Νέοι κανόνες για τον ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα λεπτομερή μέτρα που απαιτούνται για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών, ενώ διασφαλίζεται επίσης ότι οι διαδικτυακές αγορές διαδραματίζουν τον ρόλο που τους αναλογεί στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης.

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα εξασφαλίσουν την ομαλή εισαγωγή των νέων μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα οποία συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017 και θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ανακτήσουν τα φορολογικά έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ που χάνονται σε αυτόν τον τομέα κάθε έτος, ποσό που υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 7 δισ. ευρώ έως το 2020. Οι υπουργοί Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της ΕΕ έλαβαν την απόφαση για τους νέους κανόνες κατά τη συνεδρίασή τους σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Καλύπτουμε, βήμα προς βήμα, τα κενά λόγω των οποίων χάνονται φορολογικά έσοδα, με αποτέλεσμα οι χώρες της ΕΕ να στερούνται πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις. Παράλληλα, προσαρμόζουμε τους κανόνες ΦΠΑ στον 21ο αιώνα και σε μια ολοένα και περισσότερο ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσβλέπουν σε ομαλή μετάβαση στο ευρύτερο σύστημα ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο το 2021.»

Αντιμετώπιση της μη τήρησης των υποχρεώσεων ως προς τον ΦΠΑ επί των πωλήσεων που διευκολύνονται από τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Εταιρείες εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν τις αποθήκες ή τα λεγόμενα «κέντρα εκτέλεσης παραγγελιών» εντός της ΕΕ, μπορούν να πωλούν αγαθά στους καταναλωτές της ΕΕ μέσω διαδικτυακών αγορών. Σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την είσπραξη του οφειλόμενου ΦΠΑ για τα εν λόγω αγαθά.

Σύμφωνα με τα μέτρα που συμφωνήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2017, θα θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές ενεργούν ως πωλητές όταν διευκολύνουν τις πωλήσεις αγαθών αξίας έως 150 ευρώ σε πελάτες εντός της ΕΕ από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους. Σημειωτέον ότι οι ίδιοι κανόνες θα εφαρμόζονται όταν επιχειρήσεις εκτός ΕΕ χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες για την πώληση εμπορευμάτων μέσω «κέντρων εκτέλεσης παραγγελιών» εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από την αξία τους, ώστε να παρέχεται στις φορολογικές αρχές η δυνατότητα να ζητούν τον οφειλόμενο ΦΠΑ για τις εν λόγω πωλήσεις. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να τηρούν αρχεία των πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν.

Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα προσδιορίζουν λεπτομερέστερα πότε θεωρείται ότι οι διαδικτυακές αγορές διευκολύνουν την εν λόγω παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και πότε όχι, με βάση αφενός το κατά πόσον καθορίζουν ή όχι τους όρους και τις προϋποθέσεις της παροχής και αφετέρου τη συμμετοχή τους στην πληρωμή ή την παραγγελία και την παράδοση των αγαθών. Οι κανόνες διευκρινίζουν επίσης λεπτομερώς το είδος των αρχείων που πρέπει να τηρούνται από τις πλατφόρμες που διευκολύνουν την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες στην ΕΕ.

Νέο σύστημα ΦΠΑ για επιχειρήσεις που πωλούν μέσω του διαδικτύου 

Η εφαρμογή των κανόνων που συμφωνήθηκαν σήμερα θα εξασφαλίσει επίσης ότι το 2021 θα είναι διαθέσιμο ένα εντελώς νέο σύστημα ΦΠΑ για όλες τις επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στο διαδίκτυο. Με τους κανόνες αυτούς δημιουργούνται νέα δομικά στοιχεία του συστήματος, τα οποία θα χρειαστούν οι διαδικτυακές επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η επικαιροποιημένη ηλεκτρονική επιχειρηματική πύλη για τον ΦΠΑ, ή αλλιώς «κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης», που δημιουργείται με τα εν λόγω μέτρα, θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις που πωλούν αγαθά στους πελάτες τους μέσω του διαδικτύου να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους στην ΕΕ όσον αφορά τον ΦΠΑ μέσω μίας εύχρηστης διαδικτυακής πύλης στη γλώσσα τους.

Χωρίς την πύλη, θα ήταν υποχρεωμένες να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο επιθυμούν να πωλούν, κατάσταση την οποία προβάλλουν οι επιχειρήσεις ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Το σύστημα ισχύει ήδη για τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το 2015 και λειτουργεί ικανοποιητικά.

Επόμενα βήματα:

Η τελική έγκριση των νέων κανόνων θα είναι δυνατή όταν θα είναι διαθέσιμη η συμβουλευτική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να ξεκινήσουν την επέκταση των οικείων συστημάτων ΤΠ με βάση τους κανόνες που εγκρίθηκαν σήμερα.

Οι νέοι κανόνες ΦΠΑ θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τους νέους κανόνες της οδηγίας ΦΠΑ στην εθνική τους νομοθεσία μέχρι τα τέλη του 2020. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τη διευρυμένη υπηρεσία «κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ» θα μπορούν να εγγράφονται στην εν λόγω υπηρεσία στα κράτη μέλη από την 1η Οκτωβρίου του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα νέα μέτρα αποτελούν συνέχεια του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τον ΦΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016 με στόχο τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ.

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, έχοντας ξεπεράσει το 1 τρισ. ευρώ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]