Παρατείνεται η διάθεση των Προϊόντων Εθνική Σύνταξη (S47) και Εθνική & Παιδί (S46) έως και 29.12.2017.

Αιτήσεις οι οποίες θα έχουν καταχωρηθεί στο on line σύστημα και θα κατατεθούν σε Υποκαταστήματα της Εταιρίας ή θα αποσταλούν στον Κλάδο με courier έως και την 29.12.2017 θα εκδοθούν με τα χαρακτηριστικά των S47 και S46.