Ελέγχεται η ασυδοσία των τραπεζών κατά την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από την Τράπεζα της Ελλάδος;

Έπειτα από εισήγηση του μέλους του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ/νίκης (Ε.Ε.Θ) κ. Κυριάκου Μερελή, στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Ασφαλιστικής και Τραπεζικής Αγοράς του Ε.Ε.Θ., κατατέθηκε ερώτηση προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αυτή αφορά την υποχρέωση τήρησης μητρώου πιστοποιημένων τραπεζικών υπαλλήλων από κάποιο δημόσιο φορέα, καθώς και για το βαθμό εκπλήρωσης της υποχρέωσης, της Τράπεζας της Ελλάδος, να πραγματοποιεί ελέγχους στους τραπεζικούς οργανισμούς για τυχόν εφαρμογή καταχρηστικών πρακτικών και μεθόδων αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων σε βάρος των καταναλωτών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

“Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ποιος έχει την ευθύνη σύνταξης και τήρησης του αρχείου των πιστοποιημένων Τραπεζικών Υπαλλήλων που τηρείται ξεχωριστά σε κάθε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 ΠΕΕ 16/21-5-2013 και αν ασκείται έλεγχος για το αδιάβλητο του μητρώου αυτού. Γνωστοποιείται το αρχείο στους συναλλασσόμενους και μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση αυτού;

Έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών μελών μας, οι οποίες κάνουν λόγο για μη τήρηση κανόνων, τους οποίους υποχρεούνται να τηρούν οι τραπεζικοί υπάλληλοι που ασκούν και καθήκοντα ασφαλιστικού συμβούλου.  Συγκεκριμένα καταγγέλλουν, ότι δέχονται πιέσεις από τραπεζικούς υπαλλήλους για τη σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων, προκειμένου να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε τραπεζικά ζητήματα που τους απασχολούν π.χ., έκδοση τραπεζικού μπλοκ επιταγών, ρύθμιση δανείων, ευνοϊκότερα επιτόκια κ.α..

Επίσης, καταγγέλλουν ότι τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού συμβούλου στους τραπεζικούς οργανισμούς, αρκετές φορές την ασκούν τραπεζικοί υπάλληλοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν την ανάλογη άδεια, και μόνο στο στάδιο ολοκλήρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, εμπλέκεται τραπεζικός υπάλληλος που διαθέτει την εν λόγω άδεια, υπογράφοντας την ασφαλιστική σύμβαση.   Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν έχετε πραγματοποιήσει ελέγχους στους τραπεζικούς οργανισμούς και εφόσον έχετε πραγματοποιήσει, να μας γνωστοποιήσετε των αριθμό αυτών, καθώς και τυχόν πρόστιμα που έχετε επιβάλει.

Επίσης, να μας πληροφορήσετε αναλυτικά εάν έχετε διαπιστώσει παραλήψεις, παραβάσεις ή εφαρμογή καταχρηστικών πρακτικών κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους σε σχέση με την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών (εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν οι τραπεζικοί οργανισμοί στη λειτουργία της οικονομίας), σε βάρος των καταναλωτών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών”.

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]