Αυτή είναι η απάντηση της DGComp στην επιστολή του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής παρέθεσε την απάντηση που έλαβε από την Επίτροπο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα M. Vestager σχετικά με τον ρόλο των εμπλεκομένων στη διαδικασία πώλησης του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Ασφαλιστικής στην CVC Capital.

Ακολουθεί η απάντηση της επιτρόπου στο πρωτότυπο και στη μετάφρασή του:

————————————————————–

Dear Mr Petsalakis,

Thank you for your e-mail dated 17 September 2020 addressed to the Executive Vice-President Vestager, to which we are asked to reply. In your mail you bring forward your views regarding pricing conditions of the sale of Ethniki Hellenic General Insurance Company (“Ethniki Insurance”) by the National Bank of Greece (“NBG”) and certain actors involved in the sales process.

Please allow us to refer to our letter of 30 June 2020, in which we explained that the sale of Ethniki Insurance is based on commitments undertaken by the Hellenic Republic in the context of the proposed aid to NBG. These commitments were submitted by the Greek authorities to underpin the Greek support for NBG, approved in 2014 and 2015.

The divestment of Ethniki Insurance was proposed by Greece already in 2014 for the State aid granted to NBG. A prolongation of the sale until mid-2017 was accepted by the Commission in 2015. Finally, in Commission decision SA.43365 of 10 May 2019, the Commission accepted an amendment of the commitments for NBG including a further prolongation of the divestment deadline.

The Commission is not involved in the organization of the sales process. Therefore it is not possible to take a view on the role of the actors involved in that process. It is for the Greek authorities and NBG to ensure implementation of the undertaken commitments.

Kind regards,

COMP D3-D4-D5 Secretariat

 European Commission 

DG Competition

State Aids – Financial Institutions

————————————————————–

Μετάφραση:

Σας ευχαριστούμε για το email σας με ημερομηνία 17/9/2020 που στάλθηκε στην Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Vestager, στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε. Στο email σας παρουσιάζετε τις απόψεις σας αναφορικά με τις συνθήκες αποτίμησης για την πώληση της Εθνικής Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρίας Γενικών Ασφαλίσεων (Εθνική Ασφαλιστική) από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και ορισμένους παράγοντες που έχουν εμπλακεί στην διαδικασία πώλησης.

Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να αναφερθούμε στην επιστολή μας της 30/6/2020, στην οποία εξηγούσαμε ότι η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής βασίζεται σε δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από την Ελληνική Δημοκρατία για το περιεχόμενο της προταθείσας βοήθειας προς την ΕΤΕ. Αυτές οι δεσμεύσεις έχουν υποβληθεί από τις Ελληνικές αρχές για να υποστηρίξουν την Ελληνική βοήθεια προς την ΕΤΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2014 και 2015.

Η αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική είχε προταθεί από την Ελλάδα ήδη από το 2014 για την λήψη κρατικής βοήθειας προς την ΕΤΕ. Η επιμήκυνση της πώλησης μέχρι τα μέσα του 2017 έγινε αποδεκτή από την Κομισιόν το 2015. Τέλος, με την απόφαση SA.43365 της 10ης Μαΐου 2020, η Κομισιόν έκανε αποδεκτή μια περαιτέρω επιμήκυνση της προθεσμίας αποεπένδυσης.

Η Κομισιόν δεν εμπλέκεται στην οργάνωση της διαδικασίας πώλησης. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να πάρει θέση για τον ρόλο των εμπλεκομένων στη διαδικασία. Είναι ευθύνη των ελληνικών αρχών και της ΕΤΕ να διασφαλίσουν την εκπλήρωση των ειλημμένων δεσμεύσεων.

————————————————————–

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]