ΠΟΕΟ: “Έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο ζημιώνει τους επαγγελματίες εκπαιδευτές οδήγησης και τους πολίτες”

Μετά τον νέο νόμο για την ασφάλιση των υποψηφίων οδηγών κατά την πρακτική τους εξέταση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

Ύστερα από τη δημοσίευση του Ν.4599/19 περί «Δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» τέθηκε νέο πλαίσιο διεξαγωγής των πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών σε αντικατάσταση του πλαισίου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων που προέβλεπε η ΥΑ 50984/2013.

Ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 9 και 10 του Ν.4599/2019 προβλέπεται ότι «…9. Τα εκπαιδευτικά οχήματα, που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, πέρα από τις προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 31 της Α3/οικ.50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012, οφείλουν να πληρούν τα εξής:

α) κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο,

β) μέσα στο όχημα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και κατά την διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του αμαξώματος ενημερωτικές πινακίδες για την ενημέρωση τρίτων προσώπων ότι ο χώρος περιμετρικά του οχήματος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119).

10. Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή πρακτικής εξέτασης, η ειδική ασφαλιστική κάλυψη το πρώτου εδαφίου καλύπτει τουλάχιστον έναν (1) μήνα για την επισκευή του εκπαιδευτικού οχήματος. Η ασφάλιση καλύπτει υποχρεωτικά όλους τους χώρους διενέργειας εξέτασης υποψήφιων οδηγών δημόσιους ή ιδιωτικούς, κλειστούς ή ανοιχτούς. Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις ανωτέρω ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί. Στο φάκελο του υποψηφίου δύναται να προσκομίζεται το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εκπαιδευτικού οχήματος, εφόσον περιέχει την ειδική ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εδαφίων. Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης και εξέτασης.»

Επιπλέον δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 4 του ίδιου νόμου προβλέπεται «4. Κατά τη διενέργεια της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη, ομαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας. Ως αναγκαία μέτρα νοούνται η δημιουργία κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης.».

Εν συνεχεία δεδομένης της δυσχέρειας εφαρμογής του νέου πλαισίου διεξαγωγής των εξετάσεων, θεωρητικών και πρακτικών, με την υπ’ αρ. Πρωτ. «Α3/Οικ. 20176/2192/ 12-03-2019 εγκύκλιο (Α.Δ.Α.: ΩΣ0Π465ΧΘΞ-ΦΘΙ ) σας, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών κ. Αθανάσιο Βούρδα, δόθηκε παράταση στο σύστημα διεξαγωγής θεωρητικών εξετάσεων που προβλέπει η ΥΑ 50984/2013 και οι θεωρητικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών, συνεχίζονται με το σύστημα πριν την ψήφιση του Ν. 4599/2019 έως την προσαρμογή των υπηρεσιών μεταφορών στις προδιαγραφές του νέου νόμου.

Πλην όμως, όσον αφορά στην διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων, ήδη από τις 12-03-2019 έως και σήμερα, πρώτον δεν υπάρχει το αναφερόμενο στον ανωτέρω νόμο ειδικό ασφαλιστικό προϊόν που θα καλύψει τον εκπαιδευόμενο κατά την ώρα της εξέτασης και δεν έχει δημοσιευθεί καμία ανακοίνωση- ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να δοθούν κατευθύνσεις για την διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων.

Συγκεκριμένα βάσει της παρ. 10 του αρ. 4 του Ν. 4599/2019 οι υποψήφιοι οδηγοί οφείλουν να προσκομίζουν ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, το οποίο εν συνεχεία ο εκπαιδευτής υποχρεούται να το προσκομίσει στον εξεταστή πριν την εξέταση του υποψηφίου, πλην όμως έως και σήμερα τέτοιο ειδικό ασφαλιστήριο δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η εφαρμογή του νέου νόμου.

Προς επίρρωση των ανωτέρω να τονισθεί ότι η ένωση ασφαλιστικών εταιρειών από το Μάϊο του 2018 έως και σήμερα σας έχει ήδη κοινοποιήσει τρία έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει και πιθανόν δεν δύναται να υπάρξει ειδικό ασφαλιστικό προϊόν όπως το αναφέρει ο Ν. 4599/2019.

Ως εκ τούτου, αφ’ ενός με την πρόβλεψη στον Ν. 4599/2019 ενός ανύπαρκτου ασφαλιστικού προϊόντος και αφ’ ετέρου με την αδράνειά σας να παρατείνετε την ΥΑ 50984/2013 για τη διεξαγωγή των πρακτικών εξετάσεων, έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο ζημιώνει υπέρμετρα τόσο εμάς, ως επαγγελματίες εκπαιδευτές οδήγησης, που εντελώς αναπάντεχα σταμάτησαν οι πρακτικές εξετάσεις, όσο και τους πολίτες που εντελώς ξαφνικά αδυνατούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές εξετάσεις απόκτησης άδειας οδήγησης.

Καίτοι οφείλετε να διαφυλάσσετε το δημόσιο συμφέρον, αδρανείτε, με αποτέλεσμα να έχει αποδιοργανωθεί το σύστημα διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης, με αποτέλεσμα να μη διαφυλάσσεται το δημόσιο συμφέρον και να προσβάλλεται αλόγιστα η επαγγελματική και οικονομική μας ελευθερία.

Επειδή με τον Ν.4599/2019 έχετε θέσει ως προϋπόθεση συμμετοχής ενός υποψηφίου οδηγού στις πρακτικές εξετάσεις προσόντων και συμπεριφοράς την προσκόμιση ενός ανύπαρκτου ειδικού ασφαλιστικού προϊόντος.

Επειδή λόγω της αδράνειάς σας, ως Διοίκηση, δεν διεξάγονται πρακτικές εξετάσειςυποψηφίων οδηγών και οδηγών, διότι δεν έχετε πράξει τα δέοντα προκειμένου είτε να διεξάγονται εξετάσεις δυνάμει του ν. 4599/2019, είτε δυνάμει της ΥΑ 50984/2013.

Επειδή δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί άμεσα ο ν. 4599/2019.

Επειδή είναι θέμα δημόσιου συμφέροντος η άμεση επίλυση της εν λόγω δυσλειτουργίας.

Επειδή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να παρατείνει την εφαρμογή της ΥΑ 50984/2013, ώστε να διεξάγονται ομαλά πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και οδηγών, έως να είναι δυνατή η εφαρμογή του Ν. 4599/2019.

Επειδή η ως άνω συμπεριφορά σας δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης και ζημιώνει υπέρμετρα τους διοικούμενους.

Επειδή η παράλειψή σας, μας ζημιώνει, δεδομένου ότι δεν έχετε παρατείνει την εφαρμογή του συστήματος διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων με το πλαίσιο που προβλέπει η ΥΑ 50984/2013 και παράλληλα δεδομένης της μη διευθέτησης από εσάς της μετέωρης αυτής κατάστασης μας αναγκάζετε να κλείσουμε τα γραφεία μας διότι δεν γίνονται πρακτικές εξετάσεις και η οικονομική μας ζημία να είναι υπέρμετρη.

Επειδή, το δικαίωμα στην εργασία και την οικονομική ελευθερία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας.

Για τους ανωτέρω λόγους, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την παράλειψή σας να διευθετήσετε τον τρόπο διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων έως την πλήρη συμμόρφωση των υπηρεσιών μεταφορών σύμφωνα με τον ν. 4599/2019, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως ΑΜΕΣΑ δώσετε παράταση ισχύος της ΥΑ 50984/2013 ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των πρακτικών εξετάσεως, ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας, ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, προκειμένου να προασπίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας, ήτοι την επαγγελματική και οικονομική μας ελευθερία και να επιδιώξουμε την ικανοποίηση των εννόμων δικαιωμάτων μας, προτιθέμεθα να προβούμε σε όλες τις αναγκαίες προς τούτο νόμιμες ενέργειες.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]