Τα τρία Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεωτικού χαρακτήρα, Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π – Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Πετρελαιοειδών, Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ.–Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία την Ημερίδα με θέμα : Τ.Ε.Α – Ιχνηλατώντας το 2ο πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το Ασφαλιστικό στη χώρα μας, με στόχο να αποτυπώσει την πραγματική εικόνα της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και να αναδείξει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο 2ος πυλωνας ασφάλισης ως η απαραίτητη συμπληρωματική λύση στο δημόσιο διανεμητικό σύστημα. Οι Πρόεδροι και τα διευθυντικά στελέχη των Ταμείων υπογράμμισαν ότι το ισχυρό εποπτικό πλαίσιο εξασφαλίζει διαφάνεια και διαύγεια σε όλες τις λειτουργίες για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας πραγματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι συζητήσεων, όπου έμπειροι αναλογιστές, και εκπρόσωποι της κεφαλαιοαγοράς αναφέρθηκαν στις δικλείδες ασφαλείας που προβλεπονται για τον έλεγχο των επενδύσεων των Επαγγελματικών Ταμείων.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών – ΤΕΑΥΦΕ κ. Κωνσταντίνος Κωστούρος στον εισαγωγιό του χαιρετισμό τόνισε πως και τα τρία Ταμεία έχουν ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους και της λειτουργίας τους τον ασφαλισμένο, ο οποίος αποτελεί και το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο..Δήλωσε μάλιστα πως “και τα τρία Ταμεία κινουνται με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να περιχαρακώσουν, να διιασφαλίσουν, την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την άμεση και αποτελεισματική εξυπηρέτηση, στις σχέσεις τους με τους ασφαλισμένους και να εξασφαλίσουν τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής κατάστασης στην κοινωνική ασφάλιση που να αποπνέει αισιοδοξία και ασφάλεια για τον πολίτη, εργαζόμενο και συνταξιούχο.”

Κατά το χαιρετισμό του ο κ. Θάνος Βασιλόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων επεσήμανε πως η δημιουργία των υποχρεωτικών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υπήρξε μία αναγκαιότητα, η οποία προέκυψε από την διαφαινόμενη κατάργηση της επικουρικής σύνταξης, ,πριν από τέσσερα χρόνια, τονίζοντας πως το θετικό έργο που έχει επιτελεστεί σε αυτά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις το εγχείρημα αυτό να στηριχθεί και να επεκταθεί, ενώ έθεσε ως προϋπόθεση επιτυχίας του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης την υποχρεωτικότητα των εισφορών.

Ο πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργος Κουτρουμάνης κατά τη διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας τόνισε πως τώρα περισσότερο από ποτέ επιβάλλεται η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης. Κάλεσε την πολιτεία να προχωρήσει σε «Νομοθέτηση εκ νέου της δυνατότητας μετατροπής υφιστάμενων ταμείων σε επαγγελματικά, θεσμοθέτηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αντικείμενο τη συνεισφορά εργαζομένων και εργοδοτών ή μόνο εργοδοτών στη χρηματοδότηση και ενίσχυση επαγγελματικών ταμείων, ίση μεταχείρηση φορολογικά μεταξύ ταμείων του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, διασφάλιση μιας μορφής υποχρεωτικότητας όχι με διοικητικά μέτρα αλλά για παράδειγμα με την υποχρέωση ασφάλισης για επικουρική σύνταξη και διευκόλυνση για την είσπραξη των εισφορών και διασφάλιση των πόρων ακόμη και μέσα από τη δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων μεταξύ ΕΦΚΑ και επαγγελματικών ταμείων.»

Η Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής κ. Ευφροσύνη Κουσκουνά στην ομιλία της αναφέρθηκε στις λειτουργίες Διαχείρισης Κινδύνου, Αναλογιστική και Εσωτερικού Ελέγχου και τόνισε πως “εφόσον υφίστανται ολοκληρωμένες σε ένα Ταμείο, αποτελούν ένα συγκροτημένο Σύστημα Διακυβέρνησης με αρχές χρηστής και συνετής διοίκησης, που στηρίζεται στην πρόληψη. Δηλαδή ένα μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα στη διοίκησή του Ταμείου να γίνεται αποτελεσματικότερη και που λειτουργεί προληπτικά ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα και να αποφεύγεται ο κίνδυνος μη βιωσιμότητας του.”

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Ξενοφών Αυλωνίτης στην ομιλία του εκτίμησε πως η επαγγελματική ασφάλιση, αποτελεί το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, στις περιπτώσεις συμμετοχής των εργοδοτών και τον τρίτο πυλώνα στις περιπτώσεις εθελοντικής ατομικής πρωτοβουλίας. Σημείωσε πως «προκειμένου για τις επενδύσεις των ΤΕΑ υφίσταται υποχρέωση για τήρηση κανονισμού επενδύσεων, με ελάχιστο περιεχόμενο όπως αυτό προσδιορίζεται σε ΥΑ, που περιλαμβάνει κυρίως τον επενδυτικό του σκοπό, την επενδυτική του πολιτική, το είδος των επενδύσεων και τα όρια [κινδύνου] που θέτει. Η ΕΚ εποπτεύει σε πραγματικό επίπεδο την τήρηση του περιεχομένου του εν λόγω κανονισμού.»

Ο τέως Γεν. Γραµµατέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπ. Εργασίας και Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Νικόλαος Φράγκος χαρακτήρισε παράδειγμα προς μίμηση τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικού χαρακτήρα. Εκτίμησε μάλιστα, πως «Εάν ένας ασφαλισμένος υπαχθεί σήμερα σε ένα από τα τέσσερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, η συσσώρευση κεφαλαίου που θα έχει σε μία πενταετία από σήμερα, θα είναι σημαντικά υψηλότερη από όση θα ήταν αν υπαγόταν σε ένα επικουρικό ταμείο ή στο ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ κ. Χρήστος Νούνης από το βήμα της Ημερίδας παρέθεσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα Τ.Ε.Α. καλύπτουν πάνω από το 25% του ενεργού της πληθυσμού και αναπληρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό του συντάξιμου εισοδήματος των μελών τους που κυμαίνεται από 20% έως 50%. Τόνισε επίσης πως “η ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή νομοθεσία των Τ.Ε.Α. διασφαλίζει την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων από ανεπαρκή διαχείριση των ταμείων ή κακοδιαχείριση”.

Ο κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος ECOVIS HELLAS SA, στην ομιλία του εστίασε στο γεγονός ότι “στη Λογιστική των Τ.Ε.Α δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο, διότι υπάρχουν διάσπαρτες και αλληλοαναιρούμενες διατάξεις σε διάφορα νομοθετήματα. Πρότεινε την υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου και κατάλληλου πλαισίου, “το οποίο θα παράγει αξιόπιστες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αυτό μπορεί να γίνει βάσει των Ελληννικών Λογιστικών Προτύπων, τα οποία εκτός των δικών τους διατάξεων, παραπέμπουν στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα”.

Στο Πάνελ – Συζήτηση με θέμα : “Αναλογιστές ο ρόλος τους στη λειτουργία των Τ.Ε.Α” συμμετείχαν οι κα Μαριάννα Ανυφαντή, Αναλογιστής, Managing Director SANY Consulting, ο κ. Παναγιώτης Ζαμπέλης Αναλογιστής, πρόεδρος & διευθύνων σύµβουλος AON ΧΙΟΥΪΤ και πρόεδρος ΤΕΑ ΕΛΤΑ , ο κ. Kωνσταντίνος Νικολάου, Risk & Actuarial Consultant, Managing Director Prudential Actuarial Solutions, και ο κύριος κ. Χαράλαµπος Φύτρος CFA, FHAS, Χρηµ/κός Αναλυτής – Αναλογιστής. Το συντονισμό είχε η κα Αγγελική Ζουλάκη, Εκτελεστικό Μέλος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Υπογραμμίσθηκε ότι οδηγούμαστε σε ποσοστά αναπλήρωσης 35% με 40% αππό την εθνική και αναλογική σύνταξη (1ος πυλώνας), γι αυτό και απομένει στο 2ο πυλώνα να αναπληρώσει τις μεγάλες απώλειες στις παροχές προς τους ασφαλισμένους. Έγινε εκτενής αναφορά στη νέα Κοινοτική Οδηγία 2016/2341 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Τ.Ε.Α. καθώς και στην ανάγκη τα Τ.Ε.Α και οι αναλογιστές να συμβάλλουν στην καταπολέμηση του “ασφαλιστικού αναλφαβητισμού”, με ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές έννοιες.

Στο Πάνελ – Συζήτηση με θέμα : “Διαχείριση Επενδύσεων Ασφαλιστικών Ταμείων στη σύγχρονη εποχή” συμμετείχαν ο κ. Μιχάλης Ανθρωπέλος, Λέκτορας στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, ο κ. Κίμων Βολίκας, Πρόεδρος Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ., η κα Άρτεµις Παναγιωτοπούλου, ∆ιευθύνουσα σύµβουλος της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Asset Management Consulting Α.Ε.Π.Ε.Υ., ο κ. Νικήτας Πιττής, Καθηγητής στο Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και κ. Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, πρώην Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ. Συντόνιζε ο κύριος Θωμάς Πουφινάς, Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι συμμετέχοντες επισήμαναν πως κύριο μέλημα των επενδύσεων είναι η ομαλή κάλυψη των υποχρεώσεων των Ταμείων. Τονίσθηκε η σημασία του καθορισμού επενδυτικής πολιτικής και αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της μέτρησης κινδύνου, της επαρκούς διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου και του risk management.

Στο Πάνελ – Συζήτηση με θέμα : “Τα Τ.Ε.Α. στην πράξη – Προκλήσεις και Συμπεράσματα” συμμετείχαν ο κ. Χρήστος Ευαγγελινέλης ∆ιευθυντής Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π, η κα Αναστασία Ζάγκα ∆ιευθύντρια Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε και η κυρία Αικατερίνη Μώρου ∆ιευθύντρια Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. Συντονιστής ήταν ο Γιάννης Παχουλάκης, Δημοσιογράφος στο Οικονομικό – Εργατικό Ρεπορτάζ. Οι Διευθυντές των Ταμείων σημείωσαν πως η διαδικασία μετάβασης από το παλαιό στο νέο καθεστώς ήταν επιτυχής παρότι καθόλου εύκολη λόγω της στελέχωσης με νέο προσωπικό, της ανάγκης συλλογής στοιχείων από διαφορετικά μητρώα, την εκπόνηση νέων αναλογιστικών μελετών και τη συγκρότηση των Επενδυτικών Επιτροπών. Τόνισαν πως τα τρία Ταμεία έχουν επιτύχει μεταξύ άλλων εξορθολογισμό των καταβαλλόμενων συντάξεων, υπαγωγή προσωπικού νέων εταιριών στην ασφάλιση, διαφάνεια στην ενημέρωση των ασφαλισμένων και δυνατότητα ρυθμίσεων οφειλών με κριτήριο την ιδιαιτερότητα κάθε κλάδου. Επισήμαναν δε την ανάγκη συγκέντρωσης των πληροφοριών για τα Επαγγελματικά Ταμεία σε ένα φορέα και ενίσχυσης των φορολογικών κινήτρων σε εργοδότες και εργαζόμενους.

Στο κλείσιμο της Ημερίδας ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων – ΤΕΑΥΕΤ κ. Κώστας Λάzαρης εξέφρασε την ελπίδα ότι την επόμενη φορά οι συνδιοργανωτές θα είναι περισσότεροι. Δήλωσε : “Είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε πίστη στην αποστολή μας για την επιτυχία των αυτοδιοικούμενων Ταμείων. Στοχεύοντας σε πρώτη φάση στην ενίσχυση της πίστης των ασφαλισμένων στο 2ο πυλώνα της Κοινωνικής Ασφάλισης και αποσκοπώντας σε δεύτερη φάση άμεσα στην κατάκτηση επιπέδου αντίστοιχων ευρωπαικών οργανισμών.”

Πηγή: asfalisinet.gr

Print Friendly, PDF & Email