Αλλάζουν οι εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

Συστάθηκε η επιτροπή για την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, η Επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο:

1. την αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, την προσέγγιση των αδυναμιών και την πρόταση για την αντιμετώπισή τους με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση της διαφάνειας, της αμεροληψίας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης με σκοπό την προαγωγή και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας,

2. την συγκέντρωση και αξιολόγηση προτάσεων από εμπλεκόμενους π.χ. επαγγελματικοί ή επιστημονικοί σύλλογοι και οργανώσεις, διεθνείς φορείς, φορείς εργαζομένων κ.λ.π.,

3. την διερεύνηση του τρόπου διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οφηγών σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.,

4. την εξέταση διαφόρων μεθόδων εποπτείας, την παρουσίασή τους και τελικά την εισήγηση της βέλτιστης πρότασης,

5. την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και προσέγγιση των βασικών αρχών για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, των συστημάτων οπτικοακουστικής καταγραφής και των συστημάτων προστασίας από παρεμβάσεις, απαραίτητα με την συνεργασία του Τεχνικού Σύμβουλου Υποστήριξης,

6. την εκτίμηση όσον το δυνατόν αναλυτικότερα των ζητημάτων σε σχέση με την έκδοση άδειας οδήγησης που ενδεχόμενα υφίσταται διαφθορά και προσέγγιση τρόπων αντιμετώπισής τους,

7. τον σχεδιασμό όλων των φάσεων κάθε διαδικασίας που αφορά στην άδεια οδήγησης με τη δυνατόν ρεαλιστικότερη προσέγγιση.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

τακτικά μέλη:

1. τον Παρίση Εμμανουήλ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30) ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αλεξάκη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8).

2. τον Κλέντο Αθανάσιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών της Δ.Ο.Κ.Α., με αναπληρωτή τον Μάστορα Χρήστο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Β΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30) .

3. τον Δόλγυρα Ηλία, κλάδου ΠΕ Διοικ/κού, με Α΄ βαθμό, Γενικό Δ/ντή Μεταφορών στην Περιφέρεια Αττικής, με αναπληρωτή τον Νταή Χρήστο, κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί στην Περιφέρεια Αττικής.

4. τον Γρημανέλη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) με αναπληρωτή τον Λουβερδή Γεράσιμο , κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήριξης Υλικού Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων της Δ/νσης (Δ9).

6. Τον Παναγόπουλο Αθανάσιο Ε.Ε.Π. (Δίκτυα Η/Υ) – Συνεργάτης του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

7. τον Αλεξάκη Ιωάννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8) με αναπληρωτή τον Ρώτα Κων/νο, κλάδου ΠΕ Δ/κού-Οικ/κού με Α΄ βαθμό που υπηρετεί στο Τμήμα Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών, της Δ/νσης (Δ8)

8. την Καραστεργίου Αγγελική, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτρια την Δημητρακοπούλου Αγγελική που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

9. την Δέδε Χαριτίνη δικηγόρο, που υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών.

10. τον Παπαγεωργίου Δημήτριο Αστυνόμο Α΄, που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αναπληρωτή τον Πανολιάσκο Ιωάννη Αστυνόμο Α΄, που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

με έκτακτα μέλη:

1. την Χριστοφορή Μαριγώ εκπρόσωπο Ομοσπονδίας Α.με.Α.

2. τον Χαρμπή Παναγιώτη εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης (Π.Ο.Ε.Ο.)

3. τον Γεωργιόπουλο Ευστράτιο, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Κανόνων Οδικής Κυκλοφορίας, της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30)

4. τον Μπαρδάκα Νικόλαο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με Α΄βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Διοίκησης και είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων του τέως Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με αναπληρωτή τον Χριστόπουλο Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στη Δ/νση Πολιτικής Ασφάλειας Υποδομών και Μεταφορών (Δ8).

5. Τον Μπεκιάρη Άγγελο, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί : η Στάϊκου Ευθυμία, υπάλληλος με Α΄ βαθμό του κλάδου ΤΕ Μηχανικών που υπηρετεί στη Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας (ΔΟΚΑ) (Δ30) .

Το έργο της Επιτροπής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός έξι  μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της για τρεις επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η Επιτροπή λειτουργεί ως εξής:

  • Κατά την κρίση της θα μπορεί να προσκληθεί οποιοσδήποτε άλλος κριθεί απαραίτητος για την υποβολή προτάσεων.
  • Συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της διαμέσου του Γραμματέα.
  • Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των τακτικών μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή του αναπληρωτή του.
  • Τα τηρούμενα πρακτικά συντάσσονται από τον/την Γραμματέα της Επιτροπής και επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της.
  • Κατά την κρίση της μπορεί να ορίζει υποομάδες για συγκεκριμένα θέματα με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον ενός τακτικού μέλους που ορίζεται και ως συντονιστής της υποομάδας.

Τέλος, η Επιτροπή θα υποβάλλει με αναφορά του Προέδρου της και στην Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, τα παραδοτέα εντός των κάτωθι χρονικών πλαισίων:

  • Για τα αντικείμενα 2 και 3 εντός δύο (2) μηνών.
  • Για τα αντικείμενα 1 και 6 εντός τεσσάρων (4) μηνών.
  • Για τα αντικείμενα 4, 5 και 7 εντός έξι (6) μηνών.

Η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας μπορεί εντός πέντε εργάσιμων από την υποβολή κάθε παραδοτέου, αν κρίνει απαραίτητο, να υποβάλλει στην Επιτροπή αίτημα για διορθώσεις ή συμπληρώσεις του παραδοτέου και η Επιτροπή οφείλει να το εξετάζει στην επόμενη συνεδρίασή της.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]