Η Εθνική Ασφαλιστική πυλώνας σταθερότητας στην ελληνική αγορά

H Εθνική Ασφαλιστική εξακολουθεί παρά την παρατεταμένη ύφεση να διατηρεί την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενισχύοντας την πελατειακή της βάση μέσα από τη συνετή αξιολόγηση και αναπροσαρμογή των τιμολογίων της και εκσυγχρονίζοντας το εταιρικό και πρακτορειακό της δίκτυο. Η Εταιρία παραμένει ισχυρή και εύρωστη, γεγονός που αφενός μεν αναδεικνύει τη συντονισμένη και συστηματική προσπάθεια της διοίκησης, των εργαζομένων και των συνεργατών της και αφετέρου αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και σημείο αναφοράς και αξιοπιστίας τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

Η Εταιρία κατά το α’ εξάμηνο του 2016 παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €31,2 εκατ. έναντι €59,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση των κερδών προ φόρων αποδίδεται κυρίως στο σχηματισμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων για τον κλάδο ζωής και στα μειωμένα έσοδα επενδύσεων. Συγκεκριμένα, τα τεχνικά αποθέματα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά €54,5 εκατ. ως αποτέλεσμα μιας πιο συντηρητικής προσέγγισης που προσιδιάζει με τις απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα II) και αποσκοπεί στην καλύτερη θωράκιση της Εταιρίας έναντι των ποικίλων χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της ενώ η μείωση των εσόδων από επενδύσεις αποδίδεται σε επιλογές επενδύσεων υψηλότερης πιστοληπτικής διαβάθμισης αλλά σημαντικά χαμηλότερης απόδοσης.

Επιπλέον, η επίτευξη υγιούς κερδοφορίας κατά το α’ εξάμηνο του 2016 σε συνδυασμό με στοχευμένες ενέργειες της Διοίκησης, συνετέλεσαν στην περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα, τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά την 30 Ιουνίου 2016, ανήλθαν σε €549,2 εκατ. έναντι €499,0 εκατ. την 31 Δεκεμβρίου 2015 με αποτέλεσμα τη βελτίωση του δείκτη Φερεγγυότητας ΙΙ σε 157,9% έναντι 118,2% κατά την ημερομηνία μετάβασης της Εταιρίας στο νέο εποπτικό πλαίσιο με χρήση μεταβατικών μέτρων.

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών, η συνολική παραγωγή της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις και δικαιωμάτων) κατά το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €265,2 εκατ. έναντι €368,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015 με την συρρίκνωση να αποδίδεται κυρίως στην μειωμένη παραγωγή των επενδυτικών προϊόντων εφάπαξ καταβολής λόγω των περιορισμών στην διακίνηση κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στα τέλη του Ιουνίου 2015.

Συγκεκριμένα, για τον Κλάδο Ζωής και τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών η συνολική παραγωγή κατά το α΄ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €171,9 εκατ. και €93,3 εκατ. αντίστοιχα. Ειδικά για τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών, αναμένεται αναστροφή του κλίματος στο β’ εξάμηνο του 2016, με την εισαγωγή νέων  ανταγωνιστικών προϊόντων και τη συνέχιση προωθητικών ενεργειών και αξιοποίηση συνεργειών.

Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή του δικτύου συνεργατών (“agency”) της Εταιρίας, του οποίου η συνεισφορά, κατά την 30 Ιουνίου 2016, επί της συνολικής παραγωγής του Κλάδου Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων ανήλθε σε ποσοστό 58,4% και 20,1% αντίστοιχα. Επίσης, η νέα παραγωγή του Κλάδου Ζωής μέσω του δικτύου agency διαμορφώθηκε σε €13,9 εκατ., αυξημένη κατά 31,7% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015 με την αύξηση να αποδίδεται στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων καθώς επίσης και στην επιτυχή και συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου νοσοκομειακού προϊόντος Full. Στην σταθερή ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας, συμβάλει θετικά και ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων που δίνει έμφαση στην πρόσκτηση νέων εργασιών, στην ανάπτυξη και συνεχή εκπαίδευση των Ασφαλιστικών Συμβούλων, στην στρατολόγηση νέων συνεργατών, καθώς και στην συνεχή παρακολούθηση επίτευξης των στόχων.

Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται και στη νέα παραγωγή ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής του πρακτορειακού δικτύου, η οποία διαμορφώθηκε στα €3,9 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2016, αυξημένη κατά 36,1% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2015. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην προώθηση νέων προϊόντων καθώς επίσης και στην εφαρμογή της νέας εμπορικής πολιτικής της Εταιρίας που περιλαμβάνει ισχυρά κίνητρα για την επίτευξη στόχων.

Συνολικά, η Εταιρία κατάφερε να πετύχει ένα σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσα στο εξαιρετικά αβέβαιο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, συνεισφέροντας θετικά στα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας «Εθνική Τράπεζα» και ταυτόχρονα ενισχύοντας την κεφαλαιακή της θέση. Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα του συνεχούς ελέγχου του κόστους ζημιών ιδιαίτερα στα νοσοκομειακά συμβόλαια και στα συμβόλαια Αυτοκινήτου, της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων, καθώς και της επέκτασης της πελατειακής βάσης και του δικτύου πωλήσεων.

Οι πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης παραμένουν η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και ο εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας προκειμένου η Εταιρία να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά καθώς και την κερδοφορία της με μοναδικό κίνητρο τη διαφύλαξη του κύρους της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.

Τέλος, για ακόμη μια χρονιά, η Εταιρία αποδεικνύει εμπράκτως την δέσμευση της να στέκεται πάντα δίπλα στο κοινωνικό σύνολο, υπηρετώντας με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα. Η Εθνική Ασφαλιστική, με την συμμετοχή της στο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης act4greece και προσφέροντας €1 για κάθε νέο συμβόλαιο, συνεχίζει να υποστηρίζει δράσεις και φορείς που προσφέρουν σημαντικό έργο σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και σε τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της επιστήμης και της νέας επιχειρηματικότητας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]