Τα 11,8 δισ. Ευρώ έφτασαν οι τοποθετήσεις σε Ομόλογα των Ασφαλιστικών Εταιριών στο γ τρίμηνο του 2019

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 18.952 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019, έναντι 18.401 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.353 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 107 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 7,1% το γ΄ τρίμηνο του 2019, έναντι 7,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 11.820 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019, έναντι 11.237 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά και των καθαρών αγορών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 62,4%, έναντι 61,1% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.959 εκατ. ευρώ, έναντι 2.991 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,6%, έναντι 16,3% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης, πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στα 597 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,1%, έναντι 3,2% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 105 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.133 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2019. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 514 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 462 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 52 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.109 εκατ. ευρώ. Το 72% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Πίνακας 1: Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (υπόλοιπα τέλους περιόδου σε εκατ. ευρώ)

2019

Β΄ τρίμηνο

2019

Γ΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Καταθέσεις

1.287

1.353

Εσωτερικό

840

947

Εξωτερικό

447

406

Χρεωστικοί Τίτλοι

11.237

11.820

Εσωτερικό

4.848

5.362

Εξωτερικό

6.389

6.458

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

2.991

2.959

Εσωτερικό

955

936

Εξωτερικό

2.036

2.024

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

597

597

Εσωτερικό

454

437

Εξωτερικό

144

159

Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο)

650

646

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

12

3

Δάνεια

173

176

Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι

418

434

Λοιπά στοιχεία

1.037

965

Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού

18.401

18.952

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ίδια Κεφάλαια

3.028

3.133

Ασφαλιστικές προβλέψεις

13.614

14.128

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής

10.557

11.019

εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων

842

845

Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών

3.057

3.109

Δάνεια

113

142

Λοιπά στοιχεία

1.646

1.550

Πίνακας 2: Καθαρές ροές(2) τοποθετήσεων των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

(σε εκατ. ευρώ)

Τοποθετήσεις

2019

Β΄ τρίμηνο

2019

Γ΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι

168

174

Εσωτερικό

117

220

Εξωτερικό

51

-46

Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

31

-88

Εσωτερικό

-2

-46

Εξωτερικό

33

-42

Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

30

9

Εσωτερικό

26

-6

Εξωτερικό

4

15


Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/default.aspx

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]