Στην 7η θέση παγκοσμίως το 2018 η ασφαλιστική αγορά της Ν. Κορέας

H ασφαλιστική αγορά της Ν. Κορέας το 2018 σύμφωνα με την έκθεση World Insurance: the great pivot east continues της Swiss Re, κατέλαβε την έβδομη θέση παγκοσμίως, με μερίδιο αγοράς 3,45%, ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση της ασιατικής ασφαλιστικής αγοράς (μετά τη Λ. Δ. της Κίνας και την Ιαπωνία).

Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελείται από δύο ενότητες:

1. στην πρώτη παρατίθενται τα highlights της συγκεκριμένης αγοράς για το 2018 και

2. στη δεύτερη παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με την εκθέσεις

LIFE INSURANCE BUSINESS IN KOREA (Annual Report 2018·2019) της KLIA (Korea Life Insurance Association) και

KOREA INSURANCE INDUSTRY 2019 του KIRI (Korea Insurance Research Institute).

Αναλυτικά

1. Ηighlights 2018

H παραγωγή του κλάδου Ζωής ανήλθε στο 3,46% του παγκόσμιου συνόλου και στους κλάδους ασφαλίσεων στο 3,41% του αντίστοιχου συνόλου. Η ασφαλιστική διείσδυση υπερβαίνει τον παγκόσμιο μέσο όρο (11,16%), ενώ η ασφαλιστική πυκνότητα ανέρχεται στα 3 465$, ποσό πολλαπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Παραγωγή ασφαλίστρων

(σε εκ. $ Η.Π.Α.)

Συνολικά (ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις)

179 024

% παγκόσμιας αγοράς

3,45%

Παγκόσμια κατάταξη

#7#

Ασφάλιστρα Ζωής

98 072

% παγκόσμιας αγοράς

3,46

Παγκόσμια κατάταξη

#8#

Ασφάλιστρα Γενικών Κλάδων

(στη συγκεκριμένη κατηγορία προσμετρώνται

τα ασφάλιστρα υγείας)

80 951

% παγκόσμιας αγοράς

3,41

Παγκόσμια κατάταξη

#7#

Ασφαλιστική διείσδυση

(% ασφαλίστρων επί ΑΕΠ)

Συνολικά

11,16

Παγκόσμιος μ.ο.

6,09

Παγκόσμια κατάταξη

#5#

Ζωή

6,12

Γενικοί Κλάδοι

5,05

Ασφαλιστική πυκνότητα

(κατά κεφαλήν ασφάλιστρα σε $ Η.Π.Α.)

Συνολικά

3 465

Παγκόσμιος μ.ο.

682

Παγκόσμια κατάταξη

#17#

Ζωή

1 898

Γενικοί Κλάδοι

1 567

Πηγή: Swiss Re, Sigma Series 3/2019, World Insurance: the great pivot east continues

2. Ακτινογραφία της αγοράς

2.1 Ασφαλιστικές εταιρείες

Το 2018 ασκούσαν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες συνολικά 54 εταιρείες (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ
Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

15

9

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

12

8

Αντασφαλιστικές

1

9

Υποσύνολο

28

26

Σύνολο

54

Το μερίδιο αγοράς των ημεδαπών εταιρειών ανέρχεται στο 90,7% έναντι 19,3% του αντίστοιχου ποσοστού των αλλοδαπών.

Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο συγκεντρωτισμό: στον κλάδο ζωής & υγείας οι τρεις πρώτες εταιρείες (οι αποκαλούμενες “big three”, Samsung, Hanwha, Kyobo) κατέχουν τo 46,5%, ενώ στους γενικούς κλάδους οι πρώτες τέσσερις εταιρείες ((Samsung, Hyundai, DB, KB) το 67,5%.

2.2 Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας

-Διατίθενται προïόντα προστασίας και αποταμίευσης/συνταξιοδότησης σε ατομική και/ή ομαδική βάση (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Ατομικές

Ομαδικές

Προστασίας

Αποταμίευσης/ Συνταξιοδότησης

Προστασίας

Συνταξιοδοτικές

-Ισόβιες

-Πρόσκαιρες θανάτου

-Νοσοκομειακή/ Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

-Επιδόματα

-Αποταμίευση με συμμετοχή στα κέρδη

-Τύπου U/L

Zωή

-Νοσοκομειακή/Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη

-Επιδόματα

-Αποταμίευση με συμμετοχή στα κέρδη

-Τύπου U/L

-Μερίδια αγοράς ανά κατηγορία

Οι ατομικές ασφαλίσεις αποταμίευσης/συνταξιοδότησης κατέχουν το 55,5% και ακολουθούν οι ασφαλίσεις προστασίας και οι ομαδικές (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

%

Ατομικές ασφαλίσεις αποταμίευσης/συνταξιοδότησης

55,5

Ασφαλίσεις προστασίας

38,6

Ομαδικές

15,9

-Αριθμός συμβολαίων σε ισχύ

Το 2018 υπήρχαν 77,5 εκ. ατομικά συμβόλαια σε ισχύ (πλην συνταξιοδοτικών), 4,96 εκ. ατομικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια και 4,85 εκ. ομαδικά συμβόλαια.

-Αποζημιώσεις/Παροχές

Το 2018 οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και παροχές κατέγραψαν αύξηση 8,4% σε σχέση με το 2017.

-Μερίδια αγοράς προστασίας και αποταμίευσης/συνταξιοδότησης σε επίπεδο νέας παραγωγής/συνολικού χαρτοφυλακίου/ύψους ασφαλίστρων

Σε επίπεδο νέας παραγωγής και συνολικού χαρτοφυλακίου η προστασία προηγείται με σημαντική διαφορά, στο επίπεδο ύψους ασφαλίστρων μικρό προβάδισμα καταγράφει η αποταμίευση/συνταξιοδότηση (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Νέα παραγωγή Προστασία 84,30%
Αποταμίευση/Συνταξιοδότηση 15,70%
Συνολικό χαρτοφυλάκιο Προστασία 77,30%
Αποταμίευση/Συνταξιοδότηση 22,30%
Ύψος ασφαλίστρων Προστασία 44,10%
Αποταμίευση/Συνταξιοδότηση 55,90%

-Δυναμικό πωλήσεων

Το 2018 λειτουργούσαν 6.239 ασφαλιστικά πρακτορεία, και ο αριθμός των διανομέων ασφαλιστικών προïόντων ζωής και υγείας ανερχόταν σε 112.595 ασφαλιστικούς πράκτορες, εκ των οποίων 26.339 είναι άνδρες και 86.256 γυναίκες.

-Νομοθεσία

Το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερο αυστηρό, ρυθμίζει θέματα λειτουργίας/εποπτείας των εταιρειών και θέματα πιστοποίησης των δικτύων διανομής, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενημέρωση και προστασία των ασφαλισμένων/καταναλωτών.

2.3 Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

-Προïόντα

Ο κλάδος ασφαλίσεων κατά ζημιών αποτελείται από τους εξής επιμέρους κλάδους

  • αυτοκινήτου
  • «γενικών ασφαλίσεων» (general insurance) που περιλαμβάνει τις ασφαλίσεις πυρός, ναυτιλίας, εγγυήσεων, απωλειών (αστικές ευθύνες, κλοπή, ατύχημα) και διασυνοριακών ασφαλίσεων
  • μακροχρόνιας φροντίδας (παρέχει αποταμιευτικά προιόντα με χρόνους ωρίμανσης 10-15 έτη που συνδυάζονται με παροχές υγείας, όπως κάλυψη εξωνοσοκομειακών εξόδων και πληρωμή επιδομάτων)
  • συνταξιοδότησης (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται στις εταιρείες ασφαλίσεων κατά ζημιών να διαθέτουν αποταμιευτικά/συνταξιοδοτικά προïόντα που προσφέρουν υπό προυποθέσεις φοροαπαλλαγές)

-Μερίδια αγοράς ανά κλάδο

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ασφαλίσεις μακροχρόνιας φροντίδας με 55,5% (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 6).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

%

Ασφαλίσεις μακροχρόνιας φροντίδας

55,5

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου

18,4

Ασφαλίσεις συνταξιοδότησης

15,7

““Γενικές ασφαλίσεις””

10,4

-Δείκτης ζημιών

Ο δείκτης ζημιών το 2018 ανήλθε στο 81,0%, με τις ασφαλίσεις αυτοκινήτου να καταγράφουν την χειρότερη επίδοση (86,4%) (αναλυτικά στοιχεία στον πίνακα 7).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

%

Ασφαλίσεις αυτοκινήτου

86,4

Ασφαλίσεις μακροχρόνιας φροντίδας

81,6

Ασφαλίσεις  απωλειών

72,4

Ναυτιλιακές ασφαλίσεις

65,6

Ασφαλίσεις       Πυρός

51,0

Ασφαλίσεις Εγγυήσεων

46,6

Σύνολο

81,0

-Μικτός (συνδυαστικός) δείκτης

Το 2018 ο μικτός δείκτης ανήλθε στο 102,8% (δείκτης ζημιών 81,0% – δείκτης εξόδων 21,7%).

-Δυναμικό πωλήσεων

Η διανομή των προïόντων των συγκεκριμένων κατηγοριών το 2018 έγινε από 91.066 διανομείς, το συντριπτικό ποσοστό των οποίων (92,9%) ανήκει σε δίκτυα αποκλειστικής και/ή μη αποκλειστικής συνεργασίας. Αντίθετα το Bancassurance και τα λεγόμενα Insurance pools βρίσκονται μακράν ανταγωνισμού με ποσοστά 6,9% και 0,2% αντίστοιχα.

-Νομοθεσία

Το θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερο αυστηρό, ρυθμίζει θέματα λειτουργίας/εποπτείας των εταιρειών και θέματα πιστοποίησης των δικτύων διανομής, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενημέρωση και προστασία των ασφαλισμένων/καταναλωτών.

Πηγή: 1. KLIA, Life Insurance Business in Korea (Annual Report 2018/2019)

           2. KIRI, Korea Insurance Industry 2019

Δρ. Γιώργος Κ. Κασάπης

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]