Προγράμματα κατοικίας με χαμηλά ασφάλιστρα και αξιόπιστες παροχές

Ο Έλληνας καταναλωτής είναι πολύ δύσπιστος απέναντι στην «ασφαλιστική αγορά» και σε κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα που του προτείνεται. Οι αιτίες της συμπεριφοράς του αυτής οφείλονται ίσως σε παλαιότερες δυσάρεστες εμπειρίες από εμπλοκή του σε διαδικασίες αποζημίωσης από ατυχήματα με το αυτοκίνητό του, στις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και στη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά, με ελλιπείς ελέγχους και μη επαγγελματίες διαμεσολαβητές.

Σήμερα, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, ισχύει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη και η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της είναι φερέγγυα και αξιόπιστη όσο ποτέ ενώ υπόκειται σε αυστηρούς, συστηματικούς και συνεχείς ελέγχους. Σήμερα, τα προγράμματα που προσφέρονται για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των καταναλωτών είναι αξιόπιστα, οικονομικά και με πολύ πιο ξεκάθαρους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικά για την ασφάλιση μιας κατοικίας, η αγορά έχει εξελιχθεί και τα προγράμματα ασφάλισής της είναι απολύτως αξιόπιστα, εφόσον βέβαια ο καταναλωτής ενημερωθεί σωστά και γνωρίζει σωστά για ποιους κινδύνους, με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις ασφαλίζεται.

Κίνδυνοι που απειλούν μια κατοικία Για να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα ασφάλισης της κατοικίας μας και να γνωρίζουμε αν καλύπτει τις πραγματικές μας ανάγκες, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους κινδύνους που προέρχονται από την κατοχή ή χρήση της κατοικίας αυτής. Δεν είναι όλες οι κατοικίες ίδιες, δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες κάλυψης και βέβαια δεν έχουν όλες οι κατοικίες τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε στο εξής: όταν αναφέρεται σε ένα ασφαλιστήριο ένας καλυπτόμενος κίνδυνος, π.χ. φωτιά, δεν ασφαλίζουμε την περιουσία μας αόριστα έναντι του κινδύνου της φωτιάς, αλλά έναντι συγκεκριμένων αιτιών, που μπορεί να οδηγήσουν στη φωτιά. Μια φωτιά μπορεί να προέλθει από πολλές και διαφορετικές αιτίες, όπως από βραχυκύκλωμα, από το τζάκι, από το διπλανό κτήριο, από κεραυνό, από τσιγάρο, από εμπρησμό, από σεισμό, από το κοντινό δάσος, από ξεχασμένη αναμμένη ηλεκτρική συσκευή, από έκρηξη, από τρομοκρατική ενέργεια, από αμέλεια, από δόλο κ.λπ., και από πολλές άλλες αιτίες, που αυτήν τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να ελέγχουμε και να γνωρίζουμε για ποιες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά είμαστε ασφαλισμένοι (βλέποντας τον πίνακα των καλύψεων) και για ποιες αιτίες δεν είμαστε ασφαλισμένοι (διαβάζοντας τις εξαιρέσεις), και όχι αόριστα να νομίζουμε ότι έχουμε ασφαλίσει την κατοικία μας έναντι «του κινδύνου της φωτιάς». Για την πλήρη κατανόηση του θέματος, θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τους κινδύνους που απειλούν ένα σπίτι σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Στους κινδύνους που καταστρέφουν ολικά ή μερικά την υπάρ- χουσα περιουσία μας, όπως π.χ. να καεί η οικοδομή ή η οικο- σκευή, να κλαπεί η οικοσκευή, να καταρρεύσει το κτήριο, να βραχούν περιουσιακά μας στοιχεία κ.λπ.
  • Στους κινδύνους που δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης τρίτων, όπως π.χ. να μεταδοθεί μια πυρκαγιά από το δικό μας ακίνητο σε διπλανό ακίνητο, να τραυματιστεί κάποιος εντός του χώρου της κατοικίας μας ή από κάποιο αντικείμενο της κατοι- κίας μας κ.λπ.
  •  Στους κινδύνους που δημιουργούν πρόσθετα έξοδα σε εμάς τους ίδιους, όπως π.χ. τα έξοδα αποκομιδής των συντριμμάτων μετά από ένα ζημιογόνο γεγονός, τα έξοδα μεταστέγασής μας σε άλλη κατοικία, η απώλεια των ενοικίων κ.λπ.

Τα σύγχρονα ασφαλιστήρια κατοικιών περιλαμβάνουν πληθώρα καλύψεων, που εξασφαλίζουν τον πελάτη από πολλούς και διαφορετικούς κινδύνους και των τριών κατηγοριών. Επίσης, υπάρχουν πάντοτε και πρόσθετες καλύψεις που μπορούμε να προσθέσουμε, και οι οποίες μας προστατεύουν σε μια δύσκολη στιγμή, όπως για παράδειγμα είναι η νομική προστασία ή η τεχνική βοήθεια.

Παράμετροι που επηρεάζουν την ασφάλιση μιας κατοικίας

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όλες οι κατοικίες ασφαλίζονται. Ακόμη και μια ξύλινη εξοχική κατοικία στο μέσον ενός δάσους θα μπορούσε να ασφαλιστεί. Αυτό όμως το οποίο διαφέρει είναι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι σε κάθε περίπτωση και, βέβαια, και το κόστος ασφάλισης. Ποιες οικοδομές θεωρούνται κατοικίες; Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε ασφάλιση κατοικίας, περιλαμβάνουμε όλες εκείνες τις οικοδομές που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, όπως είναι οι μονοκατοικίες, οι διπλοκατοικίες, τα διαμερίσματα σε πολυώροφες οικοδομές,οι μεζονέτες, οι εξοχικές κατοικίες κ.λπ.

Στα ασφαλιστήρια κατοικίας περιλαμβάνεται και η ασφάλιση των οικοσκευών και το κάθε άλλης μορφής περιεχόμενο των κατοικιών αυτών. Συνεπώς, η ασφάλιση κατοικίας τούς ενδιαφέρει όλους, είτε είναι ιδιοκτήτες, και κατοικούν στο δικό τους σπίτι, είτε είναι ενοικιαστές, είτε ιδιοκτήτες που νοικιάζουν σε άλλους το σπίτι τους. Ο καθένας, σύμφωνα με τις επιθυμίες του ή τις υποχρεώσεις του, μπορεί να ασφαλίσει μόνο την οικοδομή, μόνο το περιεχόμενο ή και τα δύο. Κάθε κατοικία αποτελεί έναν ξεχωριστό κίνδυνο, και σημαντικό ρόλο για την αποδοχή της ασφάλισής της από μια ασφαλιστική εταιρεία παίζουν στοιχεία όπως:

➺ Το είδος της κατασκευής του ακινήτου, αν δηλαδή ο σκελετός του είναι μπετόν αρμέ, πετρόχτιστο κ.λπ.

➺ Το είδος της κατασκευής της στέγης του ακινήτου, αν είναι δηλαδή ταράτσα μπετόν αρμέ, αν είναι κεραμοσκεπές επί ξύλινων δοκών ή με διακοσμητικά κεραμίδια κ.λπ. ➺ Το έτος της κατασκευής του κτηρίου ➺ Η περιοχή στην οποία βρίσκεται

➺ Τα μέτρα προστασίας

➺ Η ιστορικότητα των ζημιών κ.λπ. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει αποδεκτή η ασφάλιση μιας κατοικίας για τους κινδύνους φωτιάς και κλοπής, αλλά όχι για τον κίνδυνο του σεισμού λόγω κατασκευής του κτηρίου προ του 1960, ή να γίνει αποδεκτή η ασφάλιση μιας κατοικίας για τους κινδύνους φωτιάς και σεισμού, αλλά όχι για τον κίνδυνο της κλοπής λόγω ανυπαρξίας οποιουδήποτε μέτρου προστασίας κ.λπ.

Η ασφάλιση μιας εξοχικής κατοικίας βασίζεται στους ίδιους κανόνες, αλλά διαφέρει ως προς τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται, τις απαλλαγές, τις εξαιρέσεις και τα ελάχιστα ασφαλιζόμενα κεφάλαια. Συνήθως, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν μόνο την εξοχική κατοικία κάποιου πελάτη, αλλά θέτουν ως προϋπόθεση την ασφάλιση και της κύριας μόνιμης κατοικίας.

Επίσης, προωθούνται πλέον στην ελληνική αγορά συμβόλαια «κατά παντός κινδύνου», στα οποία ανατρέπεται η λογική της αναλυτικής περιγρα- φής των καλυπτόμενων κινδύνων και καλύπτεται οποιοσδήποτε κίνδυνος ή αιτία ζημιάς που δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του συμβολαίου. Τα σύγχρονα αυτά συμβόλαια κοστίζουν περισ- σότερο, εξασφαλίζουν πληρέστερα τον πελάτη, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι πράγματι πρόκειται για «κατά παντός κινδύνου» συμβόλαιο.

Με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας μπορούμε να ασφαλίσουμε:

➺ Μόνο την οικοδομή

➺ Μόνο το περιεχόμενο

➺ Την οικοδομή και το περιεχόμενο

Συνεπώς, τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας απευθύνονται σε όλους, είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι ενοικιαστές. Ο καθένας ασφαλίζει τους κινδύνους που μπορούν να βλάψουν τον ίδιον ή τους κινδύνους που του δημιουργούν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Για παράδειγμα, ένας ενοικιαστής ασφαλίζει την οικοδομή για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, αν έτσι προβλέπεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Σημειώνουμε ότι στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρονται όλοι οι ιδιοκτήτες του περιουσιακού στοιχείου.

Παραδείγματος χάριν, αν υπάρχει γονική παροχή, πρέπει να αναφέρονται και τα παιδιά που κατέχουν ψιλή κυριότητα ή αν υπάρχει συνιδιοκτησία να αναφέρονται όλοι οι συνιδιοκτήτες κ.λπ. Ασφαλιζόμενα κεφάλαια Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στην αξία στην οποία θα ασφαλίσουμε την οικοδομή μιας κατοικίας. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές το ασφαλίζουμε σε μικρή αξία και, σε περίπτωση ζημιάς, αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα υπασφάλισης, ενώ άλλες φορές το ασφαλίζουμε σε πολύ μεγαλύτερες αξίες και πληρώνουμε ασφάλιστρα χωρίς να υπάρχει λόγος, γιατί δεν πρόκειται να αποζημιωθούμε με τις αξίες αυτές.

Ο σωστός και σύγχρονος τρόπος για να υπολογίσουμε την αξία στην οποία πρέπει να ασφαλίσουμε την οικοδομή του σπιτιού μας είναι με βάση το σημερινό κόστος ανακατα- σκευής, δηλαδή τη σημερινή πραγματική αξία που απαιτείται για την αποκατάσταση των ζημιών ή για την ανοικοδόμηση του κτηρίου. Είναι λάθος να ασφαλίζουμε το σπίτι μας στην εμπορική ή στην αντικειμενική του αξία. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, περιλαμβάνονται ποσά που δεν πρέπει να ασφαλίζονται, γιατί απλούστατα δεν καταστρέφονται, δεν χάνονται, ακόμη κι αν συμβεί ολική καταστροφή, όπως είναι η συμμετοχή στο οικόπεδο, η περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, ο όροφος, ο προσανατολισμός του και άλλα χαρακτηριστικά που πιθανώς αυξάνουν την εμπορική ή την αντικειμενική του αξία. Επίσης, δεν πρέπει να υιοθετήσουμε την τυχόν (πρόσκαιρη) σημερινή μικρότερη εμπορική αξία ενός ακινήτου.

Με αντίστοιχο τρόπο ασφαλίζουμε και τα αντικείμενα της οικο- σκευής μας σε «αξία καινούργιου», δηλαδή στην αξία που απαι- τείται ώστε:

➺ Αν καταστραφούν, να αντικατασταθούν με ένα ίδιο ή, αν δεν υπάρχει στην αγορά, με ένα παρόμοιο καινούργιο

➺ Αν υποστούν μερική ζημιά, να επισκευαστούν Σήμερα, οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν ζητάνε αναλυτική κατάσταση για όλη την οικοσκευή, αλλά μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες ειδών (τα λεγόμενα είδη μεγάλης αξίας) και για όσα υπερβαίνουν κάποιο συγκεκριμένο ποσό που ορίζει κάθε εταιρεία, π.χ. τα 2.000 ευρώ. Συνήθως, γούνες, ασημικά, χαλιά, αντίκες, πίνακες, τηλεοράσεις, φορητοί υπολογιστές, στερεοφωνικά, κάμερες και οτιδήποτε άλλο υπερβαίνει το ποσό που ορίζει κάθε εταιρεία πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά, σε ξεχωριστή κατάσταση, ώστε να είναι σωστά ασφαλισμένα.

Επίσης, αν το κεφάλαιο της οικοσκευής είναι πολύ μεγάλο ή αν δηλωθούν έργα τέχνης ή συλλογές ή αντίκες μεγάλης αξίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δικαίωμα να στείλουν πραγματογνώμονα για την εκτίμηση της οικοσκευής. Ασφάλιση ενυπόθηκων κατοικιών Όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο για την απόκτηση ή αποπε- ράτωση της κατοικίας τους έχουν υποχρεωθεί από την τράπεζα να την ασφαλίσουν.

Η ασφάλιση αυτή είναι μια σωστή πράξη, αλλά οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν:

α) ότι δεν υποχρεούνται να ασφαλίσουν το ακίνητο σε εταιρεία επιλογής της τράπεζας, αλλά είναι ελεύθεροι να προσκομίσουν ασφαλιστήριο από εταιρεία της επιλογής τους και

β) ότι συνήθως οι τράπε- ζες ζητούν ασφάλιση έναντι συγκεκριμένων βασικών κινδύνων, όπως φωτιά, κεραυνό, έκρηξη και σεισμό, και μόνο για το ποσό του δανείου, ενώ οι δανειολήπτες έχουν κάθε δικαίωμα να προ- σκομίσουν συμβόλαιο με πολύ περισσότερους ασφαλισμένους κινδύνους, ώστε να έχουν πληρέστερη κάλυψη, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες της τράπεζας. Οι τράπεζες ενδιαφέρονται συνήθως να καλύψουν τον πιστωτικό τους κίνδυνο και όχι την περιουσία του δανειολήπτη. Συνεπώς, ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει για ποιους ακριβώς κινδύνους είναι ασφαλισμένος και για ποιο ποσό, ώστε να μη βρεθεί προ εκπλήξεως την ώρα που συμβεί κάποια ζημιά. Σε όλα αυτά τα ασφαλιστήρια υπάρχει ο όρος του «ενυπόθηκου δανειστή» υπέρ της τράπεζας για το εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου, δηλαδή σε περίπτωση ζημιάς πρώτα θα εισπράξει η τράπεζα το ποσό που οφείλει ο δανειολήπτης στην τράπεζα και στη συνέχεια θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης, αν υπάρχει.

Τι γίνεται με τους κοινόχρηστους χώρους; Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με παρόμοιο τρόπο (τόσο για την οικοδομή και το περιεχόμενο όσο και για τις ευθύνες προς τρί- τους ή τα έξοδα που δημιουργούνται) ασφαλίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι κάθε πολυκατοικίας. Και όταν λέμε πολυκατοικία εννοούμε κάθε οικοδομή για την οποία υπάρχει «σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών», είτε έχουμε πολλές κατοικίες, γραφεία ή καταστήματα είτε δύο μόνο κατοικίες. Οι κοινόχρηστοι χώροι κάθε οικοδομής αναφέρονται λεπτομερώς στη σύσταση και είναι οι χώροι που ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες και τους οποίους όλοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν, όπως είναι η είσοδος του κτηρίου, τα κλιμακοστάσια, οι διάδρομοι, οι ανελκυστήρες, οι χώροι στάθμευσης και οι αποθήκες (αν δεν είναι ατομικές ιδιοκτησίες), το λεβητοστάσιο, ο χώρος αποθήκευσης καυσίμων, τυχόν κτίσμα στην ταράτσα ή στον περιβάλλοντα χώρο κ.λπ. Όπως είναι φυσικό, οι χώροι αυτοί αποτελούν σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για όλους τους ιδιοκτήτες της οικοδομής, γιατί χωρίς αυτούς μειώνεται σημαντικά και η αξία κάθε ατομικής ιδιοκτησίας, κάθε διαμερίσματος ή κάθε μαγαζιού.

Η ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων προβλέπεται ως υποχρεωτική και είναι ευθύνη του εκάστοτε διαχειριστή, τόσο ως περιουσιακού στοιχείου όσο και έναντι της αστικής ευθύνης προς τρίτους, για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημίες, οι οποίες θα οφείλονται σε ατύχημα που θα συμβεί στους κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου ή θα προκληθεί από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων. Κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ιδιοκτησίας του (κατοικίας, γραφείου κ.λπ.) και την αναλογία του στους κοινόχρηστους και κοινόκτητους χώρους, αυξάνοντας σχετικά το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του συμβολαίου.

Απαλλαγές και εξαιρέσεις Σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, και ανάλογα με τους κινδύνους που καλύπτουμε, υπάρχουν απαλλαγές, δηλαδή ποσά για τα οποία δεν αποζημιωνόμαστε αν συμβεί ζημιά. Οι απαλλαγές αυτές μπορεί να είναι:

➺ Συγκεκριμένα ποσά, π.χ. 1.000 ευρώ, δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία θα αφαιρέσει από κάθε ζημιά τα 1.000 πρώτα ευρώ και θα μας καταβάλει τα υπόλοιπα.

➺ Ποσοστά επί της ζημιάς, π.χ. 10%, δηλαδή η ασφαλιστική εται- ρεία θα αφαιρέσει από κάθε ζημιά το 10% και θα μας καταβάλει το υπόλοιπο 90%.

➺ Ποσοστά επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου, π.χ. 2%, δηλαδή η ασφαλιστική εταιρεία θα αφαιρέσει από κάθε ζημιά το 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου (όχι επί του ποσού της ζημιάς) και θα μας καταβάλει το υπόλοιπο της ζημιάς.

➺ Συνδυασμός των παραπάνω, π.χ. απαλλαγή 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο ποσό τα 1.000 ευρώ, δηλαδή η ασφαλι- στική εταιρεία θα αφαιρέσει από κάθε ζημιά ή τα 1.000 ευρώ ή το 10% της ζημιάς (όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο) και θα μας καταβάλει τα υπόλοιπα.

Στην αγορά κυκλοφορούν και συμβόλαια με καθόλου ή ελάχιστες συγκεκριμένες απαλλαγές, τα οποία προστατεύουν σχεδόν απόλυτα τον ασφαλισμένο, αλλά όπως είναι φυσικό είναι λίγο ακριβότερα. Επίσης, σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνονται, στους γενικούς και ειδικούς όρους, εξαιρέσεις τις οποίες πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές και να αφορούν στο σύνολο των καλυπτομένων κινδύνων (π.χ. εξαίρεση οποιασδήποτε κάλυψης σε περίοδο πολέμου) ή ειδικές, δηλαδή να αφορούν σε κάθε ξεχωριστή κάλυψη (π.χ. εξαίρεση της κάλυψης των ζημιών που προκαλούνται από θραύση των σωληνώσεων αν η υδραυλική εγκατάσταση είναι άνω των 30 χρόνων). θα λάβουμε, αν όμως η ζημιά είναι μεγάλη ή ολική καταστροφή, τότε η αποζημίωση δεν θα επαρκεί για την αποκατάσταση της περιουσίας μας και την επαναφορά μας στην προ ζημιάς κατάσταση. Το κόστος της ασφάλισης Τα ασφάλιστρα ενός ασφαλιστηρίου κατοικίας διαφέρουν, ανάλογα με μια σειρά παραμέτρων που τα επηρεάζουν, όπως:

➺ Το είδος της κατασκευής του κτηρίου και ειδικότερα της στέγης

➺ Η χρήση της κατοικίας (μόνιμη, εξοχική κ.λπ.)

➺ Τα μέτρα προστασίας (ύπαρξη ή όχι συναγερμού, πυρασφά- λειας κ.λπ.)

➺ Η περιοχή που βρίσκεται (εντός πόλης ή οικισμού, στην εξοχή, γειτονικοί κίνδυνοι κ.λπ.)

➺ Οι κίνδυνοι που καλύπτονται

➺ Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια

➺ Οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις που προβλέπονται κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ασφάλιστρα είναι αρκετά χαμηλά, γοράσουμε, να ξαναχτίσουμε μια κατοικία ή έστω να αποπληρώσουμε το στεγαστικό μας δάνειο, είναι να την έχουμε σωστά και πλήρως ασφαλισμένη. Όπως σε κάθε ασφάλιση, ο καταναλωτής που ενδιαφέρεται να ασφαλίσει την κατοικία του θα πρέπει να απευθύνεται σε πιστο- ποιημένους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, όπως είναι οι πράκτορες, οι μεσίτες, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.λπ., και όχι σε «φίλους» και «γνωστούς» που ευκαιριακά άκουσαν κάτι ή βρήκαν ένα «φθηνό ασφάλιστρο».

Συνήθως, όσοι δεν εμπιστεύονται τους επαγγελματίες, αργά ή γρήγορα, το μετανιώνουν. Δυστυχώς, οι περισσότεροι Έλληνες έχουμε μια ιδιαιτερότητα: θεωρούμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα! Κι όταν ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας προσπαθεί να μας ενημερώσει για κάποιο θέμα, πολλές φορές θεωρούμε ότι προσπαθεί κάτι να μας κρύψει ή να μας παραπλανήσει. Η ασφάλιση της κατοικίας μας είναι αναγκαιότητα και ευθύνη μας απέναντι στην οικογένειά μας αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Κάθε ανασφάλιστη κατοικία μπορεί να οδηγήσει σε μια προσωπική ή οικογενειακή καταστροφή, με άμεσες επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας μας.

του κ. Νίκου Κλήμη, Οικονομικός Σύμβουλος

Πηγή: Περιοδικό ασφαλίζομαι  τεύχος 47, Δεκέμβριος 2016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]