Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα από την INTERAMERICAN: Στρατηγική, Συνεργασίες και Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η προοδευτική ενσωμάτωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας της, οργανωμένα επί 15ετία, έχει φέρει την INTERAMERICAN στην «πρώτη γραμμή» των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δίνουν τον τόνο των εξελίξεων σε επίπεδο δεσμεύσεων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών επιλογών για την Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με ηγετική παράδοση 52 ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο Οργανισμός  συνεισφέρει άμεσα, έμμεσα και συνεπαγόμενα σημαντική οικονομική αξία στο ΑΕΠ της χώρας, ετησίως πάνω από 350 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζει, συνολικά, περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας με αντιστοίχιση μιας άμεσης θέσης εργασίας σε τρεις θέσεις στην ευρύτερη οικονομία, ενώ οι πολίτες, των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται από τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN, εκτιμώνται σε 11.000 περίπου. Τα δεδομένα αυτά έχουν προκύψει από την ειδική μελέτη για την επίδραση του Οργανισμού στην Οικονομία και την Κοινωνία της χώρας μας (2019, Socio-Economic Impact, από την ΕΥ).

Ειδικότερα όσον αφορά στην άμεσα αποδιδόμενη οικονομική αξία (κοινωνικό προϊόν), όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (2018-2019), ο Οργανισμός έχει καταβάλει, κατά τη διετία αναφοράς, συνολικά 368,97 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές προς τους εργαζομένους του, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρους εισοδήματος, πληρωμές σε μετόχους, επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αμοιβές διαμεσολαβητών στις πωλήσεις και προμηθευτών, καθώς και σε δαπάνες για πρακτικές Εταιρικής Ευθύνης. Η άμεση και έμμεση συμβολή της INTERAMERICAN στην Εθνική Οικονομία και την Κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ανταπόκριση στις προκλήσεις της ψηφιακής – τεχνολογικής κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης, καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον επιχειρηματικό ορίζοντα της INTERAMERICAN σε βάθος χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Οργανισμός εναρμονίζει με τις κύριες ασφαλιστικές δραστηριότητές του -στην υγεία, την κινητικότητα και τη διαχείριση καταστροφικών κινδύνων- το έμπρακτο ενδιαφέρον για τη δημιουργία αξίας, προς όφελος όλων των stakeholders (ενδιαφερομένων μερών).

Η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του σχεδίου «Πράξεις Ζωής», υλοποιεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, για τη φροντίδα της υγείας, για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, για την παιδεία και την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, για την εξέλιξη της εταιρικής ευθύνης. Η στρατηγική και οι σχετικές δράσεις έχουν αποτυπωθεί και στην  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και κεφάλαιο της έκτακτης συνεισφοράς στη δημόσια υγεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Όσον αφορά στη δομή, τη λειτουργική της εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό, κατά τη 2ετία αναφοράς ξεκίνησε ο σχεδιασμός του οργανωτικού μετασχηματισμού, σε σύνδεση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που εξελίσσεται συνεχώς, κατά την τελευταία 10ετία.

Σήμερα, η INTERAMERICAN ακολουθεί ενεργά τις κατευθύνσεις των τοπικών και διεθνών θεσμικών κέντρων για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Χαρακτηριστικά, ο Οργανισμός:

  • Αποτελεί, από το 2006, μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment Program Finance Initiative – UNEPFI).
  • Είναι κύριο μέλος του CSR Hellas από το 2007 (αρχικά, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).
  • Συμμετέχει, από το 2008, στο Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του Ο.Η.Ε., όντας σε ευθυγράμμιση με τις 10 Αρχές του και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του νεοπαγούς Global Compact Network Hellas (2020).
  • Έχει συνυπογράψει δεσμευτικά, ως ιδρυτικό μέλος το 2012, τη Διακήρυξη των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance – PSI) του UNEPFI.
  • Έχει συνταχθεί με διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (φύσης και πολιτισμού) και το «New Deal for Europe» (2019), όπως και με τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020).
  • Συμμετέχει από το 2015 στην ομάδα των επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν το πρότυπο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας για τους 4 βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020»).
  • Συνεργάζεται, στο πεδίο της ανάληψης δυναμικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, με περισσότερες από 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς για την κοινωνία και το περιβάλλον και με περισσότερους από 10 θεσμικούς φορείς της Αγοράς (Ινστιτούτα, Επιμελητήρια, Ενώσεις και Συνδέσμους) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες – την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN αναδεικνύεται συνεχώς μεταξύ των «The Most Sustainable Companies» στην Ελλάδα, από την έναρξη του θεσμού έως και το 2020. Μάλιστα, για το 2020 συμπεριλαμβάνεται στο επίπεδο ΤΟΡ μεταξύ των τριών πρώτων επιχειρήσεων. Επίσης, έχει κατακτήσει μεγάλο αριθμό διακρίσεων για τις επιδόσεις της (καλές πρακτικές, συνεργασίες, απολογισμοί) και την απόδοση αξίας στην Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Απολογιστικά, ο Οργανισμός έχει παρουσιάσει από το πρώτο έτος αναφοράς (2008), συνολικά, 9 Εκθέσεις Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2020, ακολουθώντας τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα του Global Reporting Initiative. Στη βάση της κανονιστικής συμμόρφωσης για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, υποβάλλει από το 2017 και τις σχετικές Εκθέσεις (Non Financial Reporting) ξεχωριστά για τις τρεις εταιρείες του oμίλου (Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας).

«Με δεδομένη την αξία που δημιουργούμε για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στη βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου, στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Οργανισμού μας και υπηρετώντας τη σταθερή αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος. «Βιώνουμε τη συγκυρία μιας πολύ γρήγορης, ανατρεπτικής μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα παγκοσμίως», επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, υπογραμμίζοντας ότι «για την INTERAMERICAN, η έγκαιρη προσαρμογή και υιοθέτηση – υποστήριξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) αποτελεί στρατηγική επιλογή σύγκλισης στην κοινή προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο».

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]