Τι προβλέπει πράξη της ΤτΕ για την εκπαίδευση των διαμεσολαβητών;

Ζητήματα γύρω από την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων ρυθμίζει πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της ΤτΕ (169/29.04.2020).

Όπως αναφέρεται στη σχετική πράξη της ΤτΕ οι τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων θα αφορά 2 τομείς:

α) Τομέας Α: Προϊόντα. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

– χαρακτηριστικά του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος, ανάλυση και επεξήγηση του είδους, του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων των προσφερόμενων ασφαλιστικών καλύψεων, προϋποθέσεις σύναψης της σύμβασης, διαδικασία αίτησης ασφάλισης, ρόλος του διανομέα στη διαδικασία underwriting, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, έναρξη/λήξη/καταγγελία της σύμβασης και σχετική διαδικασία,

– χρηματοοικονομικές γνώσεις που απαιτούνται για τη διανομή επενδυτικών προϊόντων που βασίζονται σε ασφάλιση, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών, χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι ασφαλισμένοι, ασφαλιστική αγορά και αγορά των προϊόντων αποταμίευσης και η αλληλεπίδρασή τους με τους λοιπούς φορείς του χρηματοπιστωτικού τομέα,

– επεξήγηση των πληροφοριών που παρέχουν οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης προϊόντων (παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4583/2018), διαδικασία για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, διαδικασία λήψης ανατροφοδότησης για την τυχόν αναθεώρηση των προϊόντων,

– κριτήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης των αναγκών του ενδιαφερόμενου καταναλωτή σε σχέση με το προτεινόμενο προϊόν, αξιολόγηση καταλληλότητας, αξιολόγηση συμβατότητας (κριτήρια, έντυπα, διαδικασία), προειδοποιήσεις

– ανάλυση των κάθε είδους υποχρεώσεων, βαρών και κινδύνων που συνεπάγεται για τον ενδιαφερόμενο καταναλωτή η σύναψη της προσφερόμενης σύμβασης, περιγραφή του κινδύνου, κόστος του προϊόντος, εξαιρέσεις από την κάλυψη, αναμονές, εκπιπτόμενα ποσά, καταβολή/(προ)είσπραξη ασφαλίστρου, συνέπειες πρόωρης εξαγοράς, τυχόν προθεσμίες σε βάρος του ασφαλισμένου, παραγραφές αξιώσεων,

– επεξήγηση των εντύπων που εκδίδουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται προσυμβατικά, όπως εκάστοτε προβλέπονται, όλως ενδεικτικώς του ν. 4364/2016, του ν. 4583/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)»,

– αναγγελία ζημίας (διαδικασία, απαιτούμενα δικαιολογητικά, προθεσμίες κλπ), αξιοποίησή των εντύπων στη διαδικασία της πώλησης σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και ενημέρωσης, – ακολουθητέα διαδικασία αναγγελίας ζημιάς, προθεσμίες, δικαιολογητικά, τυχόν προεγκρίσεις, σημεία επικοινωνίας του ασφαλισμένου και της επιχείρησης,

– όροι και προϋποθέσεις αντασφαλιστικής κάλυψης.

β) Τομέας Β: Θεσμικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται:

– επελθούσες ή επικείμενες αλλαγές στο εθνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο της ιδιωτικής ασφάλισης,

– λειτουργία της σύμβασης ασφάλισης και εκατέρωθεν υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών (διάρκεια, λήξη, τροποποίηση κλπ),

– η εφαρμοστέα νομοθεσία για τις συμβάσεις ασφάλισης, για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, για την προστασία του καταναλωτή, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς η σχετική φορολογική, κοινωνική και εργατική εφαρμοστέα νομοθεσία

– υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης του καταναλωτή, – πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, – υποχρεώσεις των εντολοδόχων είσπραξης ασφαλίστρου, – εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου/δικαιούχου ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και διαχείριση των ζημιών,

– διαδικασία υποβολής αιτιάσεων και καταγγελιών, αρμόδιοι φορείς, – οργανωτικές υποχρεώσεις και κανονιστική συμμόρφωση των διανομέων, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του ασφαλιστικού προϊόντος, – πρόληψη και διαχείριση περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων,

– πρόληψη της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, – ρόλος και αρμοδιότητες των αρμόδιων εποπτικών αρχών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για κάθε υποβαλλόμενο προς αξιολόγηση σεμινάριο καταβάλλεται τέλος αξιολόγησης που ανέρχεται συνολικά σε τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Δεν υπόκεινται σε τέλος αξιολόγησης Σεμινάρια που ανανεώνονται, κατόπιν αιτήματος μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, με σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση διανομέων που δεν τα έχουν παρακολουθήσει προηγουμένως.

Δείτε εδώ την πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]