Η INTERLIFE Ασφαλιστική αναζητά εσωτερικό (in-house) Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δικηγόρο πλήρους απασχόλησης για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη

Ακολουθεί η αγγελία για τη θέση εσωτερικού (in-house) Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ρόλος και αρμοδιότητες:

 • Αποτελεί σημείο επικοινωνίας μεταξύ της εποπτικής αρχής και των υπευθύνων/εκτελούντων για ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων.
 • Παρέχει συμβουλές, γνωμοδοτήσεις και ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τις πολιτικές της εταιρίας.
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Ευαισθητοποίηση, επιμόρφωση/κατάρτιση προσωπικού.
 • Διενέργεια ελέγχων.
 • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία.
 • Παρέχει συμβουλές σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Protection Impact Assessment) λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τον κίνδυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. Νομικής ή Πληροφορικής.
 • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ και MS Office.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου/Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό χώρο.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
 • Οξεία αντίληψη εταιρικών πολιτικών/διαδικασιών.
 • Ικανότητα συγγραφής εταιρικών πολιτικών/διαδικασιών.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Αποφασιστικότητα και ακεραιότητα.
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης.

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας.
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: hr@interlife.gr.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ακολουθεί η αγγελία για τη θέση δικηγόρου πλήρους απασχόλησης

Αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος και σύνταξη των συμβάσεων της Εταιρείας
 • Υποστήριξη Διοίκησης σχετικά με θέματα συμβάσεων, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας
 • Γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με την προετοιμασία φακέλων προς διαγωνισμούς Δημοσίου και σύνταξη επιστολών ενστάσεων/προσφυγών
 • Γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς αυτόν
 • Ενασχόληση σχετικά με θέματα διαχείρισης ακινήτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής
 • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου
 • Εμπειρία χειρισμού υποθέσεων εργατικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και νομικής ορολογίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
 • Γνώσεις ασφαλιστικού δικαίου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Πελατοκεντρική αντίληψη

Παροχές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Ατυχημάτων και Νοσοκομειακής Περίθαλψης μετά τον πρώτο χρόνο συνεργασίας
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@interlife.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Print Friendly, PDF & Email