Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις μεταφορές – Αλλαγές σε ταξί, ΚΤΕΛ, ΚΤΕΟ, φορτηγά ΙΧ κ.ά.

Με πληροφορίες από το taxheaven.gr, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των μεταφορών.

Ειδικότερα, με το υπόψη σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», προβλέπονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’

1. Επαναπροσδιορίζονται θέματα επιβατικών μεταφορών και συγκεκριμένα επαναλαμβάνονται ή/και τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.4070/2012 και π.δ/τα 243/1987 και 244/1987) σχετικά με τη λειτουργία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων. Μεταξύ άλλων:
α. Παρατίθενται οι υποχρεώσεις των οδηγών, των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των επιβατών που χρησιμοποιούν Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα.
β. Ορίζονται τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προτεινόμενες διατάξεις και προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης, με υπουργική απόφαση, τριμελών κλιμακίων ελέγχου, πέραν των ήδη υφισταμένων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Επανακαθορίζεται η σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου κάθε Περιφέρειας και ρυθμίζονται σχετικά θέματα (σύνθεση, καθήκοντα γραμματείας, κ.λπ.).
δ. Προσδιορίζεται η έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και μπορεί να ανατίθεται, με υπουργική απόφαση, ο έλεγχος εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων και σε άλλα όργανα, τα οποία ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία σε περίπτωση παράβασης.
Το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβάλλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και σε περίπτωση που επιβάλλει πρόστιμα, αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
ε. Επανακαθορίζονται οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές (επίπληξη, διοικητικό πρόστιμο και αφαίρεση ειδικής άδειας οδήγησης) και ειδικότερα αναφέρεται το εύρος των επιβαλλόμενων προστίμων, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την κατηγορία των παραβάσεων (χαμηλής, μεσαίας και υψηλής αξιολόγησης).
Με υπουργική απόφαση, κατατάσσονται οι παραβάσεις στις ανωτέρω κατηγορίες και καθορίζονται τα διοικητικά πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις ανά κατηγορία παράβασης.
Σε περίπτωση που οι τελούμενες παραβάσεις συνδέονται με χρήση αλκοόλ, τοξικών ουσιών ή ναρκωτικών ουσιών, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται στον υπαίτιο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ.
Με υπουργική απόφαση, μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω διοικητικά πρόστιμα έως 50%.
στ. Ρυθμίζονται θέματα εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης καθώς και παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών.
ζ. Προβλέπεται η σύσταση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, γνωμοδοτικής επταμελούς (7μελούς) διαρκούς επιτροπής για θέματα ελέγχου και αξιολόγησης των υπηρεσιών των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και προσδιορίζεται το έργο της επιτροπής.
Με υπουργική απόφαση, ορίζονται ο πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας της επιτροπής μαζί με τον αναπληρωτή του και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας αυτής.
Προβλέπεται η δημιουργία στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, τηλεφωνικού κέντρου και υπηρεσίας σύντομων γραπτών μηνυμάτων (sms) παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών για παραβάσεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και με υπουργική απόφαση, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανωτέρω εφαρμογών. (άρθρα 1-11)

2.α. Καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση: i) μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ. και ii) ενοικίασης επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό.
β. Προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στις ανωτέρω περιπτώσεις διαμεσολάβησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και παράβολο δημοσίου χιλίων (1.000) ευρώ. Οι σχετικές άδειες είναι αμεταβίβαστες.
γ. Επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα για τις οριζόμενες παραβάσεις και συγκεκριμένα:
πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αντικατάστασης του αντικλήτου που απεβίωσε, για τη μη καταχώριση της άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος, Ε.Ι.Χ. οχήματος ή της ειδικής άδειας οδήγησης οδηγού, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ την πρώτη φορά, το οποίο διπλασιάζεται για τη δεύτερη φορά τέλεσης της παράβασης, ενώ για τις επόμενες φορές επιβάλλεται ανάκληση της άδειας. Σε περίπτωση παράβασης των λοιπών προβλεπόμενων διατάξεων καθώς και των διατάξεων που καθορίζουν το πλαίσιο διαμόρφωσης της τιμής της υπηρεσίας της μεταφοράς, διατυπώνεται αρχικά σύσταση στο φορέα διαμεσολάβησης και κάθε επόμενη φορά επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ή/και ανάκληση της άδειας.
σε περίπτωση που ο κύριος του Ε.Δ.Χ. ή του Ε.Ι.Χ. οχήματος εκτελεί παρανόμως έργο σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής, πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, σε περίπτωση λειτουργίας φορέα διαμεσολάβησης χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
Τα ποσά των ανωτέρω προστίμων βεβαιώνονται, κατά την κείμενη νομοθεσία, στο δημόσιο ταμείο για τις δράσεις οδικής ασφάλειας και ηλεκτρονικών συστημάτων.
δ. Ορίζεται ότι, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.
ε. Τηρούνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ηλεκτρονικά μητρώα, στα οποία καταχωρούνται οι φορείς διαμεσολάβησης και οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και οι πράξεις διαπίστωσης των παραβάσεων και επιβολής προστίμου και των προβλεπόμενων κυρώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
στ. Καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων.
ζ. Παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό, μεταξύ άλλων, με υπουργικές αποφάσεις, της σχετικής διαδικασίας ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, τη λειτουργία του Μητρώου, το ύψος των ποινών σε περίπτωση λειτουργίας φορέων διαμεσολάβησης χωρίς άδεια, κ.λπ.. (άρθρα 12 – 13)

3. α. Ρυθμίζονται λοιπά θέματα Ε.Δ.Χ. οχημάτων [διαμόρφωση του οχήματος για τη διευκόλυνση μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα, αναστολή ισχύος της διάταξης περί απόσυρσης αυτών, κ.λπ.) και επαναπροσδιορίζεται το όριο ηλικίας των υποψηφίων οδηγών για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης [είκοσι (20) ετών με διετή εμπειρία, αντί για είκοσι ενός (21) ετών, που ισχύει].
β. Επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των Ε.Δ.Χ. – Ταξί για στάση, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβίβαση ή αποβίβαση ατόμων με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα.
Στους φορείς διαμεσολάβησης ή σε συνδεόμενο Ε.Δ.Χ. όχημα που αρνηθούν την κατάρτιση σύμβασης με άτομο με εμφανείς βαριές κινητικές αναπηρίες ή τυφλότητα, επιβάλλεται η αφαίρεση της σχετικής άδειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Δήμων για τον καθορισμό των θέσεων στάσης/στάθμευσης και αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – Ταξί και, σε περίπτωση μη καθορισμού των εν λόγω θέσεων, επιβάλλεται σε αυτούς πρόστιμο, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ, ανάλογα με τον πληθυσμό των αρμοδίων Δήμων. (άρθρα 14-17)

4. α. Προβλέπεται η τήρηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ψηφιακού μητρώου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία (των οχημάτων, των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, κ.λπ.).
β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη μεταβίβαση ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου Ε.Δ.Χ. οχημάτων και ορίζεται ότι, απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας είναι η εξόφληση του συνολικού τιμήματος. Σε περίπτωση δε μερικής εξόφλησης η άδεια εκδίδεται με παρακράτηση της κυριότητας, η οποία αίρεται με την προσκόμιση δήλωσης του πωλητή για την εξ ολοκλήρου εξόφληση του τιμήματος.
Προβλέπεται, επίσης, ο αποχαρακτηρισμός Ε.Δ.Χ. οχήματος στην άδεια κυκλοφορίας, με δήλωση συναίνεσης του πωλητή, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Καθορίζεται το περιεχόμενο της σύμβασης ενοικίασης των ανωτέρω Ε.Ι.Χ. οχημάτων και προβλέπεται η τήρηση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ψηφιακού μητρώου συμβάσεων, στο οποίο καταχωρούνται τα μνημονευόμενα στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων ενοικίασης.
Σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόωρη λύση της σύμβασης ενοικίασης Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό, προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας αυτής, επιβάλλεται, στον εκμισθωτή πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στον οδηγό του οχήματος, πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Το ύψος των ανωτέρω προστίμων διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Εάν η εν λόγω σύμβαση έχει καταρτισθεί με τη διαμεσολάβηση τρίτου προσώπου, επιβάλλεται και σε αυτό, πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου της ορθής εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προαναφερόμενου Μητρώου και τη διασύνδεση αυτού με το Μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού και με άλλα Μητρώα, ο έλεγχος καταχώρισης των συμβάσεων, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής των ποινών, κ.λπ..
Κατά των πράξεων των προαναφερόμενων κυρώσεων επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ενώπιον τριμελούς επιτροπής εξέτασης προσφυγών, η συγκρότηση και λειτουργία της οποίας καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
δ. Ορίζεται η έδρα ή το υποκατάστημα ή νομίμως δηλωμένος χώρος στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα, ως το σημείο έναρξης της μίσθωσης Ε.Ι.Χ. οχήματος με οδηγό και σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω διάταξης, επιβάλλονται τα προαναφερόμενα πρόστιμα.
ε. Προβλέπεται, επίσης, η επιβολή προστίμου, ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε περίπτωση υποκλοπής μεταφορικού έργου άλλης επαγγελματικής κατηγορίας μεταφορέα. (άρθρα 18 – 22)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ ν.2696/1999) και ειδικότερα:
α. Συμπληρώνεται – αποσαφηνίζεται η σήμανση των οδών με πινακίδες καθώς και των οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις και με τα ειδικά αναγραφόμενα σύμβολα.
β. Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη φωτεινή σηματοδότηση για τους ποδηλάτες και συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας σχεδίων πινακίδων σήμανσης οδών (άρθρο 4 παρ. 6 του Κ.Ο.Κ.).
γ. Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι κατηγορίες παραβάσεων που αφορούν στη ρύθμιση κυκλοφορίας ποδηλάτων, καθώς και οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες ποδηλάτες. Ειδικότερα, το εύρος των επιβαλλόμενων προστίμων μπορεί να καθοριστεί, ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας της παράβασης, μέχρι το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.
δ. Προσδιορίζονται εκ νέου οι προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. παραβάσεις, οι οποίες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση τα αναφερόμενα κριτήρια (επικινδυνότητα, συχνότητα πρόκλησης ατυχημάτων και αντικοινωνική οδική συμπεριφορά).
Με υπουργική απόφαση, εξειδικεύονται τα διοικητικά πρόστιμα ανά κατηγορία παράβασης, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από εκατό (100) έως εξακόσια (600) ευρώ, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της τελούμενης παράβασης.
Με κ.υ.α., καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των ανωτέρω διοικητικών προστίμων από τα αρμόδια όργανα, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών. Θεσπίζονται δε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με βάση τα οποία μπορεί να αυξάνεται το ύψος των διοικητικών προστίμων, που προβλέπεται για τις ανωτέρω κατηγορίες παραβάσεων και κατ? ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του βασικού προστίμου.
Ορίζεται ότι, μέχρι την έκδοση των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων, ισχύει η κείμενη νομοθεσία (ν.2696/1999 και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτής), με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), εξαιρουμένων των μνημονευόμενων παραβάσεων (κατανάλωση αλκοόλ, παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη, κ.λπ.).
Καταργείται η έκπτωση στο ήμισυ, που ισχύει για την καταβολή του διοικητικού προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη βεβαίωση της παράβασης (άρθρο 104 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ.). (άρθρα 23 – 28)

2.α. Προσδιορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβάσεων (χρήση κινητού τηλεφώνου, Λ.Ε.Α., διαβάσεις ΑμεΑ, ζώνη ασφαλείας, κράνος, κ.λπ.), για τις οποίες επιβάλλονται οι μνημονευόμενες κυρώσεις (αφαίρεση πινακίδων και άδειας οδήγησης), από την έναρξη ισχύος των προτεινομένων διατάξεων και μέχρι την έκδοση των προαναφερόμενων υπουργικών αποφάσεων, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων κατηγοριών οχημάτων (δημόσιας χρήσης και των νομίμων επιχειρήσεων εκμίσθωσης αυτών).
β. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την κυκλοφορία των τετράτροχων μοτοσικλετών.
γ. Επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, στον εκμισθωτή, το μισθωτή και τον οδηγό μοτοσικλετών ή οχημάτων, σε περίπτωση εκμίσθωσης αυτών σε πρόσωπο που δεν έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης.
Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται και κατάσχεται η μοτοσικλέτα ή το όχημα, προβλέπεται δε, ότι τα κατασχεθέντα μπορούν να εκπλειστηριάζονται με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε., ενώ με κ.υ.α., μπορούν να καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την επιβολή της κατάσχεσης και τη διαδικασία του πλειστηριασμού.
Επιβάλλονται, στο διπλάσιο, τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 11 και 34 παρ. 10 του Κ.Ο.Κ., για τις αναφερόμενες περιπτώσεις οχημάτων (αυτά που ανήκουν στις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις εκμίσθωσης αυτών κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και τα δημόσιας χρήσης), τα οποία παραβαίνουν την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης (πινακίδα Ρ – 40).
Απαγορεύεται η διενέργεια συγκοινωνιακού έργου με κόμιστρο και στάσεις από τουριστικά λεωφορεία κλειστού τύπου. Οι έλεγχοι για τη διαπίστωση της παράβασης διενεργούνται από τις οριζόμενες αρμόδιες Υπηρεσίες και οι εκθέσεις διαπίστωσης των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
δ. Αποσαφηνίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης οχήματος, το οποίο παραβιάζει την απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας (άρθρο δεύτερο παρ. 8 του ν.4388/2016). (άρθρα 29 – 32)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Ρυθμίζονται θέματα για τα λεωφορεία και τα ΚΤΕΛ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Επιτρέπεται τα ΚΤΕΛ στα οποία είναι ενταγμένα μέχρι δώδεκα λεωφορεία, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, με μίσθωση στην Α.Ε. των λεωφορείων φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρ. 2β) του άρθρου 3 του ν.2963/2001. (άρθρο 33)

2. Ορίζεται ότι, η ηλικία των λεωφορείων ιδιοκτησίας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), πριν την 25-7-2017 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4482/2017), υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους ως καινούριων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα είκοσι τρία (23) έτη. Η εν λόγω ρύθμιση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του χρόνου απόσβεσης της αξίας των παραπάνω λεωφορείων, ο οποίος διενεργείται αποκλειστικά με βάση το ισχύον καθεστώς κατά την έναρξη ισχύος του προαναφερόμενου νόμου. (άρθρο 34)

3. α. Επανακαθορίζεται το ανώτατο όριο ηλικίας (από 15 έτη στα 18) των αστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης που τίθενται πρώτη φορά σε κυκλοφορία είτε καινούργια είτε μεταχειρισμένα.
β. Ορίζονται τα πενήντα πέντε (55) έτη, ως επιτρεπτό όριο ηλικίας των οδηγών λεωφορείων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης που διενεργούν σχολικές μεταφορές και εκδρομές, παρέχεται δε η δυνατότητα παράτασης έως το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, (άρθρα 35 – 37)

4. α. Η προϋπόθεση της προηγούμενης κλήτευσης του εργαζόμενου από τον εργοδότη για την υποβολή πιστοποιητικού υγείας ισχύει ανεξάρτητα από τον χρόνο κατάρτισης της σύμβασης εργασίας.
β. Προβλέπεται ότι, συμβάσεις εργασίας για την πρόσληψη τακτικού ή έκτακτου προσωπικού των ΚΤΕΛ, οι οποίες καταρτίζονται απευθείας από τον πρόεδρο του ΔΣ ή το διευθύνοντα σύμβουλο ή άλλο μέλος του ΔΣ ή το διευθυντή του οικείου ΚΤΕΛ (και όχι με αποφάσεις του ΔΣ) θεωρούνται έγκυρες μετά την πάροδο διμήνου από την πρόσληψη, εφόσον δεν καταγγελθούν εντός του διαστήματος αυτού από το ΚΤΕΛ.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι, συμβάσεις εργασίας που συνήφθησαν στο παρελθόν (βάσει του π.δ. 229/1994 ή του π.δ. 246/2006), χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής, θεωρούνται έγκυρες, εφόσον δεν καταγγέλθηκαν εντός διμήνου από την κατάρτισή τους. (άρθρο 38)

5. α. Συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες του ΟΑΣΑ και της ΟΣΥ η δυνατότητα ίδρυσης τουριστικών γραφείων.
β. Επανακαθορίζεται η διαδικασία είσπραξης από την αρμόδια ΔΟΥ της ειδικής εισφοράς του άρθρου 13 του ν.2963/2001, σε περίπτωση μη νόμιμης καταβολής αυτής από το υπόχρεο ΚΤΕΛ (είσπραξη σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ και απόδοση στον ειδικό λογαριασμό του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου). Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις οφειλών εκ της αιτίας αυτής παρελθόντων τριμήνων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ νέου στη θεσπιζόμενη διαδικασία καταβολής της οφειλόμενης εισφοράς, επιβάλλεται πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ ίσο με το 10% των ποσών της εισφοράς, το οποίο εισπράττεται ομοίως σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ και αποδίδεται στον προαναφερόμενο ειδικό λογαριασμό.
γ. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 3 του άρθρου 76 του ν.4199/2013. αναφορικά με την καταβολή υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (ΡΑΕΜ) της εισφοράς 0,5%, η ημερομηνία έναρξης ισχύος της προβλεπόμενης κ.υ.α., που θα ρυθμίσει ειδικότερα ζητήματα για τον υπολογισμό, την είσπραξη και διαχείριση των πόρων της ΡΑΕΜ. (άρθρα 39 – 44)

ΜΕΡΟΣ Δ’

Περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις για τα οχήματα και τους οδηγούς και μεταξύ άλλων:

1. Εισάγονται ρυθμίσεις για την καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων και την αντικατάσταση αυτών και συγκεκριμένα:
α. Προβλέπεται η καταστροφή από την αρμόδια ΔΟΥ , σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία, των πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων, μετά την πάροδο διετίας από τη θέση του οχήματος σε κατάσταση ακινησίας ή από τη λήξη του διοικητικού μέτρου της αφαίρεσης πινακίδων, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατ’ εφαρμογή του Κ.Ο.Κ..
Για την άρση της κατάστασης ακινησίας ή την εκ νέου θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχήματος του οποίου οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί, κατά τα ανωτέρω, οι αρμόδιες Υπηρεσίες των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) προβαίνουν σε αντικατάσταση των κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μοτοσικλετών ή ρυμουλκούμενων, ύστερα από αίτηση του κατόχου ή του ιδιοκτήτη. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, καταβάλλεται παράβολο, υπέρ του Δημοσίου, ύψους τριάντα (30) ευρώ, ενώ ο αιτών απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται στην μνημονευόμενη κ.υ.α..
Οι πινακίδες οχημάτων που καταστρέφονται καταχωρούνται μηχανογραφικά σε συγκεκριμένο αρχείο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο διασυνδέεται και με άλλα μητρώα ή συστήματα που τηρούνται σε άλλες Υπηρεσίες.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. των ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης.
β. Ορίζεται ότι. οι ιδιοκτήτες οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, ανεξαρτήτως κυβισμού, τα οποία υπέστησαν καταστροφή ή αχρήστευση λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2017, δύνανται να υποβάλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής. Καθορίζεται αναλυτικά η εφαρμοζόμενη διαδικασία.
Σε περίπτωση οριστικής διαγραφής οχήματος που βασίστηκε αποδεδειγμένα σε ψευδή δήλωση, επιβάλλεται πλέον των σχετικών ποινικών κυρώσεων περί ψευδούς δήλωσης, διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων το όχημα σε περίπτωση που βρεθεί, κατάσχεται και περιέρχεται στην κυριότητα του Δημοσίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα και στους ιδιοκτήτες των Φορτηγών Ι.Χ. κατηγορίας Ν1 αυτοκινήτων (ήδη παρέχεται στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων επιβατικών Ι.Χ.) με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4-3-2004. τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή τους, να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής αυτών από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την καταβολή τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ και χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4-3-2004.
Επιβάλλεται, πλέον των σχετικών περί ψευδούς δηλώσεως κυρώσεων (φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο των άρθρων 8, 22 παρ.6 ν. 1599/1986 και του άρθρου 216 Π.Κ.) και διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, εάν μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της οριστικής διαγραφής, προκύψει ότι. η διαγραφή έγινε με βάση ψευδή δήλωση. (άρθρο 45)

2.α. Θεσπίζονται νέες κατηγορίες βεβαιώσεων (εκδίδονται από τον εγχώριο εθνικό διανομέα / κατασκευαστικό οίκο, από το ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης και από την αρχή που εξέδωσε την ξένη άδεια κυκλοφορίας), οι οποίες είναι απαραίτητες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας μεταχειρισμένου που προέρχεται από άλλη χώρα επιβατηγού οχήματος ή ελαφρού φορτηγού, καθώς και για τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης (άρθρα 121 και 123 του ν.2960/2001). Οι εν λόγω βεβαιώσεις υποβάλλονται με την επίσημη μετάφρασή τους.
β. Σε περίπτωση μη έκδοσης της προβλεπόμενης βεβαίωση από τον εγχώριο εθνικό διανομέα ή τον κατασκευαστικό οίκο, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
γ. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αρχίζουν να ισχύουν από την έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία εκκινεί η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την καταχώριση των βεβαιώσεων των εγχώριων εθνικών διανομέων ή κατασκευαστικών οίκων κ.λπ..
δ. Για την έκδοση της βεβαίωσης από ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης, καταβάλλεται άπαξ παράβολο ύψους είκοσι (20) ευρώ υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για την έκδοση νέας βεβαίωσης για το ίδιο όχημα δεν απαιτείται νέο παράβολο. Από το παράβολο αυτό, ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται για την αποζημίωση των φορέων έκδοσης της παραπάνω βεβαίωσης και το υπόλοιπο αποδίδεται σε ειδικό κωδικό για εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας, για ανάπτυξη και συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, καθώς και για κατασκευή κλειστών χώρων (πίστες) εκτέλεσης των ειδικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών και οδηγών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ακριβές ποσοστό επί του παραβόλου που αποδίδεται κατά τα ανωτέρω, μπορεί δε να μειώνεται το ύψος του εν λόγω παραβόλου.
ε. Σε περίπτωση υποβολής πλαστής βεβαίωσης του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης ή βεβαίωσης μη νομίμως λειτουργούντος ΚΤΕΟ, επιβάλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή από ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο πρόστιμο στον εισαγωγέα του οχήματος ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος, (άρθρο 46)

3. α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος, που εισάγεται στη χώρα. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου.
β. Προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι αποζημίωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος από τον εισαγωγέα, χωρίς να αποκλείονται λοιπές αξιώσεις του ιδιοκτήτη του οχήματος για επιπλέον θετική ή αποθετική ζημία, στην περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου. (άρθρα 47, 48)

4. α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστώνται οι ακόλουθες ηλεκτρονικές εφαρμογές:
i) Εθνικό Μητρώο Οχημάτων, όπου τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων,
ii) Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών, όπου καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα οριζόμενα στοιχεία (αριθμός οχημάτων, οδηγών κ.λπ.),
iii) Ηλεκτρονικά μητρώα, στα οποία καταχωρίζονται όλα τα οριζόμενα στοιχεία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και των τουριστικών τρένων,
iv) Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής στοιχείων διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι. με υπουργική απόφαση, καθορίζονται κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα), που επιβάλλονται στις περιπτώσεις μεταφοράς φορτίου χωρίς τα απαιτούμενα συνοδευτικά έντυπα, αναντιστοιχία μεταξύ μεταφερόμενου και δηλωμένου φορτίου κ.λπ.,
ν) Παρατηρητήριο προδιαγραφών, καθώς και συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών, όπου καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων οδικών μεταφορών.
β. Με υπουργικές αποφάσεις, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον τρόπο τήρησης και λειτουργίας των συνιστώμενων Μητρώων, της Εφαρμογής και του Παρατηρητηρίου και καθορίζεται η έναρξη ισχύος αυτών. (άρθρο 49)

5. α. Προβλέπεται η επιβολή προστίμων σε κατασκευαστές οχημάτων και αντιπροσώπους αυτών, εισαγωγείς ή διανομείς, που προβαίνουν στις οριζόμενες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις (ψευδείς δηλώσεις έγκρισης ή ανάκλησης έγκρισης τύπου, απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών, χρήση ελαττωματικών συσκευών ή συστημάτων αναστολής ή μη νόμιμη χρήση αυτών, διάθεση στην αγορά οχημάτων, συστημάτων, μηχανικών μερών κ.λπ. χωρίς την απαιτούμενη έγκριση, έκδοση πιστοποιητικών κατά παράβαση των ευρωπαϊκών και εθνικών διατάξεων, κ.λπ.).
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.
β. Τα προβλεπόμενα πρόστιμα επιβάλλονται διακριτά ανά παράβαση ανάλογα με την προκαλούμενη ζημία (κίνδυνος θανάτου ή τραυματισμού, βλάβης στην περιουσία του χρήστη ή τρίτου, ζημία του περιβάλλοντος, οδικού δικτύου, παραβίαση σχετικής νομοθεσίας κ.λπ.) και τα ειδικότερα οριζόμενα κριτήρια, καταβάλλονται δε υπέρ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία, τον εξοπλισμό και τη συντήρηση του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων του Υπουργείου, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και για τις ανάγκες λειτουργίας της εθνικής εγκριτικής αρχής σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία του συστήματος έγκρισης τύπου οχημάτων κ.λπ..
γ. Για τη διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων συντάσσεται έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, ενώ με κ.υ.α. μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των προαναφερόμενων προστίμων και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων. (άρθρο 50)

6. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνιστώνται και τηρούνται, επίσης:
α. Ψηφιακό Μητρώο Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων, όπου καταγράφονται ψηφιακά, ανά έγκριση τύπου, τα στοιχεία της έγκρισης και κάθε στοιχείο όπως ρητά αυτά προβλέπονται.
β. Ηλεκτρονικό σύστημα για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέματα έγκρισης τύπου οχημάτων.
Το ανωτέρω Μητρώο, καθώς και το Σύστημα έχουν δυνατότητα διασύνδεσης με Μητρώα ή Συστήματα άλλων Υπηρεσιών, ενώ θέματα σχετικά με την τήρηση του εν λόγω Μητρώου καθώς και του Συστήματος ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση. (άρθρο 51)

7. α. Ορίζεται ότι, η κατάθεση αιτήσεων, μαζικά ή ατομικά, σχετικά με θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και για χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων πραγματοποιείται, εφεξής, αποκλειστικά μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και δεν επιτρέπεται πλέον η αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της επικράτειας για τον σκοπό αυτό.
Με κ.υ.α. ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω,
β. Προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την διεκπεραίωση των διαδικασιών για θέματα έκδοσης, χορήγησης, επανέκδοσης και ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας, καθώς και τη χορήγηση ή αντικατάσταση κρατικών πινακίδων οχημάτων, αποκλειστικά μέσω αυτού.
Με υπουργική απόφαση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο και στα ΚΕΠ προς διευκόλυνση των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. (άρθρο 52)

8. Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ΚΤΕΟ. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:
α. Ορίζεται ότι, τα τέλη διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου, αρχικού και επανελέγχου, στα δημόσια ΚΤΕΟ καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι τιμές της αγοράς της οικείας Περιφέρειας. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
Επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία των δημοσίων ΚΤΕΟ με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των ΚΤΕΟ και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του υπό ψήφιση νόμου.
Η Περιφέρεια διατηρεί πάντοτε την απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. Κατά το υπόλοιπο μπορεί να συμμετέχουν το Δημόσιο, ν.π.δ.δ., δήμοι και νομικά πρόσωπα των περιφερειών και των δήμων. Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Αν η εταιρεία λυθεί, η Περιφέρεια έχει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας.
Με κ.υ.α.. καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προτεινόμενων ως άνω ρυθμίσεων όπως. τα θέματα της διαδοχής των φορέων, της περιουσίας τους, και του προσωπικού.
β. Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί ως προς τη συστέγαση των ιδιωτικών ΚΤΕΟ (ΙΚΤΕΟ) με συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.
Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση ή τη συνέχιση λειτουργίας ΙΚΤΕΟ τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χωροθέτησης ως προς την ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται από νοσοκομεία, κλινικές, αποθήκες εύφλεκτων υλικών κ.λπ.. εφόσον η σχετική έγκριση δόμησης ή άδεια δόμησης που δόθηκε είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες κατά ο χρόνο υποβολής της αίτησης πολεοδομικές διατάξεις. Ο έλεγχος συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής διενεργείται από μελετητή μηχανικό κατά ειδικότερα οριζόμενα.
Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί η άδεια δόμησης αλλά δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, ο δικαιούχος της άδειας αποζημιώνεται για το κόστος έκδοσης αυτής. Με κ.υ.α.. καθορίζονται ο υπόχρεος, η διαδικασία υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλο συναφές θέμα.
Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η ίδρυση ΙΚΤΕΟ από υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή των διευθύνσεων Μεταφορών των Περιφερειών, καθώς και από συγγενικά τους πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Το λογισμικό των ΙΚΤΕΟ είναι διαρκώς συνδεδεμένο και επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
γ. θεσπίζεται σε πάγια βάση η επιβολή προστίμου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού ή επαναληπτικού τεχνικού ελέγχου. Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από την προβλεπόμενη διαδικασία εντοπισμού, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου. (άρθρα 53 – 55)

9. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα αναφορικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ). (άρθρα 56 – 57)

10. Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις (αμετάκλητη καταδίκη, λαθρεμπορία, ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, απάτη κ.λπ.), κατά τις οποίες ο οδικός μεταφορέας εμπορευμάτων ή επιβατών (ιδιοκτήτης μεταφορικής επιχείρησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της) θεωρείται ότι δεν διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. (άρθρο 58)

11. α. Προβλέπεται η ανάπτυξη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πληροφοριακού συστήματος: i) φορέων επιθεώρησης Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς (ADR) για την παρακολούθηση και εποπτεία των εν λόγω φορέων, όπου καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών, ii) πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR για την παρακολούθηση και εποπτεία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), που διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήματα ADR) και εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό έγκρισης.
β. Περαιτέρω, καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα, αφαίρεση δικαιωμάτων διενέργειας επιθεωρήσεων, αφαίρεση ή αναστολή άδειας λειτουργίας ΚΤΕΟ, κ.λπ., κατά περίπτωση), που επιβάλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανάλογα με την παράβαση, στους φορείς επιθεώρησης ADR και τους πραγματογνώμονες αυτών, στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ και στο ελεγκτικό προσωπικό αυτών, καθώς και στα δημόσια ΚΤΕΟ.
γ. Προβλέπονται, επίσης, τα διοικητικά πρόστιμα, με τα οποία τιμωρούνται οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν συγκεκριμένες διατάξεις της μνημονευόμενης κ.υ.α., που αναφέρονται σε θέματα σχετικά με τον Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) και την άσκηση των καθηκόντων αυτού.
δ. Παρέχονται οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό με κ.υ.α., των αρμοδίων, κατά περίπτωση, οργάνων ελέγχου, των παραβάσεων, των διοικητικών κυρώσεων, τη διαδικασία επιβολής αυτών και είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (άρθρα 59-61)

12. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και έκδοσης των πιστοποιητικών ADR οδηγών, τα παράβολα για την έναρξη λειτουργίας των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., το παράβολο για τις εξετάσεις και την εκτύπωση των πιστοποιητικών εξέτασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με κ.υ.α..
β. Στις Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. και στους Διευθυντές Σπουδών αυτών, που παραβιάζουν τα οριζόμενα με την προαναφερόμενη κ.υ.α., επιβάλλονται από το προβλεπόμενο αρμόδιο όργανο, κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 200 έως 1.000 ευρώ, τα οποία σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να διπλασιάζονται, απαγόρευση λειτουργίας, απαγόρευση εκτέλεσης καθηκόντων και απασχόλησής του ως διδακτικό προσωπικό σε Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. σε όλη την επικράτεια κ.λπ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Τα κατά τα ανωτέρου επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα καταβάλλονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά 30% δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και κατά το υπόλοιπο 70% έσοδο της Περιφέρειας, που διατίθεται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.. (άρθρο 62)

13.α. Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του π.δ/τος 74/2008, αναφορικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών (ορισμός Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας, εξαιρέσεις κ.λπ.).
Περαιτέρω, θεσπίζονται κυρώσεις για τις Σχολές /Κέντρα ΠΕΙ και τους Διευθυντές Σπουδών αυτών που παραβιάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης και λειτουργίας. Μεταξύ άλλων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 200 έως 1.000 ευρώ, το οποίο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να διπλασιάζεται.
Τα προαναφερόμενα διοικητικά πρόστιμα καταβάλλονται σε λογαριασμό της Περιφέρειας και αποτελούν κατά 30% δημόσιο έσοδο που αποδίδεται από αυτήν στον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος. Το υπόλοιπο 70% αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας και χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των δαπανών μετακινήσεων και αποζημιώσεων των επιτροπών ελέγχου των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και για λοιπές λειτουργικές ανάγκες που αναφέρονται στο έργο εποπτείας και ελέγχου των Σχολών / Κέντρων ΠΕΙ.
Προβλέπεται η διενέργεια με τη χρήση Πληροφοριακού Συστήματος της θεωρητικής εξέτασης κατά την υποχρεωτική αρχική επιμόρφωση των υποψηφίων οδηγών, για τη χορήγηση των ΠΕΙ. Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα (εξεταστέα ύλη, διαδικασία, επιτροπές κ.λπ.).
β. Επανακαθορίζεται η έναρξη διοικητικής ισχύος της άδειας οδήγησης. Προβλέπεται η διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ανά τριετία ή ανά διετία για την ανανέωση οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης, στην περίπτωση που ο κάτοχος έχει συμπληρώσει το 74° ή το 80° έτος της ηλικίας του.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με υπουργική απόφαση θεμάτων σχετικά με τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού (νεκροφόρες). (άρθρα 63 – 66)

ΜΕΡΟΣ Ε’

Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

1. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 του ν.3897/2010 και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.), η οποία καθορίζεται με κ.υ.α., μέχρι του ύψους των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. (Κατά τα ισχύοντα, στο Πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Σ.Ο.Α. δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση). (άρθρο 67)

2.α. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων και πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου και ορίζεται ότι η μη έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησης, εντός των οριζόμενων προθεσμιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων.
β. Παρατείνεται, έως την 10η Ιουνίου 2018 (έληξε 31-12-2017), η προθεσμία εφαρμογής και εγκατάστασης ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους και για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους.
γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, της διαδικασίας των λοιπών προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CPG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.
δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρείται από χώρους συνάθροισης κοινού, για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων.
ε. Επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
στ. Απαιτείται, εφεξής, η έκδοση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίων υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης στους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και τις εγκαταστάσεις εταιρείας, για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων και μισθωμένων φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτής. (Κατά τα ισχύοντα, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στις περιπτώσεις αυτές).
ζ. Ορίζεται ότι, δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) και στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, με τις επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
η. Παρέχεται η δυνατότητα και σε στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων που είναι εγκατεστημένοι εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (ιστορικό κέντρο) να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.
θ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων και προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης, ανά τριετία, των αδειών λειτουργίας, που έχουν χορηγηθεί στους υπαίθριους σταθμούς που λειτουργούν στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας.
ι. Ορίζεται ότι. στις περιπτώσεις ακινήτων που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι αλλά δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους, οι οριζόμενες χρήσεις γης ισχύουν μέχρι την οριστική πράξη απαλλοτρίωσης και ως τότε επιτρέπεται να λειτουργούν και να ιδρύονται εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων των οποίων η χρήση δεν απαγορευόταν από προγενέστερες ρυθμίσεις. (άρθρα 68-71)

3. α. Συνιστώνται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: ί) ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και των συνεργείων του δημοσίου, ν.π.δ.δ. και των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και ii) ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων, ββ) πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων κ.λπ.).
β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υπουργική απόφαση, του τρόπου λειτουργίας των Μητρώων, το)ν υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την τήρησή τους, του χρόνου έναρξης λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος.
γ. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία των Μητρώων δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσωρινά μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων. (άρθρο 72)

4. Παρατείνεται, μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022 (λήγει στις 31-12-2019), ο χρόνος παραμονής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο ν.2963/2001, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και οι υφιστάμενες μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. (άρθρο 73)

5. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν.2882/2001) και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης στην περίπτωση κατάληψης του ακινήτου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 74)

6. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα εκπαίδευσης (χρήση προσομοιωτών) των υποψηφίων μηχανοδηγών, για την απόκτηση της σχετικής άδειας, (άρθρο 75)

7. α. Ορίζεται ότι, οι εκπαιδευτές και εξεταστές των Κέντρων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΚ) των σιδηροδρομικών ειδικοτήτων πιστοποιούνται υποχρεωτικά από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), με απόφαση της οποίας καθορίζονται τα προσόντα, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της πιστοποίησης.
Προβλέπεται η τήρηση από τη Ρ.Α.Σ. μητρώου εκπαιδευτών και μητρώου εξεταστών.
β. Προβλέπεται ότι, η αναγνώριση εκπαιδευτικών κέντρων μηχανοδηγών του Ο.Σ.Ε. δίδεται εφεξής από τη Ρ.Α.Σ. (αντί του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που ισχύει). (άρθρα 76, 77)

8. α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης, προσωρινά, με υπουργική απόφαση, στη ΡΑΣ ομάδων εργασίας για ορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο σκοπό (εκπόνηση μελετών για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών υπηρεσιών κ.λπ.), οι οποίες συγκροτούνται από το προσωπικό της ΡΑΣ. λειτουργούν ως υπηρεσιακές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης, χωρίς την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης και υπάγονται στην Ολομέλεια της ΡΑΣ.
Με την απόφαση σύστασης καθορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η στελέχωση των ομάδων εργασίας καθώς και κάθε άλλο θέμα για την αποτελεσματική λειτουργία τους.
β. Για την επικουρία του Προέδρου της ΡΑΣ συνιστώνται 3 θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού.
Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής εντός της οποίας προσλήφθηκαν.
Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, που διενεργείται με κ.υ.α..
Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής και ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης αυτών.
Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Επίσης, η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία και η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.
Για τις αποδοχές των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4354/2015, όπως ισχύει.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με κ.υ.α., των ημερών μετακίνησης του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. καθώς και των μελών της Ολομέλειας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α της υποπαραγράφου Δ9 του Μέρους Β του ν.4336/2015. Για τις δαπάνες των μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας ισχύουν οι διατάξεις της ανωτέρω διάταξης. (άρθρο 78)

9. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την έκδοση των οικοδομικών αδειών για την κατασκευή τεχνικών έργων και κτιριακών εγκαταστάσεων σιδηροδρομικού ενδιαφέροντος που εκτελούνται από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
β. Ορίζεται ότι, οι από το 2009 εγκριθείσες από την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. μελέτες, καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών, που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου επέχουν θέση Οικοδομικής Αδείας.
γ. Θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο ήδη σήμερα διαμορφωμένο παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, που έχουν δημιουργηθεί από τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις προγενεστέρων του υπό ψήφιση νόμου για τις ανάγκες δημιουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής ανά την επικράτεια από την ίδρυση των φορέων υλοποίησης των σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι σήμερα, εφόσον πληρούνται οι κατά παρέκκλιση οριζόμενες προϋποθέσεις. Η συντήρηση του προαναφερόμενου οδικού δικτύου, εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς των χώρων πέραν αυτού, ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού.
δ. Προσδιορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, πράξης ή απόφασης, που ισχύουν σε ακίνητα ιδιοκτησίας ή που διαχειρίζεται η εταιρεία ΕΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., στα οποία αναπτύσσονται Εμπορικά Κέντρα.
ε. Προβλέπεται η μη επιβολή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας από τους ο.τ.α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες προς τους οποίους, ν.π.ι.δ. που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο έχουν αναθέσει την παροχή υπηρεσίας ή την εκτέλεση έργου με σύμβαση παραχώρησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
στ. Συμπεριλαμβάνονται και οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου στις υφιστάμενες των Περιφερειακών Σιδηροδρομικών Σταθμών της ΕΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
ζ. Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής, να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς κλήρωση στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, όταν δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον τρείς οικονομικούς φορείς.
η. Παρέχεται η δυνατότητα επανόδου σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με αίτησή τους, υπαλλήλων των εταιρειών του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και των αστικών συγκοινωνιών Αττικής, που μεταφέρθηκαν σε φορείς του Δημοσίου με τη διαδικασία μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού (άρθρο 16, ν.3891/2010 και άρθρο 9, ν.3920/2011), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Ορίζεται ρητά ότι, τυχόν ποσά, που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι εάν δεν είχαν μεταφερθεί κατά τα ανωτέρω, δεν αναζητούνται. (άρθρο 79)

10. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, των απαιτούμενων όρων, προϋποθέσεων, διαδικασιών και ενεργειών των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη και λειτουργία κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών ΥΔΥ, των διαδικασιών συλλογής δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών, των μηχανισμών ελέγχου, των ρητρών ορθής λειτουργίας και κάθε άλλου σχετικού θέματος. (άρθρο 80)

11. α. Ορίζεται ότι, το παράλληλο και κάθετο οδικό δίκτυο, το οποίο δημιουργείται συνεπεία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.», για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, θεωρείται, για τα εφαπτόμενα με αυτό ακίνητα, κοινόχρηστος χώρος και η συντήρησή του ανατίθεται στους οικείους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής, με την οποία προβλέπεται και η δημιουργία παράλληλου και κάθετου οδικού δικτύου, για μεν το οδικό δίκτυο κηρύσσεται υπέρ ελληνικού δημοσίου και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.», για δε τα έργα της σιδηροδρομικής υποδομής κηρύσσεται υπέρ της «ΟΣΕ Α.Ε.» και με δαπάνες της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».
β. Ειδικά, για τους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους στάθμευσης ιδιοκτησίας Αττικό Μετρό Α.Ε., που χρησιμοποιούνται για διευκόλυνση των μετεπιβιβάσεων των χρηστών του μετρό, τα κάθε είδους τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζονται κατ’ ανώτατο όριο στο 25% της συνολικής επιφάνειάς τους. (άρθρο 81)

12. α. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με υπουργική απόφαση, ειδική επιτροπή ιατρών, συγκροτούμενη από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Ε.Σ.Υ. και ιδιώτες ιατρούς, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. για την οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η ανωτέρω ειδική επιτροπή συνεδριάζει πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στους συμμετέχοντες σε αυτή, που καθορίζεται με κ.υ.α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
β. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση, με υπουργική απόφαση, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τριών πρόσθετων ειδικών επιτροπών ιατρών οι οποίες εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα προβούν στον έλεγχο όλων των εσωτερικών μετατάξεων στις προαναφερόμενες εταιρείες και την επανεξέταση όσων από τους οδηγούς έχουν αλλάξει ειδικότητα τα τελευταία δέκα (10) έτη. (άρθρο 82)

13. α. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εργαζόμενους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από έγκριση του οικείου διοικητικού συμβουλίου εκάστου φορέα.
Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις, εφόσον επιθυμεί ο χρόνος της αδείας του να υπολογισθεί ως συντάξιμος.
β. Προβλέπεται η επανεξέταση από τα οικεία διοικητικά συμβούλια, εντός τριμήνου από την ημερομηνία ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, όλων των χορηγηθεισών αδειών άνευ αποδοχών. (άρθρο 83)

14. Παρατείνεται, μέχρι 31-12-2019, η προσωρινή άδεια λειτουργίας υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ. (άρθρο 84)

15. Επεκτείνεται η δυνατότητα διενέργειας αμοιβαίων μετατάξεων ή μεταφορών μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων το)ν οριζόμενων φορέων και υπηρεσιών και από τους εκτός της Γενικής Κυβέρνησης εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αντιστρόφως και μεταξύ τους, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου. (Κατά τα ισχύοντα, προβλέπεται η μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων μόνο από τους εποπτευόμενους φορείς του εν λόγω Υπουργείου, που είναι εντός της Γενικής Κυβέρνησης). (άρθρο 85)

16. Επιτρέπεται, με κ.υ.α., να καθορίζονται απαλλαγές ή εκπτώσεις στο κόμιστρο των μέσων μαζικής μεταφοράς, με κοινοονικοοικονομικά κριτήρια ή με κριτήρια τις υπηρεσιακές ανάγκες μετακίνησης προσωπικού πάσης φύσεως του δημοσίου ή τον αριθμό των δικαιούχων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την παροχή της απαλλαγής ή της έκπτωσης και τη ρύθμιση όλων των συναφών ζητημάτων. Οι αποφάσεις παροχής έκπτωσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα των μέσων μαζικής μεταφοράς.
(άρθρο 86)

17. α. Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Οδικών Τελών και μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:
Τα οδικά τέλη αποδίδονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) του Τακτικού Προϋπολογισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία Οδικών Τελών. Με κ.υ.α., καθορίζονται τα θέματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης.
Το συνολικό ποσό των προστίμων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016 (παραβάσεις όσον αφορά στη διαχείριση οδικών υποδομών, απαγορεύσεις διέλευσης στο οδικό δίκτυο) προσαυξάνεται με το κόστος προμήθειας συναλλαγής Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, σε περίπτωση είσπραξης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.
β. Συμπληρώνεται το ισχύον πλαίσιο αναφορικά με την κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων ΤΕΟ Α.Ε. και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της (άρθρο 6 του ν.4250/2014). Ειδικότερα, ορίζεται ότι:
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις μεταβιβάζεται από τις Περιφέρειες στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών. Στις οικείες Περιφέρειες ανήκει η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από φθορές του εθνικού οδικού δικτύου.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΤΕΟ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. περιέρχονται στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μεταφέρονται σε Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού, κατά τα οριζόμενα. (άρθρο 87)

18. Εισάγονται ειδικές διατάξεις αναφορικά με τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων κατάλληλων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) καθώς και για την άσκηση δραστηριότητας παροχής εμπορικών, τεχνικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αυτοτελώς από την ΥΠΑ ή σε συνεργασία της ΥΠΑ με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, ιδίως στο πεδίο της επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών, συσκευών ασφάλειας αεροδρομίων, εξοπλισμού ηλεκτρονικών συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:
α. Μισθώνονται από το Δημόσιο απευθείας χωρίς διαγωνισμό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.3130/2003, κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της ΥΠΑ. Οι μισθώσεις αυτές καταρτίζονται εγγράφως και υπογράφονται για λογαριασμό του Δημοσίου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
β. Με υπουργική απόφαση εγκρίνεται η συμμετοχή της ΥΠΑ, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε ανταγωνιστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που διεξάγεται από τρίτους με σκοπό την εκμίσθωση ή εκμετάλλευση κτιρίων ή εγκαταστάσεων. Με την εν λόγω απόφαση ορίζεται το ανώτατο ύψος του προσφερόμενου μισθώματος ή ανταλλάγματος, καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής της ΥΠΑ στην ανταγωνιστική διαδικασία.
γ. Ομοίως, με υπουργική απόφαση, κτίρια ή εγκαταστάσεις που μισθώθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου με την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος αυτών μπορεί να υπεκμισθώνονται σε τρίτους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, με σκοπό την άσκηση των προαναφερόμενων δραστηριοτήτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι σχετικοί όροι της υπεκμίσθωσης και άσκησης των δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης.
δ. Οι προαναφερόμενες δραστηριότητες μπορεί να ασκούνται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με την σύσταση προς τούτο εταιρειών ειδικού σκοπού (ΕΕΣ), οι δε σχετικοί όροι άσκησης της εκμετάλλευσης μέσω ΣΔΙΤ καθώς και οι όροι συμμετοχής του Δημοσίου, καθορίζονται επίσης με υπουργική απόφαση.
ε. Με κ.υ.α.. ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τις κρατικές πιστώσεις στις οποίες θα πιστώνονται τα σχετικά έσοδα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων από την ΥΓΙΑ αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς. (άρθρο 88)

19. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες συγκεκριμένων οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, αναφορικά με το χειρισμό θεμάτων για τη μίσθωση κτιρίων ή εγκαταστάσεων ή την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών. (άρθρο 89)
20. α. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με π.δ/γμα, των θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των αρμοδίων οργανικών μονάδων της ΥΠΑ ή τη σύσταση νέων για την ανάληψη λοιπών τεχνικών, πλην της συντήρησης αεροσκαφών, αρμοδιοτήτων καθώς και εκπαιδευτικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι συναφείς με το αντικείμενο της Υ.Π.Α. και δύναται να προσφέρονται από την ΥΠΑ αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 4427/2016 και ορίζεται ότι η μετάταξη / μεταφορά προσωπικού από φορείς του Δημοσίου κ.λπ. για τη στελέχωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διενεργείται μόνο σε κενή οργανική θέση ή με μεταφορά της θέσης τους και όχι με τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων.
γ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 και επανακαθορίζεται το πλαίσιο καταβολής των δαπανών αποζημίωσης στο προσωπικό της ΥΠΑ από τις αποδόσεις τελών στο λογαριασμό EUROCONTROL που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:
Αυξάνεται από 23% σε 25% το ανώτερο ποσοστό από τις προαναφερόμενες αποδόσεις τελών που καταβάλλεται μηναία ως δαπάνες αποζημίωσης στην κατηγορία των λοιπών κλάδων της ΥΠΑ, σύμφωνα με την μνημονευμένη στις εν λόγω διατάξεις κατηγοριοποίηση του προσωπικού. Στην εν λόγω κατηγορία μεταπίπτουν και οι χειριστές αεροσκαφών ΕΣΙΔ, οι οποίοι σήμερα εντάσσονται στην κατηγορία προσωπικού στο οποίο καταβάλλεται ποσοστό έως 17% των προαναφερόμενων αποδόσεων.
Επίσης επανακαθορίζεται σε 8%, από 10% που ισχύει, το ποσοστό των μηνιαίων αποδόσεων που διατηρείται στον λογαριασμό EUROCONTROL και μπορεί να διατίθεται για δαπάνες εκπαίδευσης, μελετών, παροχής υπηρεσιών συμβούλου καθώς και τους λοιπούς μνημονευόμενους σκοπούς στις ανωτέρω διατάξεις. (άρθρο 90)

21. Επανακαθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), κατά το μέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των μελών του. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του ΔΣ καθορίζεται με κ.υ.α. (άρθρο 91)

22.α. Επιτρέπεται η μετάταξη / μεταφορά τακτικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ. και Ανώνυμες Εταιρείες του Κεφαλαίου Α’ του ν.3429/2005, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών και τις υποκείμενες αυτής οργανικές μονάδες και στην Υποδιεύθυνση Απαλλοτριώσεων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την ταχεία και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και της διενέργειας και ολοκλήρωσης ειδικών / αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
β. Η μετάταξη / μεταφορά διενεργείται με κ.υ.α. σε κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
γ. Τακτικοί υπάλληλοι οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες, επιτρέπεται να μεταταχθούν / μεταφερθούν με αίτησή τους στην Υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με υπουργική απόφαση ή κ.υ.α., σε κενή θέση κλάδου της ίδιας, και αν δεν υπάρχει με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας. (άρθρο 92)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

1. Εισάγονται μεταβατικής ισχύος διατάξεις για την εφαρμογή επιμέρους ρυθμίσεων του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 93)

2. Ορίζεται ότι οι διατάξεις η εφαρμογή των οποίων προϋποθέτει τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, τίθενται σε ισχύ μετά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου. (άρθρο 94)

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/39759?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]