Τί σημαίνει ασφαλιστική υποκατάσταση

Πρόκειται για εκχώρηση από το νόμο υπέρ του ασφαλιστή των δικαιωμάτων που έχει ο ασφαλιζόμενος έναντι του τρίτου που προκάλεσε τη ζημιά. Ρυθμίζεται ρητά από το νόμο (άρθρο 14 ν.2496/97) που προβλέπει ότι εάν ο λήπτης της ασφάλισης έχει αξίωση προς αποκατάσταση της ζημιάς κατά τρίτου, η αξίωση αυτή περιέρχεται στον ασφαλιστή στην έκταση του ασφαλίσματος που κατέβαλε.

Αυτονόητη προϋπόθεση για να ασκήσει ο ασφαλιστής το δικαίωμα κατά του τρίτου είναι να έχει καταβάλει το ασφάλισμα. Η ευθύνη του τρίτου που είναι υπόχρεος να αποκαταστήσει τη ζημιά μπορεί να είναι αδικοπρακτική, η συμβατική η εκ του νόμου. Η υποκατάσταση του ασφαλιστή είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως δηλαδή της βάσης της ευθύνης του τρίτου και εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ειδικό νόμο.

Το δικαίωμα του ασφαλιστή να στραφεί κατά του τρίτου υπόχρεου προς αποζημίωση προστατεύεται επαρκώς από το νόμο. Εάν το δικαίωμα αυτό περιοριστεί ή εξαλειφθεί με ενέργεια του λήπτη της ασφάλισης ο ασφαλιστής δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση της ζημιάς που υφίσταται λόγω της ματαίωσης η του περιορισμού του δικαιώματός του.
Μοναδικός εκ του νόμου περιορισμός του δικαιώματος υποκατάστασης του ασφαλιστή είναι αυτός που προβλέπεται από το άρθρο 14 ν.2496/97. Αφορά στην περίπτωση που ο τρίτος που προκάλεσε τη ζημιά, κατά του οποίου θα είχε αξίωση ο ασφαλιζόμενος είναι συγγενικό πρόσωπο του ασφαλιζόμενου (ανιών, κατιών, σύζυγος) ή πρόσωπο που συνοικεί μαζί του η νόμιμος αντιπρόσωπος του η εκπρόσωπός του. Η ματαίωση του δικαιώματος υποκατάστασης του ασφαλιστή δικαιολογείται τόσο για ηθικούς λόγους όσο και από τον πραγματικό λόγο ότι για κάποια απ’αυτά τα πρόσωπα ευθύνη των πράξεών τους έχει ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος που υπέστη τη ζημιά. Έτσι η αξίωση του ασφαλιστή κατ’αυτών των προσώπων θα ισοδυναμούσε με αξίωση κατά του ιδίου του ασφαλιζόμενου.

Παρ’ όλα αυτά, εάν τα προαναφερθέντα πρόσωπα ενήργησαν με δόλο η ασφαλιστική υποκατάσταση αναβιώνει και ο ασφαλιστής μπορεί να ασκήσει την αξίωση κατ’αυτών των τρίτων.
Με την υποκατάσταση ο ασφαλιστής υπεισέρχεται στα δικαιώματα του ασφαλιζόμενου, όπως ακριβώς τα είχε αυτός. Μπορεί να τα ασκήσει όπως ακριβώς και ο αρχικώς δικαιούχος (ασφαλιζόμενος). Ο νόμος προστατεύει επιπλέον τον ασφαλιστή δίδοντας του επιπλέον χρόνο για να ασκήσει τα δικαιώματα του από την υποκατάσταση. Με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ.5 ν.2496/97 προβλέπεται ότι η παραγραφή των αξιώσεων του λήπτη της ασφάλισης κατά του τρίτου δε συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έξι μηνών από την υποκατάσταση και εφόσον αυτή έλαβε χώρα πριν από την παραγραφή.

Η προστασία του ασφαλιστή έναντι του ασφαλιζόμενου που ματαίωσε το αναγωγικό δικαίωμα του μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη εάν οι δύο συμβαλλόμενοι (ασφαλιζόμενος και ασφαλιστής) ενεργούν στην ασφάλιση για επαγγελματικούς λόγους. Σ’αυτήν την περίπτωση μπορεί να συμφωνηθεί απαλλαγή του ασφαλιστή από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος, εάν το αναγωγικό δικαίωμα του ματαιωθεί από υπαιτιότητα του ασφαλιζόμενου ή του λήπτη.
Δεδομένου ότι η υποκατάσταση του ασφαλιστή αποτελεί κατ’ουσίαν εφαρμογή της αποζημιωτικής αρχής, ισχύουσας μόνον στις ασφαλίσεις ζημιών, εννοείται ότι η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται, όπως και όλες οι ισχύουσες για τις ασφαλίσεις ζημιών, στις ασφαλίσεις ποσού.
Χρειάστηκε ειδική αναφορά στη διάταξη του άρθρου 31 παρ.3 ν.2496/97 που προβλέπει ότι αν σε μια ασφάλιση ατυχημάτων συμφωνήθηκε η καταβολή συγκεκριμένων ποσών (οπότε εξομοιώνεται με ασφάλιση ζημιών) τότε εφαρμόζονται οι αρχές της υποκατάστασης και της πολλαπλής ασφάλισης.
Ο ν.2496/97 σε ιδιαίτερο τμήμα του (Γ) πραγματεύεται ειδικά την ασφάλιση προσώπων. Σ’αυτές τις ασφαλίσεις το ασφάλισμα συνίσταται είτε στην καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού εφάπαξ η σε περιοδικές προσόδους (ασφάλιση ποσού) είτε στην αποκατάσταση της συγκεκριμένης οικονομικής ζημιάς που προήλθε εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου.

Με τη ρύθμιση αυτή αναγνωρίζεται ο διττός τρόπος με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν οι ασφαλίσεις προσώπων.
Εφόσον πρόκειται για ασφάλιση ποσού οι αρχές της ασφάλισης ζημιών δε βρίσκουν καμία εφαρμογή. Το άρθρο 27 παρ.5 ν.2496/97 προβλέπει ότι στην ασφάλιση ποσού το ασφάλισμα καταβάλλεται ανεξάρτητα από το αν η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου προκάλεσε ζημιά στον ασφαλιζόμενο η στο δικαιούχο του ασφαλίσματος και ανεξάρτητα από το ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]