Έρευνα E.E.A. για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Γιατί είναι απαραίτητος ο Αριθμός Μητρώου και το email των συμμετεχόντων;

Μετά την ανακοίνωση του ΕΕΑ για την εκπόνηση έρευνας, η οποία πραγματοποιείται με συμβολή της ICAP και αφορά στον κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και η οποία προτρέπει όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πανελλαδικά να συμμετάσχουν, όπως ήταν αναμενόμενο ακολουθήσαμε τον σχετικό σύνδεσμο.

Περιηγηθήκαμε στα ερωτήματα της έρευνας και αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στη δημοσιογραφική ομάδα του insuranceforum.gr ήταν ότι στο τέλος της ζητείται το email και ο Αριθμός Μητρώου του κάθε συμμετέχοντα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή!

Όπως είναι λογικό, αναρωτηθήκαμε εάν λήφθηκε υπόψη η σχετική νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ιδιαίτερα οι διατάξεις που αφορούν σε ταυτοποιήσιμα δεδομένα (κατάρτιση προφίλ), ειδικά όταν εμπλέκονται φυσικά πρόσωπα με ατομικές επιχειρήσεις.

Τα δεδομένα που ζητούνται στην έρευνα, αν και φαίνονται ανώνυμα εκ πρώτης, με το τελευταίο ερώτημα μετατρέπονται σε επώνυμααφού το email αποτελεί έτσι κι αλλιώς προσωπικό δεδομένο επικοινωνίας. Σε συνδυασμό με τον Αριθμό Μητρώου, τα ερωτήματα που απαντώνται συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση και σκιαγραφούν την τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς και τις προθέσεις για συνεργασία.

Αφενός, τα μεν φυσικά πρόσωπα εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αφετέρου οι επιχειρήσεις, που εξαιρούνται από το πεδίο του νόμου, φανερώνουν με τη χρήση της επωνυμίας τους σημαντικά στοιχεία ανταγωνισμού (κερδοφορία, ύψος λειτουργικών εξόδων, προθέσεις συνεργασίας  κλπ.)

Ας δούμε αναλυτικά τι μαθαίνει ο παραλήπτης των δεδομένων για κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή/ επιχείρηση που δηλώνει με Αριθμό Μητρώου την ταυτότητά του και συμμετέχει στην έρευνα:

Αρχικά, μαθαίνει την ηλικία του και πόσα χρόνια είναι στον χώρο, ενώ παράλληλα, μαθαίνει και τον τρόπο με τον οποίο στρατολογήθηκε στο επάγγελμα. Οι πληροφορίες αυτές  μπορούν να υποδείξουν τις κατάλληλες μεθόδους στρατολόγησης νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μια άλλη ομάδα ερωτημάτων καθορίζει την κατάσταση των συνεργασιών του διαμεσολαβητή, δηλαδή την κατηγορία που ανήκει, εάν είναι αποκλειστικός συνεργάτης ή μη, ή εάν συνεργάζεται ήδη με άλλο πράκτορα. Οι πληροφορίες αυτές, δείχνουν τις πιθανότητες αλλά και την πρόθεση ενδεχόμενης συνεργασίας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή  με κάποιον άλλο διαμεσολαβητή.

Έπειτα, τα ερωτήματα γίνονται αμιγώς οικονομικά. Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δηλώνει τι χρησιμοποιεί ως χώρο εργασίας, εάν ο χώρος αυτός του ανήκει ή όχι κλπ., ερώτημα που δίνει έμμεσες πληροφορίες για τη οικονομική κατάσταση αλλά και τυχόν επιχειρησιακές ανάγκες του διαμεσολαβητή.

Τα ερωτήματα μπαίνουν πιο βαθιά στα οικονομικά του διαμεσολαβητή, αφού ζητούν το ύψος των μεικτών προμηθειών του το τελευταίο έτος καθώς και τη μεταβολή του ύψους των προμηθειών του από το 2018 στο 2019. Επιπλέον, ζητείται η πορεία των προμηθειών του διαμεσολαβητή την τελευταία τετραετία. Τα ερωτήματα αυτά προσδιορίζουν αφενός το μέγεθος της παραγωγής του κάθε διαμεσολαβητή και αφετέρου δίδουν εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης του, εάν δηλαδή έχει ανοδική ή πτωτική πορεία την τελευταία τετραετία.

Επιπλέον αυτών, ο διαμεσολαβητής ερωτάται για τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου του, προκειμένου να καθοριστεί ο βασικός κλάδος ασφάλισης στον οποίο δραστηριοποιείται.

Η έρευνα προχωρά και στα λειτουργικά έξοδα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ερωτώντας εάν απασχολεί μόνιμο προσωπικό καθώς και πόσα είναι τα λειτουργικά του έξοδα σε σχέση με το σύνολο των προμηθειών του, δηλαδή ξεκάθαρο δείκτη κερδοφορίας προ φόρων. Παράλληλα, επιτρέπει τη διάγνωση τρόπων μείωσης των λειτουργικών του εξόδων ή τις ενδεχόμενες ανάγκες του για υπηρεσίες γραμματείας, τηλεφωνικού κέντρου, τεχνολογικών διευκολύνσεων και εργαλείων κλπ.

Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο, αφού εξαντλεί το θέμα των πρακτόρων, επικεντρώνεται στους συντονιστές πρακτόρων καθώς ερωτά τους συντονιστές που συμμετέχουν στην έρευνα πόσους ασφαλιστικούς πράκτορες συντονίζουν και εάν αυτοί συντονίζουν άλλους και πόσους, δίδοντας έτσι, την πληροφορία των δομών και του μεγέθους υφιστάμενων δικτύων συντονιστών.

Στο τέλος της ενότητας αυτής ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής ερωτάται εάν έχει πρόθεση από part time να γίνει full time και, εάν είναι αποκλειστικός, κατά πόσον υπάρχει η πρόθεση να σταματήσει να είναι αποκλειστικός, πληροφορία που διερευνά την πιθανότητα στρατολόγησής του.

Τα ερωτήματα της ενότητας για την εκπαίδευση, αρχικά φανερώνουν τις τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες του διαμεσολαβητή και παράλληλα σκιαγραφούν τυχόν εκπαιδευτικούς ανταγωνιστές που παρέχουν επιμόρφωση στον κλάδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ερώτημα για τυχόν άλλους ΚΑΔ του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με τους οποίους να δραστηριοποιείται παράλληλα, γεγονός που επιτρέπει τη διαμόρφωση σφαιρικής εικόνας των ευρύτερων δραστηριοτήτων του ερωτώμενου.

Τα ερωτήματα για τα τεχνολογικά εργαλεία, φανερώνουν το κατά πόσον ο διαμεσολαβητής είναι φιλικός ή όχι στη χρήση τεχνολογιών και εάν έχει ανάγκη να εκπαιδευτεί σε αυτές.

Ευλόγως λοιπόν,  η προαναφερόμενη έρευνα μάς δημιουργεί τα ακόλουθα ερωτήματα;

Οι κλαδικές μελέτες στις πλείστες των περιπτώσεων είναι ανώνυμες. Γιατί υπάρχει ταυτοποίηση του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή/επιχείρησης με όλα τα ανωτέρω δεδομένα; Και αφού επιλέχθηκε να υπάρχει ταυτοποίηση, γιατί δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση στην περίπτωση φυσικών προσώπων  για την επεξεργασία τους;

Οι μεσίτες πού βρίσκονται εντός της έρευνας; To ερωτηματολόγιο δεν εξετάζει πουθενά τους μεσίτες της αγοράς. Δεν αποτελούν κατηγορία διαμεσολάβησης;

Πού χρησιμεύει το μέγεθος του δικτύου του κάθε συντονιστή;

Που χρησιμεύει ο φορέας ασφαλιστικής εκπαίδευσης του κάθε διαμεσολαβητή, ενώ έχει ήδη ερωτηθεί για το επίπεδο των σπουδών του;

H ICAP, μια αξιόπιστη εταιρία, πως επέτρεψε την χρήση ταυτοποιήσιμων στοιχείων χωρίς να κάνει την απαιτούμενη από το νόμο ενημέρωση για την επεξεργασία, την αποθήκευση ή και τη διαβίβαση τους, όταν και όπου κρίνεται σκόπιμο.

Όλα αυτά τα ερωτήματα τίθενται, γιατί τα προαναφερόμενα δεδομένα, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με τρόπο, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτου ανταγωνισμού στον κλάδο.

Το insuranceforum.gr χαιρετίζει την πρωτοβουλία έρευνας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, αλλά όταν αυτή διενεργείται  με τρόπο που ενημερώνει και προστατεύει τους συμμετέχοντες από την επεξεργασία των δεδομένων τους και  διασφαλίζει την ανώνυμη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]