Η παγκόσμια ασφαλιστική αγορά το 2019

Του Δρ. Γιώργου Κ. Κασάπη

Ασφαλιστικού Πράκτορα

  • Επίκαιρα στοιχεία της Swiis Re

Δημοσιεύτηκε η φετινή έκθεση “World insurance: riding out the 2020 pandemic storm της Swiss Re, η οποία αναλύει και παρουσιάζει τα μεγέθη της παγκόσμιας ασφαλιστικής αγοράς για το 2019.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της έκθεσης, ο κόσμος υποδιαιρείται – ασφαλιστικά – σε 6 περιοχές:

1. Β. Αμερική

2. Λ. Αμερική & Καραïβική

3. ΕΜΕΑ (Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική) / αναπτυγμένες αγορές

4. ΕΜΕΑ (Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική) / αναδυόμενες αγορές

5. Ασία/Ειρηνικός / ανεπτυγμένες αγορές

6. Ασία/Ειρηνικός / αναδυόμενες αγορές

Σύμφωνα με την έκθεση τα ποσοστά αύξησης ανά κλάδο (Ζωή, Γενικοί Κλάδοι) και ανά κατηγορία αγοράς έχουν ως εξής

 2019

AΓΟΡΕΣ

ΖΩΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ

1,30%

2,70%

2,10%

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ

5,60%

7,70%

6,60%

ΣΥΝΟΛΟ

2,20%

3,50%

2,90%

Ειδικότερα

-Συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις):

2 692 600 εκ. $ ΗΠΑ

-Παραγωγή ασφαλίστρων ζωής: 2 916 267 εκ. $ ΗΠΑ

-Παραγωγή ασφαλίστρων γενικών κλάδων: 3 376 333 εκ. $ ΗΠΑ

-Aσφαλιστική διείσδυση (% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ): 7,23% (παγκόσμιος μέσος όρος)

-Ασφαλιστική πυκνότητα (κατά κεφαλήν ασφάλιστρα): 818 $ ΗΠΑ

Αναλυτικά

Ι. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

♦Την πρώτη θέση κατέλαβε η ΕΜΕΑ (ανεπτυγμένες αγορές), και ακολουθούν Β. ΑΜΕΡΙΚΗ και ΑΣΙΑ (ανεπτυγμένες αγορές).

♦ Οι συγκεκριμένες περιοχές κατέχουν το 81,54% της παγκόσμιας αγοράς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

♦ Tην πρώτη θέση κατέλαβε η ΕΜΕΑ (ανεπτυγμένες αγορές),, και ακολουθούν Β. ΑΜΕΡΙΚΗ και ΑΣΙΑ (ανεπτυγμένες αγορές).

♦ Οι συγκεκριμένες περιοχές κατέχουν το 78,82% της παγκόσμιας αγοράς.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

♦ Tην πρώτη θέση κατέλαβε η Β. ΑΜΕΡΙΚΗ, και ακολουθούν ΕΥΡΩΠΗ (ανεπτυγμένες αγορές) και ΑΣΙΑ (αναδυόμενες αγορές).

♦ Οι συγκεκριμένες περιοχές κατέχουν το 85,45% της παγκόσμιας αγοράς.

Aναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 1, 2 & 3

ΠINAKAΣ 1

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Β. Αμερική

2 593 280

41,21

2

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (ανεπτυγμένες αγορές)

1 603 292

25,48

3

Ασία/Ειρηνικός (ανεπτυγμένες αγορές)

934 353

14,85

4

Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)

811 050

12,89

5

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (αναδυόμενες αγορές)

193 482

3,07

6

Λ. Αμερική/Καραïβική

157 146

2,50

ΣΥΝΟΛΟ

6 292 600

ΠINAKAΣ 2

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (ανεπτυγμένες αγορές)

971 704

33,32

2

Β. Αμερική

681 839

23,38

3

Ασία/Ειρηνικός (ανεπτυγμένες αγορές)

645 187

22,12

4

Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)

469 030

16,08

5

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (αναδυόμενες αγορές)

74 338

2,55

6

Λ. Αμερική/Καραïβική

74 199

2,54

ΣΥΝΟΛΟ

2 916 267

ΠINAKAΣ 3

Α/Α

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Β. Αμερική

1 911 441

56,61

2

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (ανεπτυγμένες αγορές)

631 758

18,71

3

Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)

342 020

10,13

4

Ασία/Ειρηνικός (ανεπτυγμένες αγορές)

289 196

8,57

5

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (αναδυόμενες αγορές)

114 689

4,83

6

Λ. Αμερική/Καραïβική

82 947

2,46

ΣΥΝΟΛΟ

3 376 333

ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ (% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΕΠ)

♦ Ο παγκόσμιος μέσος όρος ανέρχεται σε 7,23%.

♦ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ (ανεπτυγμένες αγορές) και ΕΥΡΩΠΗ (ανεπτυγμένες αγορές) υπερβαίνουν τον μέσο όρο με 11,15%, 9,63% και 7,71% αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές (ΑΣΙΑ [αναδυόμενες αγορές], ΕΥΡΩΠΗ [αναδυόμενες αγορές] και Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ/ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ) υπολείπονται σημαντικά αυτού.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε $ ΗΠΑ)

♦ Ο παγκόσμιος μέσος όρος ανέρχεται σε 818 $ ΗΠΑ.

♦ Β. ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΣΙΑ (ανεπτυγμένες αγορές) και ΕΥΡΩΠΗ (ανεπτυγμένες αγορές) υπερβαίνουν τον μέσο όρο με 7 090, 3 613 και 3 247 $ αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές (ΑΣΙΑ [αναδυόμενες αγορές], ΕΥΡΩΠΗ [αναδυόμενες αγορές] και Λ. ΑΜΕΡΙΚΗ/ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ) υπολείπονται σημαντικά αυτού.

Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 4 & 5

ΠINAKAΣ 4

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ (% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΕΠ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΩΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

1

Β. Αμερική

11,15

2,93

8,21

2

Ασία/Ειρηνικός (ανεπτυγμένες αγορές)

9,63

6,67

2,96

3

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (ανεπτυγμένες αγορές)

7,71

4,64

3,07

4

Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)

3,89

2,25

1,64

5

Λ. Αμερική/Καραïβική

3,02

1,43

1,60

6

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (αναδυόμενες αγορές

1,94

0,74

1,19

Παγκόσμιος Μ.Ο.

7,23

3,35

3,88

ΠINAKAΣ 5

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΩΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

1

Β. Αμερική

7 090

1 864

5 226

2

Ασία/Ειρηνικός (ανεπτυγμένες αγορές)

3 613

2 502

1 111

3

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (ανεπτυγμένες αγορές)

3 247

1 953

1 293

4

Λ. Αμερική/Καραïβική

244

115

129

5

Ασία/Ειρηνικός (αναδυόμενες αγορές)

207

120

87

6

Ευρώπη/Μ. Ανατολή/Αφρική (αναδυόμενες αγορές)

85

35

52

Παγκόσμιος Μ.Ο.

818

379

439

ΙΙΙ. ΟΙ TOP 10 ΑΓΟΡΕΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

♦ Οι ΗΠΑ στη πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 39,10%.

♦ Την δεκάδα συμπληρώνουν 4 ευρωπαϊκές, 4 ασιατικές χώρες και 1 χώρα από τη Β. Αμερική.

♦ 9 χώρες της πρώτης δεκάδας ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, 1 χώρα (ανήκει) στη κατηγορία των αναδυομένων αγορών.

♦ Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 49η θέση.

AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ

♦ Οι ΗΠΑ στη πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 21,55%.

♦ Την δεκάδα συμπληρώνουν 5 ασιατικές χώρες και 4 ευρωπαϊκές χώρες.

♦ 8 χώρες της πρώτης δεκάδας ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, 2 χώρες (ανήκουν) στη κατηγορία των αναδυομένων αγορών.

♦ Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 43η θέση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

♦ Οι ΗΠΑ στη πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 54,25%.

♦ Την δεκάδα συμπληρώνουν 3 ασιατικές, 4 ευρωπαϊκές χώρες, 1 χώρα από τη Β. Αμερική και 1 χώρα από την Ωκεανία.

♦ 9 χώρες της πρώτης δεκάδας ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, 1 χώρα (ανήκει) στη κατηγορία των αναδυομένων αγορών.

♦ Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 49η θέση.

Αναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 6, 7 & 8

ΠINAKAΣ 6

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Η.Π.Α.

2 460 123

39,10

2

Λ. Δ. Κίνας

617 399

9,81

3

Ιαπωνία

459 347

7,30

4

Η. Βασίλειο

366 242

5,82

5

Γαλλία

262 283

4,17

6

Γερμανία

243 852

3,88

7

Ν. Κορέα

174 520

2,77

8

Ιταλία

167 838

2,67

9

Καναδάς

133 157

2,12

10

Ταïβάν

117 823

1,87

49

Ελλάδα

4 721

0,08

ΠINAKAΣ 7

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Η.Π.Α.

628 522

21,55

2

Ιαπωνία

341 328

11,70

3

Λ. Δ. Κίνας

329 432

11,30

4

Η. Βασίλειο

264 221

9,06

5

Γαλλία

167 588

5,75

6

Ιταλία

124 133

4,26

7

Ταïβάν

97 423

3,34

8

Ν. Κορέα

94 483

3,24

9

Γερμανία

10

Ινδία

79 671

2,73

43

Ελλάδα

180

0,07

ΠINAKAΣ 8

Α/Α

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ σε εκ. $ ΗΠΑ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ %

1

Η.Π.Α.

1 831 601

54,25

2

Λ. Δ. Κίνας

287 967

8,53

3

Γερμανία

142 301

4,21

4

Ιαπωνία

118 019

3,50

5

Η. Βασίλειο

102 022

3,02

6

Γαλλία

94 694

2,80

7

Ν. Κορέα

80 037

2,37

8

Καναδάς

79 840

2,24

9

Ολλανδία

69 220

2,05

10

Αυστραλία

47 667

1,41

49

Ελλάδα

2 540

0,08

IV. ΟΙ ΤΟP 10 ΑΓΟΡΕΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ & ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ (% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΕΠ)

♦ Η Ταïβάν με 19,97% καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

♦ Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν 3 ευρωπαϊκές, 2 ασιατικές χώρες, 2 χώρες από την Αφρική,1 χώρα από την Β. Αμερική και 1 χώρα από την Λ. Αμερική/Καραϊβική.

♦ 7 χώρες της πρώτης δεκάδας ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, 3 χώρες (ανήκουν) στη κατηγορία των αναδυομένων αγορών.

♦ Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 57η θέση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ σε $ ΗΠΑ)

♦ Οι Νήσοι Κεïμάν με 12 764 $ ΗΠΑ καταλαμβάνουν την πρώτη θέση.

♦ Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν 5 ευρωπαϊκές, 3 ασιατικές και 1 χώρα από τη Β. Αμερική.

♦ 8 χώρες της πρώτης δεκάδας ανήκουν στη κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, 2 χώρες (ανήκουν) στη κατηγορία των αναδυομένων αγορών.

♦ Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 45η θέση.

Aναλυτικά στοιχεία στους πίνακες 9 & 10

ΠINAKAΣ 9

A/A

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ (% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΠΙ ΑΕΠ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΩΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

1

Ταïβάν

19,97

16,51

3,46

2

Χονγκ-Κονγκ

19,74

18,26

1,48

3

Νήσοι Κεïμάν

19,18

0,71

18,48

4

Ν. Αφρική

13,40

10,73

2,67

5

Η.Π.Α.

11,43

2,92

8,51

6

Ν. Κορέα

10,78

5,84

4,95

7

Δανία

10,68

7,96

2,72

8

Ναμίμπια

10,44

8,31

2,14

9

Η. Βασίλειο

10,30

7,99

2,31

10

Φινλανδία

10,17

8,30

1,87

57

Ελλάδα

2,25

1,04

1,21

ΠINAKAΣ 10

A/A

ΧΩΡΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ) σε $ ΗΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΖΩΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

1

Νήσοι Κεïμάν

12 764

469

12 295

2

Χονγκ-Κονγκ

9 706

8 979

727

3

Η.Π.Α.

7 495

1 915

5 580

4

Ελβετία

6 835

3 502

3 332

5

Δανία

6 384

4 757

1 627

6

Ιρλανδία

5 920

4 490

1 430

7

Μακάο

5 551

4 999

551

8

Λουξεμβούργο

5 165

3 235

1 930

9

Ταïβάν

4 993

4 129

865

10

Φινλανδία

4 948

4 037

911

45

Ελλάδα

441

204

237

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 4/2020, World Insurance: ridind out the 2020 pandemic storm

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]