Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις Πιστοποίησης 8 και 9 Ιουνίου 2019 στη Θεσσαλονίκη 

H Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε τους καταλόγους των υποψηφίων για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, στη Θεσσαλονίκη, 8 και 9 Ιουνίου 2019.

  • Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2019 

εξετάσεις 08 06
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτοραστη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

  • Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2019

εξετάσεις 09 06
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

 

  • Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2019 

εξετάσεις 09 06 2
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

 

Γενικές οδηγίες για τις εξετάσεις χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Γνώσεων εξέδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος

Εγγραφή Υποψηφίων:

Πριν την είσοδό τους στις αίθουσες εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα προσέρχονται για την εγγραφή τους στη Γραμματεία, σύμφωνα με το ανωτέρω ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις χωρίς προηγούμενη εγγραφή στη Γραμματεία δεν επιτρέπεται.

Για την εγγραφή στη Γραμματεία και τη διαπίστωση της ταυτότητας του υποψηφίου, απαιτούνται:

α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο επίσημο πιστοποιητικό που φέρει φωτογραφία του υποψηφίου σφραγισμένη από αρμόδια Αρχή,

β) αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις, που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε υποψηφίου, με εκτυπωμένο τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,

γ) παραστατικό της τράπεζας όπου κατατέθηκε το τέλος εξετάσεων.

Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, ο υποψήφιος θα εισέρχεται στην αίθουσα εξετάσεων που θα του έχει υποδείξει η Γραμματεία.

Εξετάσεις:

Κάθε εξέταση διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά (βλ. ωρολόγιο πρόγραμμα). Η έξοδος από την αίθουσα απαγορεύεται πριν την παρέλευση του πρώτου ημιώρου κάθε εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, έξοδος και επάνοδος επιτρέπεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, συνοδεία Επιτηρητή.

Στην αίθουσα εξετάσεων, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα οποία, μαζί με βιβλία, σημειώσεις και άλλα προσωπικά αντικείμενα τοποθετούν στον διάδρομο, σε σημείο εμφανές για τους Επιτηρητές.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η συμπεριφορά των υποψηφίων πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε καμία περίπτωση ενοχλητική για τους συνυποψήφιους. Απαγορεύεται η συνεργασία και η συνομιλία μεταξύ υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις των Επιτηρητών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή Εξετάσεων έχει το δικαίωμα να διακόψει την εξέταση και να χαρακτηρίσει άκυρη τη συμμετοχή τους.

Όταν διανεμηθεί το Απαντητικό Φύλλο, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν ευανάγνωστα τα ατομικά τους στοιχεία και υπογράφουν στο προβλεπόμενο σημείο. Εφιστάται η προσοχή κατά τη συμπλήρωση του Κωδικού Αριθμού Υποψηφίου καθ’ ότι η διόρθωση των γραπτών και η δημοσιοποίηση των επιτυχόντων γίνεται βάσει του αριθμού αυτού. Συνιστάται στους υποψηφίους να εξασκηθούν στη συμπλήρωση του Απαντητικού Φύλλου χρησιμοποιώντας το συνημμένο υπόδειγμα.

Το Απαντητικό Φύλλο πρέπει να συμπληρωθεί μόνο με στυλό χρώματος μαύρου ή μπλε, για την ομαλή διεξαγωγή της μηχανογραφημένης διαδικασίας διόρθωσης των γραπτών. Δεν επιτρέπεται χρήση διορθωτικού υγρού (blanco) στο Απαντητικό Φύλλο, άλλως θα απορριφθεί αυτόματα κατά τη διαδικασία διόρθωσης.

Το Φυλλάδιο Θεμάτων περιλαμβάνει 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές. Επιτυχής είναι η εξέταση όταν ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 90% του συνόλου των ερωτήσεων.

Πριν την αποχώρηση, έκαστος υποψήφιος παραδίδει ενυπογράφως το εξεταστικό υλικό (φυλλάδιο θεμάτων και απαντητικό φύλλο) στον αρμόδιο Επιτηρητή με επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτότητας.

Μετά την παράδοση του γραπτού, δεν επιτρέπεται η παραμονή του υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων.

Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης, οι υποψήφιοι που έχουν παραμείνει στην αίθουσα οφείλουν να σταματήσουν να γράφουν – ανεξαρτήτως του εάν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους – και, χωρίς περαιτέρω όχληση, να παραδώσουν στους Επιτηρητές το εξεταστικό υλικό.

Ανακοίνωση Επιτυχόντων:

Για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), δεν ανακοινώνονται προσωπικά στοιχεία των επιτυχόντων. Επισημαίνεται ότι ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει μόνο τους Κωδικούς Αριθμούς Υποψηφίων, όχι τα ονοματεπώνυμα. Γι’ αυτό, πρέπει οι υποψήφιοι να κρατήσουν τον κωδικό αριθμό τους μέχρι την ανακοίνωση αυτή.

Ο Πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς των επιτυχόντων υποψηφίων αναρτάται στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος έναν περίπου μήνα μετά τις εξετάσεις.

Δεν εξάγονται «βαθμολογικά» αποτελέσματα.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sec.certifications@bankofgreece.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]