ΤτΕ: Ενημέρωση για τους υποβάλλοντες καταγγελία σε βάρος ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η Τράπεζα της Ελλάδος με ανακοίνωση ενημερώνει τους υποβάλλοντες αιτίαση (καταγγελία) σε βάρος ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ότι τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι επεξεργάζεται τέτοια δεδομένα.

Σκοποί Επεξεργασίας
Οι σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αξιολόγηση των αιτιάσεων προκειμένου για τη στοιχειοθέτηση τυχόν παραβίασης της κείμενης ασφαλιστικής νομοθεσίας και τη λήψη των προβλεπόμενων από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέτρων έναντι των καταγγελλόμενων νομικών ή φυσικών προσώπων. Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών η ΤτΕ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των αιτιωμένων χωρίς τα οποία δεν είναι δυνατή η διερεύνηση των αιτιάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγεε και επεξεργάζεται είναι δεδομένα που αφορούν σε στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτιώμενο (ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας), στοιχεία ασφαλιστικής σύμβασης (π.χ. αριθμός συμβολαίου και ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι), καθώς και προσωπικά δεδομένα που τυχόν αναφέρονται στην καταγγελία. Προκείμενου για τη λήψη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο μέτρων έναντι των καταγγελλόμενων νομικών ή φυσικών προσώπων τα στοιχεία αυτά προωθούνται και γνωστοποιούνται στα καταγγελλόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εκτός των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων και υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Αποδέκτες
Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ενεργεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που η ίδια συγκεντρώνει. Ουδέποτε διαθέτει ή διαβιβάζει σε τρίτους (εκτός των καταγγελλόμενων προσώπων όπως αναφέρεται πιο πάνω) ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα. Με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται πιο πάνω ασχολούνται μόνον αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί δεόντως για τις νόμιμες υποχρεώσεις τους και την κρατούσα δεοντολογία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με έδρα στην Αθήνα (Ε. Βενιζέλου 21, ΤΚ 102 50), τηλ. 210-3201111.

Εκπρόσωπος Υπευθύνου Επεξεργασίας
Αρμόδιος υπάλληλος για θέματα προσωπικών δεδομένων είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εποπτείας Δικτύων και Πρακτικών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr)  και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dpo@bankofgreece.gr).

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των αιτιωμένων για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη διερεύνηση των καταγγελιών για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Δικαιώματα Αιτούντων
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν ή δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, ανάκλησης συγκατάθεσης, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή έγγραφης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, απευθυνόμενη προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τον προαναφερθέντα εκπρόσωπό της, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς και πλήρως τα στοιχεία του ενδιαφερομένου. Οι αιτούντες έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για την περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορείτε να απευθύνεστε στην Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα στο αρμόδιο Τμήμα Εποπτείας Δικτύων και Πρακτικών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος (e-mail: dep.insurancesup@bankogreece.gr).

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]