ΤτΕ: Το ομαδικό χαρτοφυλάκιο της SAP Hellas περνά από τη MetLife στη Generali

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «METLIFE Α.E.Α.Ζωής» προς την ασφαλιστιική επιχείρηση «GENERALI HELLAS Α.A.E»

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων υπό των ενδιαφερομένων αναφορικά με τη μεταβίβαση Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου από την ασφαλιστική επιχείρηση «METLIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» προς την ασφαλιστική επιχείρηση «GENERALI HELLAS Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία»

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι, σε εφαρμογή της περίπτωσης β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4364/2016, δημοσιεύεται ανακοίνωση της ανώνυμης ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «METLIFE Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής» για τη μεταβίβαση του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμό 50785 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της «SAP HELLAS AE Ανώνυμη Εταιρία Συστημάτων και Προϊόντων Πληροφορικής» προς την ανώνυμη ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία».

Ο χρόνος υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερομένους αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει στις 3 Μαρτίου 2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dep.insurancesup@bankofgreece.gr.

Το κείμενο της ανακοίνωσης της METLIFE ΑΕΑΖ έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι  η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ» με αρ. ΓΕΜΗ 123319501000 και η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «GENERALI HELLAS Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία», με αρ. ΓΕ.ΜΗ 941401000 (αρ. Μ.Α.Ε. 25081/05/Β/91/22), αποφάσισαν τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου του Ομαδικού Συμβολαίου Διαχείρισης Κεφαλαίου με αριθμ. 50785 που αφορά στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων της εταιρίας SAP HELLAS A.E. Ανώνυμη Εταιρία Συστημάτων και Προϊόντων Πληροφορικής με όλα τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, από την πρώτη εταιρία στην δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4364/2016, και προς το σκοπό αυτό υπογράφηκε το από 23.09.2019 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης, το οποίο κατατέθηκε στις 22.11.2019 στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος. Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τυχόν ενστάσεις του εγγράφως στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας, ουδεμία ένσταση θα γίνει δεκτή.

 

Αθήνα, 03.01.2020

METLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ

Δημήτριος Βασιλειάδης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

(Άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου)

Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τους υποβάλλοντες εναντίωση σε μεταβίβαση ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ότι τηρούμε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοποί Τήρησης Αρχείου

Ο σκοπός της τήρησης αρχείου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εξαίρεση των υποβαλλόντων την εναντίωση από τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού συλλέγουμε μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποβαλλόντων εναντίωση, τα οποία αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας) και στοιχεία ασφαλιστικής σύμβασης (αριθμός συμβολαίου και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι). Τα στοιχεία αυτά προωθούνται και γνωστοποιούνται στην μεταβιβάζουσα ασφαλιστική επιχείρηση, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αποδέκτες

Η Τράπεζα της Ελλάδος τηρεί το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που η ίδια συγκεντρώνει. Ουδέποτε διαθέτει ή διαβιβάζει σε τρίτους (εκτός των ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως αναφέρεται πιο πάνω) ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα. Με την τήρηση του αρχείου των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 210-3201111.

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας

Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr) και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποβαλλόντων εναντίωση για χρονικό διάστημα μέχρι και την οριστική μεταβίβαση ή την απόρριψη ή την ακύρωση αυτής.

Δικαιώματα Αιτούντων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τήρηση του αρχείου των δεδομένων που τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.

Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην ως άνω τήρηση αρχείου των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων κατά Ζημιών και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας (Αντ)Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Ζωής και Μικτής Δραστηριότητας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr).

​​

​​

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]