Στην 6η θέση παγκοσμίως το 2018 η γερμανική ασφαλιστική αγορά

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

H ασφαλιστική αγορά της Γερμανίας το 2018 σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the great pivot east continues της Swiss Re, κατέλαβε την έκτη θέση παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς 4,65%, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση της ευρωπαïκής ασφαλιστικής αγοράς (μετά το Η. Βασίλειο και την Γαλλία).

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018 και

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την έκθεση Statistical Yearbook of German Insurance 2019 της Ένωσης Γερμανικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V).

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανήλθε στο 8,35% του παγκόσμιου συνόλου και στους κλάδους ασφαλίσεων στο 4,26% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (10,61%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 4.503$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραγωγή ασφαλίστρων

(σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Συνολικά (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις)

241 485

% παγκόσμιας αγοράς

4,65%

Παγκόσμια κατάταξη

#6#

Ασφάλιστρα Ζωής

96 439

% παγκόσμιας αγοράς

3,42

Παγκόσμια κατάταξη

#9#

Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων

(στη συγκεκριμένη κατηγορία προσμετρώνται

τα ασφάλιστρα υγείας)

145 046

% παγκόσμιας αγοράς

6,11

Παγκόσμια κατάταξη

#3#

Ασφαλιστική διείσδυση

(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Συνολικά

6,03

Παγκόσμιος μ.ο.

6,09

Παγκόσμια κατάταξη

#23#

Ζωή

2,41

Γενικοί Κλάδοι

3,62

Ασφαλιστική πυκνότητα

(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)

Συνολικά

908

Παγκόσμιος μ.ο.

682

Παγκόσμια κατάταξη

#20#

Ζωή

1 161

Γενικοί Κλάδοι

1 747

Πηγή:  Swiss Re, Sigma Series 3/2019, World Insurance: the great pivot east continues

2. Η ακτινογραφία της αγοράς

2.1 Oικονομικά στοιχεία

Η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ζωής της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και στην ευημερία του πληθυσμού (αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Αριθμός εταιρειών (δεν συνυπολογίζονται οι Pensionkassen και τα funeral expenses funds)
Ασφαλίσεων Ζωής

85

Ασφαλίσεων Υγείας

46

Ασφαλίσεωνκατά Ζημιών

199

Αντασφαλίσεων

29

Σύνολο

528

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Αριθμός εργαζομένων (σε χιλ.)

Με σχέση εξηρτημένης εργασίας

291,2

Συνεργάτες

201,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Αριθμός εταιρειών ανά τύπο
Μετοχικές

272

Αλληλοασφαλιστικές

243

Υπό τον έλεγχο ομοσπόνδων κρατιδίων

17

Άλλες

8

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Μερίδιο αγοράς (%) ανά τύπο εταιρείας
Μετοχικές

83,2

Αλληλοασφαλιστικές

14,8

Υπό τον έλεγχο επιμέρους ομοσπόνδων κρατιδίων

1,4

Άλλες

0,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Κανάλια διανομής ανά κλάδο (%)

Ζωή

Υγεία

Γενικοί Κλάδοι

Δίκτυα αποκλειστικής συνεργασίας

40,1

56,8

46,2

Πράκτορες/Μεσίτες

35,6

30,6

30,2

Τράπεζες

18,6

4,2

5,1

Direct

3,2

7,6

15,0

Λοιπά

3,5

1,4

3,5

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Mερίδια αγοράς (%) top5 / top10 / top15

Ζωή

Υγεία

Γενικοί Κλάδοι

top5

50,97

52,75

43,04

top10

68,85

76,61

61,11

top15

78,98

89,58

72,13

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Eπενδυτικό χαρτοφυλάκιοασφαλιστικής αγοράς

(σε δισ. ευρώ)

Εταιρείες Ασφαλίσεων Ζωής

930,4

Εταιρείες Ασφαλίσεων Υγείας

288,0

Εταιρείες Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

167,5

Αντασφαλιστικές

Σύνολο

1385,9

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Φερεγγυότητα ασφαλιστικής βιομηχανίας

Αριθμός εταιρειών

υποκειμένων

στο SII

%

SII

Ίδια κεφάλαια

(SCR)

σε δισ. ευρώ

SCR

σε δισ. ευρώ

Εταιρείες Ασφαλίσεων Ζωής

84

461

126,4

27,4

Εταιρείες Ασφαλίσεων κατά Ζημιών

140

291

110,2

37,9

Αντασφαλιστικές

19

332

211,6

63,7

2.2 Ασφαλιστικά στατιστικά

 α. Ασφαλίσεις Ζωής & Συνταξιοδότησης

– οι συγκεκριμένες ασφαλίσεις παρέχονται από 85 ασφαλιστικές εταιρείες ζωής, 20 Pensionkassen και 16 pension funds.

– οι εταιρείες μετοχικού τύπου κατέχουν την μερίδα του λέοντος της αγοράς με ποσοστό 83,5% (στοιχεία 2017).

– η παραγωγή των εταιρειών ζωής ανήλθε σε 88.696 εκ. ευρώ (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έναντι παραγωγής 3.273 εκ. ευρώ των Pensiokassen και των pension funds (συνολική παραγωγή 91.969 εκ. ευρώ).

– οι ασφαλίσεις περιοδικών ασφαλίστρων ανήλθαν σε 64.217 εκ. ευρώ (69,8%) και οι αντίστοιχες εφάπαξ ασφαλίστρου σε 27.752 εκ. ευρώ (30,2%).

– τα προιόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι

1) συνταξιοδοτικά (με συμμετοχή στα κέρδη, τύπου unit linked, υβριδικά προιόντα με εγγύηση απόδοσης),

2) επιβιώσεις (με συμμετοχή στα κέρδη, τύπου unit linked),

3) απλές (πρόσκαιρες θανάτου),

4) ασφαλίσεις ανικανότητας,

5) ασφαλίσεις ανικανότητας και μακροχρόνιας φροντίδας.

– τα συνταξιοδοτικά προιόντα κατέχουν το 41,95/ της συγκεκριμένης αγοράς.

– οι παροχές που καταβλήθηκαν στους ασφαλισμένους ανήλθαν συνολικά σε 78.834,1 εκ. ευρώ.

β. Ασφαλίσεις Υγείας

– ασφαλίσεις υγείας παρείχαν 46 εταιρείες, εκ των οποίων 25 μετοχικές και 21  αλληλοασφαλιστικές.

– ο αριθμός των ασφαλισμένων ανήλθε σε 8.736 χιλ. πολίτες.

– η παραγωγή του συγκεκριμένου κλάδου ανήλθε σε 36.768 εκ. ευρώ (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα).

– οι συνολικές παροχές προς τους ασφαλισμένους (νοσοκομειακή & εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, οδοντιατρικές παροχές) ανήλθαν σε 27.140,0 εκ. ευρώ.

– η παραγωγή των ασφαλίσεων μακροχρόνιας φροντίδας ανήλθε σε 1.083,0 εκ. ευρώ (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα), και ο αριθμός των συμβολαίων σε ισχύ σε 2.782,8 χιλ.

γ. Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

–  η συνολική παραγωγή των κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθε σε 70.665 εκ. ευρώ (μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα), και οι καταβληθείσες αποζημιώσεις σε 52.490 εκ. ευρώ.

– ο δείκτης ζημιών ανήλθε στο 75,5%, ο δε μικτός (συνδυαστικός) δείκτης στο 94,1%.

– ασφαλίσεις οχημάτων παρείχαν 82 εταιρείες, ασφαλίσεις περιουσίας  153 εταιρείες και ασφαλίσεις γενικής αστικής ευθύνης 130 εταιρείες.

– οι υψηλότερες αποζημιώσεις καταβλήθηκαν στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, στον κλάδο ασφάλισης περιουσίας και στον κλάδο αστικής ευθύνης.

– ο μικτός (συνδυαστικός) δείκτης του κλάδου ασφάλισης οχημάτων ανήλθε στο 96,1%, του κλάδου ασφάλισης περιουσίας στο 99,0% και του κλάδου αστικής ευθύνης στο 89,7%.

Πηγή: GDV, Statistical Yearbook of the German Insurance 2019

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]