Το Ε.Ε.Θ ενημερώνει για τις ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που έληξαν 31/12/2019

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12-2019,θα γίνουν από 1-1-2020 ως 31-3-2020.

Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της

2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται

7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή

8.Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)

9.Συνδρομή 11 ευρώ και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση

11.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(75 ώρες για την τελευταία πενταετία)

12.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών:

Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:

1.Αστυνομική ταυτότητα πρωτότυπη και φωτοτυπία της

2.Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση για πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει πτωχεύσει ούτε έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή αν έχει πτωχεύσει, ότι έχει αποκατασταθεί

3.Πιστοποιητικό δικαστικής συμπαράστασης

4.Πιστοποιητικό μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση

5.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή προσωποποιημένη πληροφόρηση

6.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ

7.Προηγούμενη βεβαίωση και πλαστικοποιημένη ταυτότητα ασφαλιστή.

8.Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, η αίτηση και οι υπεύθυνες δηλώσεις προσκομίζονται με γνήσιο υπογραφής)

9.Συνδρομή 31 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 41 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 52 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για βεβαίωση

11.Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 45/21-11-2014(75 ώρες για την τελευταία πενταετία)

12.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών

Τα πιστοποιητικό (2) και ( 4)προσκομίζονται και για το νομικό πρόσωπο (την εταιρία).

Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη,σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]