβριο 2016 ξεκίνησε σταδιακά η διενέργεια της πρώτης προσωρινής διανομής.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι η πρώτη διανομή περατώνεται στις 01.03.2021, ότε και θα ξεκινήσει η διενέργεια δεύτερης διανομής. Οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά  στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου και θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει και θα πρέπει να σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογαριασμού κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει αλλαγές ή ανάγκη προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα εξυπηρετηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ) και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης, να την προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην απωλέσουν δικαιώματά τους.

β) για όσες απαιτήσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις αλλά έχουν μεταβληθεί η ταυτότητα του δικαιούχου ή/και τα στοιχεία πληρωμής, οι δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση  με νέα υπεύθυνη δήλωση και υποβολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 01.03.2021.

γ) όσοι δικαιούχοι δεν είχαν ενταχθεί στην ΚΔΑ, αλλά έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, να την επιδώσουν το συντομότερο δυνατό στην υπό εκκαθάριση εταιρεία.

δ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 01.03.2021, σε περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει.

ε) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομιστεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί να προσκομίσουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 01.03.2021.

Πληροφορίες: www.aspispronia.gr
Τηλ: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό)
email: info@aspisliquidation.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]